www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2010

27.október 2010 - Pri príležitosti návštevy Nórskeho kráľovského páru v Bratislave sa dnes uskutoční konferencia na tému " Moderné firmy v modernej spoločnosti." Ako zodpovedné podnikanie a dôstojné pracovné podmienky prinášajú prosperitu firmám a spoločnosti. Konferenciu otvoria prezident SR J. E.  Ivan Gašparovič a Jeho veličenstvo nórsky kráľ Harald V. Za zväz sa jej zúčastní predseda zväzu.

Prinášame Vám vystúpenie prezidenta SR  z úvodu konferencie. Venujte chvíľku svojho času a prečítajte si ho.

26.október 2010 - Predstavenstvo KOZ SR na dnešnom zasadaní prerokuje materiál "Akčný plán KOZ SR na podporu rodovej rovnosti na roky 2010-2012." Zaoberať sa bude prípravou a realizáciou kampane k Zákonníku práce. Predmetom diskusie bude i realizácia projektu ZUWINBAT, jeho financovanie a obsahové zabezpečenie. Do programu sú zaradené i ďalšie okruhy tém činnosti KOZ.

25.október 2010 - V popoludňajších hodinách rokovalo Predstavenstvo JMF, ktoré sa zaoberalo hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností za obdobie I.-X. 2010. Diskutovalo sa i o možných opatreniach do budúcnosti so zameraním sa na neefektívne a stratové prevádzky.

23.október 2010 - K pondeľňajšiemu rokovaniu HSR SR sme obdržali návrhy zamestnávateľských asociácií (RÚZ a AZZZ) k pripravovaným zmenám Zákonníka práce. Oboznámte sa s názorovými trendami zamestnávateľov a zamyslite sa nad postavením zamestnancov po ich prípadnom zapracovaní do textu novely. Podľa možností poskytnite tieto informácie všetkým spolupracovníkom, nielen členom odborov. Pozícia odborov, ako zástupcov zamestnancov bude navrhovanými úpravami jednoznačne znížená.  Tieto návrhy musíme odmietnuť. Postavme sa za zachovanie ZP v súčasnom znení.

22.október 2010 - Sociálni partneri sa nedohodli na texte KZVS pre ŠS a VS na rok 2011. Zástupcovia vlády prijali návrh odborov, aby sa postúpilo k rokovaniu pred sprostredkovateľom. Zástupcovia vyjednávačov z vlády a KOZ SR sa stretnú na rokovaní k dojednaniu sprostredkovateľa 4. novembra o 12 h. na MPSVR SR.

21.október 2010 - V obci Hustopeče na Južnej Morave sa dnes začína dvojdňová medzinárodná konferencia zdravotníckych záchranárov. Záchranári zo štyroch krajín (A, D, ČR, SR) budú diskutovať o svojom postavení v spoločnosti, financovaní činnosti, legislatíve a skúsenostiach zo sociálneho dialógu so zamestnávateľmi. Akcia je poriadaná za spolupráce s nadáciou FES v ČR a SR. Zo Slovenska sa jej zúčastňuje 15 zástupcov.

Dnes sa v Bratislave koná konferencia KOZ SR a FES na tému" Bipartizmus  na národnej úrovni ako jedna z perspektív sociálneho dialógu." Za náš zväz sa rokovania zúčastní podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský.

Požiadali sme hlavného hygienika Doc. MUDr. I. Rovného PhD., MPH o stanovenie termínu pracovného stretnutia k prerokovaniu postupu ÚVZ SR pri znižovaní počtu zamestnancov na jednotlivých RÚVZ.

V piatok 22. októbra 2010 sa uskutoční V. kolo vyjednávania KZVS pre štátnu službu a KZVS pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Začiatok rokovania je od 12,30 h. na MPSVR SR. Zástupcovia KOZ SR majú za cieľ dohodnúť minimálne úroveň súčastných KZVS. Vláda prezentovala cestou svojich vyjednávačov snahu o minimalizovanie výhod len na úroveň ZP.

20.október 2010 - Zástupcovia KOZ SR s prezidentom M. Gazdíkom sa stretli na pôde NR SR s vedením výboru pre sociálne veci. Predseda  a podpredsedovia výboru si vypočuli zástupcov zväzov, ktorí poslancom predložili stanoviská k navrhovaným legislatívnym zmenám. Apelovali na nich s cieľom prehodnotenia návrhov vlády a hľadaním miernejších dopadov na najnižšie zárobkové skupiny. Najdiskutovanejšie boli pripravované zmena v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení..

19.október 2010 - V Bratislave sa dnes uskutoční konferencia na tému " Mobilita za spravodlivých podmienok a sociálne istoty" poriadaná v rámci projektu ZUWINBAT. Z nášho zväzu sa zúčastnia Mgr. I. Jezerská, PhDr. M. Vitálošová a Mgr. A.Szalay.

