www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2010

31.marec 2010 - Prezident KOZ SR Miroslav Gazdík a predseda strany Smer-SD Robert Fico podpísali dňa 19. marca 2010 Dohodu o spolupráci pre budúce obdobie. V podkapitole Informácie pre predsedov nájdete kompletné znenie.

Dnešným dňom ukončila pracovný pomer na našom zväze kolegyňa Viera Jankovičová. Za jej činnosť na Úrade SOZ ZaSS jej patrí naše poďakovanie. Otázky spojené s jej prácou na organizačnom úseku budú zabezpečovať E. Broniš a R. Krajčovičová. Oblasť BOZP zabezpečuje Ing. V. Janošťák. Telefonické spojenia sú v podkapitole - Kontakty.

30.marec 2010 - V stredu 31. marca sa zídu delegáti na rokovanie Snemu KOZ SR. Do programu bolo zaradených 13 okruhov vrátane rozpočtu pre rok 2010, ale aj Programové úlohy pre tento rok. Na Sneme sa bude voliť viceprezident pre odborovú politiku a tiež sa prerokuje plnenie hlavných úloh v roku 2009. Diskutovať sa bude i o pripravovaných akciách KOZ SR v najbližšom období.

29.marec 2010 - Na Úrade vlády SR sa dnes zídu sociálni partneri na rokovaní HSR SR. Prerokujú navrhované zmeny v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.., Návrh nariadenia vlády č.177/2002 Z. z. Prerokuje sa aj Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve za rok 2009. Zápis z rokovania nájdete na webovej stránke vlády, v časti poradné orgány.

V popoludňajších hodinách sa uskutoční rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať Hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 28. 2. 2010. Bude podaná informácia o postupe prác pri rekonštrukcii hotela Régia v Kráľovskom údolí v Bratislave.

26.marec 2010 - Správa o činnosti prednesená predsedom zväzu ako i power pointová prezentácia sa nachádzajú v podkapitole Informácie pre predsedov. Po zadaní prístupového mena a hesla a otvorenia podkapitoly nájdete obidva súbory.

25.marec 2010 - Dnes sa v Dome športu v Bratislave koná Konferencia predsedov ZO so začiatkom od 9,30 h. V úvode rokovania vystúpi aj minister zdravotníctva Richard Raši. pri príležitosti 20. výročia založenia zväzu budú odovzdané pamätné plakety niekoľkým djhoročným funkcionárom odborov. V pracovnej časti sa predsedovia budú zaoberať rozpočtom zväzu pre rok 2010 a ďalšíme zásadnými zmenami v Stanovách a vo Volebnom poriadku. 

Pri príležitosti 20. výročia založenia odborového zväzu boli odovzdané dlhoročným funkcionárom Pamätné plakety, ktoré odovzdávali bývalí predsedovia zväzu.

24.marec 2010 - Dnes sa uskutoční 31. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Do programu sú zaradené mimo iného i Vyhodnotenie Obežníka č.4 k zmenám Stanov zväzu, Kontrola prípravy zajtrajšej konferencie predsedov ZO. Predstavia sa aj dvaja kandidáti na funkciu viceprezidenta KOZ SR pre odborovú politiku. Jaroslav Kordek z OZ Kovo a Vladimír Kovár z OZ PŠaV. Voľba viceprezidenta sa uskutoční na rokovaní Snemu KOZ SR 31. marca 2010. Diskutovať sa bude aj o situácii vo vyjednávaní s ANS.

22.marec 2010 - Prezident KOZ SR Miroslav Gazdík a predseda vlády SR Robert Fico podpísali Memorandum o rodovej rovnosti.

19.marec 2010 - Predseda zväzu rokoval v RZ Opál  so záujemcom o kúpu RZ Ing. Jozefom Filičkom, konateľom spoločnosti One Group s.r.o. z Lipian. Stretol sa aj so zástupcom realitnej kancelárie REMAX Mgr. Jánom Gočom z Prešova. Predmetom stretnutia bola eventuálna spolupráca pri predaji RZ v budúcom období.

17.marec 2010 - V Bratislave sa stretnú na svojom rokovaní členovia Predstavenstva KOZ SR. Do programu boli zaradené mimo iného i Návrh rozdelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na oblasť BOZP v roku 2010, príprava akcií KOZ SR v najbližšom období napr. Pietne spomienkové zhromaždenie konané pri príležitosti Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov. Prerokuje sa i vyhodnotenie rozpočtu za predchádzajúci rok, ako i návrh na rozpočet pre rok 2010. Taktiež sa vyhodnotia Hlavné úlohy KOZ za rok 2009 aj ich rozpracovanie na tento rok. Diskutovať sa bude o zabezpečení akcie pri príležitosti 20. výročia založenia Konfederácie a zabezpečenie zhromaždenia 1. mája v Banskej Bystrici. Dôležitými okruhmi rokovania bude i príprava rokovania Snemu KOZ a Projekt vzdelávania odborárov.

