www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2010

30.november 2010 - Konferencie v Žiline a v Nitre. Pozvánky nájdete na tejto stránke nižšie. Venujte tejto problematike pozornosť dotýka sa každého z nás.

V stredu 1.decembra 2010 sa v Bratislave uskutoční rokovanie Snemu KOZ SR aj za účasti zástupcov nášho zväzu. Prerokujú sa dôležité okruhy tém, ktoré v súčasnosti prerokováva NR SR a zámery vlády a zamestnávateľských asociácií v úprave pracovného práva v nevýhodnejšej podobe, ako je súčasný text ZP. Postoj KOZ SR a jej členských zväzov ku krokom vlády zameraných voči zamestnancom bude diskutovaný a príjmu sa závery, ktoré budú zverejnené po rokovaní. 

29.november 2010 - Na Úrade vlády SR sa uskutočnilo rokovanie HSR SR aj za účasti predsedníčky vlády I. Radičovej. Prerokovávané návrhy zákonov nájdete na stránke vlády, v časti poradné orgány a dnešné rokovanie. Najbúrlivejšia diskusia sa viedla k zámeru vlády na úpravu Zákonníka práce. Zástupcovia KOZ SR opätovne vyslovili požiadavku ministrovi práce k predloženie uceleného návrhu novely ZP, pretože dnes sú proti sebe postavené len stanoviská KOZ a zamestnávateľských asociácií. Ďalším okruhom diskusie bol poslanecký návrh skupiny poslancov  na novelizáciu zákona o Kolektívnom vyjednávaní, ktorý má za cieľ podľa nášho hodnotenia zabrániť realizácii KV.

V popoludňajších hodinách bude rokovať Predstavenstvo JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami za prvých 10 mesiacov tohto roka v obchodných spoločnostiach. Zaoberať sa bude i finančným plánom JMF a obchodných spoločností na rok 2011.

23.november 2010 - Konferencia na tému "Podpora rastu zamestnanosti a rozvoj sociálneho dialógu v kontexte úprav pracovného práva od roku 2011." sa bude konať v Žiline 2. decembra 2010. Je určená pre funkcionárov ZO z  VÚC Žilina a Trenčín. Pozvánka.

Konferencia na tému "Podpora rastu zamestnanosti a rozvoj sociálneho dialógu v kontexte úprav pracovného práva od roku 2011." sa bude konať v Nitre 7. decembra 2010. Je určená pre funkcionárov ZO z  VÚC Nitra a B. Bystrica. Pozvánka.

22.november 2010 - Dnes sa uskutoční so začiatkom od 14,30 h. v budove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konferencia na tému "Podpora rastu zamestnanosti a rozvoj sociálneho dialógu v kontexte úprav pracovného práva od roku 2011." Je určená pre funkcionárov ZO z VÚC Prešov a Košice. Pozvánka.

V Inštitúte celoživotného vzdelávania odborárov v Sládkovičove začína o 10,00 h. trojdňové vzdelávanie funkcionárov ZO v rámci projektu KOZ SR. Prezentované budú prednášky z pracovného práva, oblasti BOZP, činnosti odborových organizácií, kolektívneho vyjednávania, odmeňovania zamestnancov a hodnotenie aktuálnej situácie v odboroch.

V stredu a vo štvrtok (24.-25.11.) sa zúčastní predseda zväzu na pozvanie nášho partnerského odborového zväzu  rokovania VI. Zjazdu ČOS ZaSP, ktorý sa uskutoční v Hradci Králové.

Vo štvrtok 25. novembra 2010 sa uskutoční so začiatkom od 14,30 h. v zasadačke budovy JMF na Vajnorskej ul. č.1, na XV. poschodí konferencia na tému "Podpora rastu zamestnanosti a rozvoj sociálneho dialógu v kontexte úprav pracovného práva od roku 2011." Je určená pre zástupcov ZO z VÚC Bratislava a Trnava. Pozvánka.

Zajtra (23.11.) sa stretnú na svojom zasadaní zástupcovia Nevýrobných odborových zväzov s cieľom stanovenia si hraníc pre vyjednávanie o KZVS pre VS a ŠS na rok 2011 pred sprostredkovateľom JUDr. Ľubomírom Majerčíkom. Kolektívne vyjednávanie sa uskutoční v piatok 26. novembra 2010 od 12,30 h. na MPSVR SR.