Dnes sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS s podpredsedom VÚC Nitra Ing. Vladislavom Boríkom PhD. Témou diskusie bude situácia v nemocniciach v Leviciach a Topoľčanoch. Možnosť vyhlásenia konkurzu na predchádzajúceho prevádzkovateľa nemocníc s cieľom dosiahnuť vyplatenie miezd zamestnancom za mesiac február 2010 z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Zúčastnia sa PhDr. A. Kučinský, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Saská, B. Rezdovič a predsedovia ZO z uvedených nemocníc.

V záveroch z rokovania sa dohodol postup VÚC Nitra k podaniu vyhlásenia konkurzu na bývalého prevádzkovateľa nemocníc do konca tohto mesiaca. Znamenalo by to možnosť vyplatenia miezd zamestnancom za mesiac február z garančného fondu Sociálnej poisťovne. S posunom riešenia tejto záležitosti vás budeme informovať.

15.október 2010 -  V zmysle záverov pracovných porád Vám prinášame menný zoznam predsedov základných odborových organizácií spracovaný na základe štatistických tlačív spracovaných k 30. 9. 2010 aj s mailovými adresmi. Zoznam sa nachádza v podkapitole informácie pre predsedov. Považujte tento zoznam za interný materiál Odborového zväzu, ktorý Vám umožní vzájomnú komunikáciu medzi zástupcami zamestnancov v jednotlivých zariadeniach. Nezabudnite na prístupové heslo.

Protestné zhromaždenie KOZ SR k opatreniam vlády  sa uskutoční  v utorok 12. októbra 2010 so začiatkom od 16,00 h. pred Úradom vlády SR. Náklady na autobusy z jednotlivých miest budú hradené z rozpočtu KOZ SR. Príďte vyjadriť svoj názor a postoj k opatreniam vlády.  Pozvánka s časovým plánom a scenár protestu. Bližšie informácie a zabezpečenie celej akcie na zväze cez podpredsedu  PhDr. A. Kučinského.  Autobusy s účastníkmi protestu z nášho zväzu môžu zaparkovať na parkovisku pri Istropolise.  Obhajujme svoje práva spoločne!  

14.október 2010 -  V Dome kultúry v Prievidzi sa dnes uskutočnil  " Okrúhly stôl" na tému "Nepriaznivý stav zdravotnej starostlivosti v regióne hornej Nitry a možnosti jeho riešenia." Primátori a starostovia miest a obcí regiónu kriticky hodnotili postup najmä Všeobecnej zdravotnej poisťovne s nepreplácaním uznaných nadlimitných výkonov. Konštatovali špecifickosť regiónu s nárastom nádorových a srdcovo - cievnych ochorení obyvateľov. Zástupcom MZ SR dali do pozornosti stále nesplnené uznesenie vlády SR z 30. apríla 2010 č. 266 o povinnosti uhradenia uznaných nadlimitných výkonov podľa disponibilných zdrojov Vš.ZP. Prítomný MUDr. Hlavatý - generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR uviedol, že sa budú touto problamatikou zaoberať. Za zväz sa stretnutia zúčastnil predseda zväzu, ktorý oboznámil prítomných s predloženým návrhom štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva a tiež výškou platby štátu za svojich poistencov.

13.október 2010 - Všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí neváhali a pricestovali do Bratislavy zo všetkých kútov Slovenska, ako i Bratislavčanom vyslovujeme poďakovanie za účasť na protestnej akcii proti pripravovaným opatreniam vlády SR. Boli na akcii i za tých, ktorí si plnili svoje pracovné povinnosti, ale i za tých, ktorí si vážnosť situácie s pripravovanými legislatívnymi zmenami zatiaľ neuvedomili.

Dnes sa uskutoční 37. rokovanie VV SOZ ZaSS, ktoré sa bude zaoberať mimo iného i situáciou v rezorte po predložení Návrhu štátneho rozpočtu pre rezort. Prerokuje závery rokovania Odvetvovej HSR aj s dopadmi na zamestnancov RÚVZ. Členovia VV prerokujú aj štatistiku ZO k 30.9. 2010.

12.október 2010 -  Dnes sa uskutoční prvé rokovanie HSR na MZ SR s novým vedením rezortu. Za účasti sociálnych partnerov sa prerokujú okruhy otázok zamerané na rozpracovanie Vládneho programu, navrhnutého štátneho rozpočtu pre rezort na rok 2011, postupu MZ SR v redukcii počtu zamestnancov o 10% v zmysle zámeru vlády v rozpočtových organizáciách (RÚVZ) a zámery v strednom zdravotníckom školstve. Za zväz sa zúčastnia rokovania Mgr. A. Szalay, PhDr. A. Kučinský, JUDr. M. Laufiková a Ing. D. Pochybová.