16.marec 2010 - Predseda zväzu a JUDr. Z. Saská sa zúčastnia rokovania v DSS v Kysuckom Novom Meste s predsedníčkou ZO a riaditeľkou zariadenia. Diskutovanou bude problematika uzatvorenia KZ a činnosť odborovej organizácie v tomto zariadení.

Žiadame predsedov ZO o zaslanie Obežníka č. 4 na adresu SOZ ZaSS obratom. Poznanie názorov členskej základne je dôležité najmä s prípravou Konferencie predsedov ZO, ktorá sa bude konať na budúci týždeň v Dome športu v Bratislave. 25. marca 2010 so začiatkom od 9,30 h. Svoju účasť v úvode rokovania potvrdil aj minister zdravotníctva Richard Raši.

15.marec 2010 - Predseda zväzu sa zúčastní rokovania DR spoločnosti SOREA. Rokovať sa bude o hospodárskych výsledkoch obchodnej spoločnosti za rok 2009. Finančný plán na rok 2010 a jeho plnenie za prvé dva mesiace budú diskutované v ďalšom bode programu. DR prijme aj svoj plán činnosti pre tento rok.

12.marec 2010 - V priestoroch Nadácie Fridricha Eberta v Bratislave sa uskutoční rokovanie s jej zástupcom V. Špánikom o spolupráci odborového zväzu a FES o organizačnej a finančnej spoluúčasti pri akciách a konferenciách v roku 2010. Za zväz sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a Mgr. S. Knapčoková.

10.marec 2010 - V Bratislave sa zíde Revízna komisia SOZ ZaSS, ktorá sa bude zaoberať i rozpočtami zväzu pre roky 2009 a 2010 a kontrolou hospodárenia za uplynulé obdobie. Zaujme svoje stanovisko k rozpočtom pre nadchádzajúcu Konferenciu predsedov ZO.

9.marec 2010 - V priestoroch budovy ČSOB na Laurinskej ul. v Bratislave sa uskutoční rokovanie Odborovej rady. V programe sú zaradené okrem iného i aktuálne informácie o banke, sieť pobočiek po zlúčení s Istrobankou po 1.9.2009 a spolupráca s odborovými zväzmi. Produkty ČSOB pre odbory budú prezentované vedením banky.

Štátna účelová dotácia na výberovú rekreáciu v roku 2010 opäť v hoteloch spoločnosti SOREA. Príspevok štátu na jeden poukaz je v sume 70 € na 6 dňový pobyt s polpenziou a 5 obedmi. Bližšie informácie nájdete na www.kozsr.sk, www.sorea.sk a objednať si pobyty pre seniorov môžete na www.obchod@sorea.sk . Oficiálny predaj začína 12. marca 2010. 

Zber informácií o subjektoch, ktoré využili flexikonto, ako jedno z opatrení vlády k dopadom globálnej finančnej krízy. V prípade využitia postupu vo vašej organizácii postupujte v zmysle textu listu prezidenta KOZ SR. Ďakujeme.

8.marec 2010 - Dnes sa uskutoční rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov. Predsedovia prerokujú návrh na zástupcu KOZ SR v EHSV pre ďalšie volebné obdobie. Predstaví sa kandidát na funkciu viceprezidenta KOZ SR pre odborovú politiku a budú poskytnuté informácie z rokovaní Prezídia a Predstavenstva KOZ SR.

V popoludňajších hodinách sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS so zástupcami SKSAPA. Rokovať budú o aktuálnej situácii v odmeňovaní a diskutovať budú o návrhoch komory v tejto oblasti.

5.marec 2010 - Pozvánka na Konferenciu predsedov ZO - 25. marca 2010 v Bratislave.

4.marec 2010 - JUDr. M. Laufiková a Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastnia Kolektívneho vyjednávania o KZ v Liptovskom Mikuláši s vedením nemocnice.

V časti Informácie pre predsedov sa nachádza výzva pre základné odborové organizácie.

3.marec 2010 - Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia od 14 hod. spoločného rokovania výborov našej ZO a LOZ vo FN v Nitre. Predmetom rokovania bude vzájomná komunikácia pri predkladaní návrhu KZ zamestnávateľovi a ďalšie otázky dotýkajúce sa činnosti odborov vo FN.