18.november 2010 -  Dnes sa stretnú na svojom rokovaní členovia VV SOZ ZaSS. V programe 38. rokovania sú zaradené i okruhy otázok spojené s avízovanou novelizáciou ZP a akciami KOZ SR o ktorých sme ZO informovali elektronicky na ich mailové adresy. Ing. Filičko príde prezentovať svoj návrh na prenájom RZ Opál. Vývojom kolektívneho vyjednávania o KZVS pre verejnú službu a štátnu službu bude informovať predseda zväzu. Prvé kolá vyjednávaní o KZVS s ANS a AFN SR by sa mali uskutočniť v najbližších týždňoch po dohodnutí termínov so sociálnymi partnermi. Účasť na rokovaní odriekol minister zdravotníctva, ktorý pre plnenie pracovných povinností nepríde na rokovanie. Zatiaľ sme jeho účasť presunuli na decembrové rokovanie VV. Vyhodnotí sa i účasť členskej základne zväzu na protestnej akcii 12. októbra v Bratislave. 

16.november 2010 - Predseda zväzu sa dnes zúčastní rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo. V programe rokovania sú zaradené novelizácie zákonov č. 580/2004 Z.z., 581/2004 Z.z., Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na roky 2011- 2013 a ďalšie zákony. Opätovne predloží požiadavku na vyššie platby štátu za svojich poistencov, minimálne na úrovni 5% z vymeriavacieho základu.

15.november 2010 - Predstavenstvo KOZ SR  sa zaoberalo prípravou programu Snemu KOZ SR, ako i vyhodnotením rozpočtu za obdobie I.-III. štvrťroka 2010. Diskutovalo sa i o pripravovaných rokovaniach so zamestnávateľskými asociáciami o novelizácii Zákonníka práce. Postup akcií pre zachovanie ZP a poriadanie konferencií v Košiciach, Žiline, Bratislave a Nitre. Zaoberalo sa i vývojom členskej základne a počtom mandátov na Snem KOZ SR.

9.november 2010 - Predseda zväzu sa zúčastní dvojdňového Kongresu odborového zväzu VIDA vo Viedni. OZ Vida v rámci OGB spolupracuje v projekte Zuwinbat s našim zväzom v oblasti zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb.

SOZ ZaSS v rámci Projektu vzdelávania odborárov poriada v dňoch 22. - 24. 11. 2010 v Sládkovičove školenie pre funkcionárov základných odborových organizácií. Program školenia. Informácie spojené s akciou získate u PhDr. M. Vitálošovej na tel. č. 02/50240254. Prihlásiť sa na vzdelávanie môžete obratom.

8.november 2010 - V Bratislave sa uskutočnilo rokovanie predsedov Odborových zväzov KOZ SR. Hlavným okruhom na prejednanie bol návrh kampane odborov k pripravovaným zmenám v Zákonníku práce. V najbližšom období budeme informovať o aktivitách a akciách pre podporu zachovania ZP v dnešnej podobe, bez zásahov v neprospech zamestnancov.

4.november 2010 - Na pôde SOZ ZaSS sa uskutočnilo rokovanie zástupcov zväzu s podpredsedom VÚC Nitra p. Boríkom a právnym zástupcom VÚC. Predmetom rokovania bolo riešenie situácie v nemocnicich Levice a Topoľčany, ktorých zástupcovia sa tiež zúčastnili na stretnutí. Cieľom zväzu bolo dosiahnutie vyplatenia miezd zamestnancom za mesiac február 2010 z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Potrebné informácie o ďalšom postupe zamestnancov po podaní návrhu na konkurz na predchádzajúceho prevádzkovateľa nemocníc  majú konkrétne osoby zúčastnené na rokovaní.

2.november 2010 - Sociálni partneri nedospeli k dohode k textu KZVS pre ŠS a VS na rok 2011. Zástupcovia vlády prijali návrh odborov, aby sa postúpilo k rokovaniu pred sprostredkovateľom. Zástupcovia vyjednávačov za vládu a KOZ SR sa stretnú na rokovaní k dohodnutiu sprostredkovateľa  vo štvrtok 4. novembra o 12 h. na MPSVR SR.
Na uvedenom stretnutí sa zmluvné strany dohodli na sprostredkovateľovi. Minister práce navrhol JUDr. N. Kučerovú z Košíc. S návrhom zástupcovia odborov súhlasili. V prípade, že by namohla ujať tohto rokovania, druhým navrhnutým bol JUDr. Ľ. Majerčík tiež z Košíc. Minister navrhol i tretieho sprostredkovateľa Ing. V. Števka. Odbory nenamietali a tak očakávame informáciu, ktorý z menovaných sa ujme rokovania. Navrhol sa i termín rokovania pred sprostredkovateľom na koniec tohto mesiaca.