Sociálni partneri odmietli Návrh štátneho rozpočtu v objemoch ako sú navrhované. Požadujú minimálne platby za poistencov štátu na úrovni 5% z vymeriavacieho základu. Ďalej odmietli predložený materiál na redukciu vzdelávacích programov na Stredných zdravotníckych školách. Predložený materiál Rozpracovania programu vlády pre rezort bude po dopracovaní opätovne predložený na rokovanie Odvetvovej HSR. Diskusia o prepúšťaní zamestnancov na RÚVZ sa má dotýkať len obslužného personálu a nie odborných pracovníkov. Podľa slov hlavného hygienika sa má do konca týždňa spracovať postup realizácie znižovania stavov zamestnancov o 10%. Dve ustanovené komisie hľadajú riešenia o ktorých nás budú zástupcovia ÚVZ SR informovať na spoločnom rokovaní. Viac informácií nájdete tu.

14. septembra sme zverejnili dosiahnuté priemerné platy v zdravotníckych zariadeniach za prvý polrok 2010. Nájdete ich po kliknutí na podkapitolu september a príslušnú informáciu.

Od 16 hod. sa zdravotníci pripoja pred Úradom vlády k protestujúcim odborárom proti pripravovaným reštrikčným opatreniam vlády. Po príchode do Bratislavy sa ohláste podpredsedovi zväzu a prevezmite vesty a zástavky zväzu. Očakávame vašu prítomnosť na akcii aj pred NR SR. 

11.október 2010 - V popoludňajších hodinách sa stretli v kancelárii predsedu SOZ ZaSS zástupcovia Odborových zväzov zo SR združených v EPSU. Prerokovali účasť zástupcov OZ na konferencii o kolektívnom vyjednávaní a sociálnom dialógu v Bruseli v dňoch 7.-8. 12.2010. 

8. október 2010 - V pondelok 11. 10. 2010 od 11,30 h. SOZ ZaSS v spolupráci so SLK a SKSAPA uskutoční tlačovku v Dome novinárov v Bratislave na Župnom námestí. Prezentované budú stanoviská k Návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2011 a k platbe štátu za svojich poistencov.

4. október 2010 - Dnes sa zídu sociálni partneri na rokovaní HSR SR na Úrade vlády. Do programu rokovania je zahrnutý i návrh štátneho rozpočtu na rok 2011. Rokovania sa zúčastní podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský.

V utorok sa uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ, ktoré sa bude zaoberať prípravou a priebehom Protestnej akcie v utorok 12. októbra 2010 pred Úradom vlády SR a pred budovou NR SR. Rokovania sa zúčastní podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský.

1.október 2010 - Družstvo RÚVZ Martin dnes cestuje na volejbalový turnaj partnerského odborového zväzu v ČR, ktorý prebehne zajtra. Do Blanska pri Brne idú ako víťazi nášho turnaja. Ostatné dva ročníky v Čechách vyhralo družstvo FN Nitra. Prajeme im podobný úspech.
Na turnaji v kolkoch nás reprezentujú v Blansku tiež naši členovia z NOÚ a DFNsP Bratislava a ženy z DSS Borský Mikuláš. Prajeme všetkým pekný víkend pri športovaní.

Štvrté kolo vyjednávania sa uskutočnilo dnes na MPSVR od 11,30 h. Neprinieslo posun v zblížení stanovísk zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov. Ďalšie kolo vyjednávania sa uskutoční pravdepodobne v 42. týždni po spracovaní ekonomických dopadov návrhu vlády Ministerstvom financií a následnom stretnutí zástupcov zamestnancov.

Vyjednávači o KZVS pre ŠS a VS na rok 2011 nedospeli na pondelkovom rokovaní k dohode. Zástupcovia vlády predložili návrh na zrušenie vyššej výmery dovolenky, zrušenie kratšej pracovnej doby, nižšie plnenie sociálneho fondu, zrušenie odchodného a odstupného nad rámec ZP, pri zachovaní úrovne tarifných platov.

Pracovné porady predsedov ZO sa uskutočnia v prvom októbrovom týždni v Žiline, Košiciach, Prešove a Bratislave. Osobná účasť zástupcov ZO je nevyhnutná.

V rámci služieb členom odborov KOZ SR v spolupráci so spoločnosťou EFIN pripravili možnosť zakúpenia ďalších 4 tisíc Sphere card v cene 3,57 € vrátane DPH s platnosťou do 31. 12. 2011. V prípade záujmu členov o kartu kontaktujte E. Broniša pokiaľ možno obratom, čím skôr sa objednajú, tým skôr sa budú dať čerpať výhody vo viac ako 7 tisíc predajných miestach v SR a ČR.

Štátna účelová dotácia na výberovú rekreáciu v roku 2010 opäť v hoteloch spoločnosti SOREA. Príspevok štátu na jeden poukaz je v sume 70 € na 6 dňový pobyt s polpenziou a 5 obedmi. Bližšie informácie nájdete na www.kozsr.sk, www.sorea.sk a objednať si pobyty pre seniorov môžete na www.obchod@sorea.sk .