www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2012

27. apríl 2012 -  Pohľad SOZ ZaSS na aktuálnu situáciu v zdravotníctve.

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Snemu komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade. Na Sneme ministerka zdavotníctva SR predstaví návrhy na riešenie finančného krytia platov sestier.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová sa  od 10.00 h zúčastnia spoločného stretnutia so zástupcami maďarských odborárov, na ktorom spoločne prerokujú program a zabezpečenie seminára (kúpele a žriedlá), účastníci ktorého budú z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska. Od 14.00 h sa podpredsedníčka zväzu zúčastní Snemu fyzioterapeutov v Bratislave.

26. apríl 2012 -  dnes o 10.00 h v Bratislave sa bude konať 1. stretnutie Komisie mladých pri VV SOZ ZaSS. Stretnutia sa zúčastní za SOZ ZaSS predseda zväzu Mgr. A. Szalay a Mgr. Ľ. Pazderová. Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave.

25. apríl 2012 - Dávame Vám do pozornosti materiál Postavenie sestier v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je zverejnený v Informáciách pre predsedov ZO.

24. apríl 2012 - V dňoch 24. a 25. apríla 2012 sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní 41. rokovania Výkonného výboru EPSU v Bruseli.

Stanovisko Výkonného výboru SOZ ZaSS k situácii v nemocniciach.

23. apríl 2012 - Predseda zväzu sa zúčastní rokovania zástupcov Nevýrobných OZ KOZ SR. V programe rokovania sú mimo iného aj postup NOZ v otvorení KV so zástupcami vlády a zamestnávateľov o KZVS pre VS a ŠS na tento rok, kde sa má jednať o možnosť úpravy platov zamestnancom podľa vývoja ekonomiky SR. Ďalej sa bude preberať stav príprav VII. zjazdu KOZ SR a príprava zhromaždenia občanov v Žiline 1. mája 2012. Odznejú i informácie o záveroch rokovaní Prezídia a Predstavenstva KOZ SR.

Od 11 h. sa predseda zväzu zúčastní pracovného stretnutia ministerky zdravotníctva s prezidentom SR spolu s prezidentmi ANS a SLK. Diskutovaná bude aktuálna situácia v rezorte a prezentácia riešení pri naplnení prijatých zákonov o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek a lékárov. Otvorená bude aj situácie s plnením rozhodnutia rozhodcu v spore o uzatvorenie KZVS s AFN SR.

20. apríl 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  sa dnes zúčastní rokovania v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch a  v pondelok 23. apríla 2012 rokovania v Zariadení pre seniorov a DSS Novoť.

19. apríl 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  sa dnes zúčastní rokovania Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Banskej Bystrici. V popoludňajších hodinách stretnutia zástupcov ÚVZ a RÚVZ v Bojniciach pri príležitosti 60. výročia založenia hygieny na Slovensku.

18. apríl 2012 - V dňoch 18. - 20. apríla 2012 sa bude konať v Prahe záverečná konferencia Projektu "Zdravotníctvo - priemysel budúcnosti." Konferencie sa za SOZ ZaSS zúčastnia pp. Mgr. Szalay, Mgr. Pazderová,  Mgr. Hrnčiarová, MUDr. Hajaš, p. Rezdovič, p. Popelár,  PhDr. Sokolová, Mgr. Bungerová, Mgr. Rybanská a MUDr. Michalčík.

17. apríl 2012 - dnes sa koná od 8.30 h 11. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS, na ktorom budú okrem iného prerokované vnútorné kritéria Výkonného výboru SOZ ZaSS pre schvaľovanie žiadosti Sociálnej pomoci členom, žiadosti členov o sociálnu pomoc, priebežný stav kolektívneho vyjednávania s ANS a AFN SR, zhodnotenie rokovania a diskusných príspevkov Konferencie predsedov ZO konanej 29. 3. 2012, zabezpečenie spoločného stretnutia SOZ ZaSS a OS ZaSP ČR, príprava a zabezpečenie 13. stretnutia mladých odborárov a ďalšie témy činnosti zväzu.

16. apríl 2012 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa dnes stretne so starostom  obce Dubovica s ktorým budú hľadať možnosti monitorovania RZ. Podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová sa dnes zúčastní rokovania v NsP Piešťany.

12. apríl 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská sa zúčastnia prvého pracovného stretnutie s ministerkou zdravotníctva JUDr. Z. Zvolenskou dnes od 9.00 h.Témou spoločného rokovania bude v prvom rade riešenie krízovej situácie spojenej s realizáciou prijatého zákona o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek a úprave platov lekárov v nemocniciach. Z pohľadu SOZ ZaSS sa obrátime na pani ministerku aj s požiadavkou na plnenie rozhodnutia rozhodcu v spore o uzatvorenie KZVS s AFN SR. O záveroch rokovania prinesieme informácie na našej stránke. Zopár informácií pre členskú základňu.

11. apríl 2012 - dnes v popoludňajších hodinách predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní spolu s prof. MUDr. M. Dragulom PhD. a MUDr. M. Petkom MPH. prijatia u Jeho Excelencie Prezidenta SR I. Gašparoviča. Témou stretnutia  je hľadanie riešení aktuálneho kritického stavu rezortu zdravotníctva.

5. apríl 2012 - Dnes sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Saská zúčastnia kolektívneho vyjednávania v ZO pri Centre sociálnej pomoci v Košiciach. Po jeho ukončení sa stretnú na pracovnom rokovaní s riaditeľom ZZS v Košiciach, s ktorým prediskutujú pracovno-právne vzťahy a postup voči členom vedenia odborovej organizácie.

4. apríl 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová a JUDr. Magdaléna Laufiková sa dnes zúčastnia rokovania v NsP Skalica. Od 13.00 h sa bude konať zasadnutie Rady predsedov OZ. Za náš zväz sa rokovania zúčastní JUDr. Zlata Saská. Témou diskusie bude pripravované Programové vyhlásenie vlády SR a požiadavky odborov k zapracovaniu do jeho obsahu.

3. apríl  2012 - V dňoch 3. až 5. apríla 2012 sa uskutoční 15. stretnutie Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu v hoteli Sorea Regia v Kráľovskom údolí v Bratislave. Za SOZ ZaSS sa stretnutia zúčastní predseda zväzu Mgr. Anton Szalay. Účasť na konferencií prisľúbila okrem iných aj p. poslankyňa NR SR Doc. Ing. Viera Tomanová, PhD. 4. apríla sa rokovania zúčastní aj Europoslankyňa za stranu SMER-SD Katarína Neveďalová. 5. apríla 2012 o 12.00 h sa bude konať brífing na tému "Informácia z 15. stretnutia Volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu".

2. apríl 2012
- Podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová a JUDr. Zlata Saská sa dnes od 16.00 h zúčastnia rokovania s primátorom mesta Partizánske. Témou rokovania bude situácia v DSS a postup vedenia inštitúcie voči zamestnancom.

Na Konferencii predsedov základných odborových organizácií konanej dňa 29.03. 2012 odznela požiadavka na  zodpovedanie  otázok, ktoré vznikajú v praxi  v súvislosti s uplatnením zákona  č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše otázky, ktoré doručíte  odborovému zväzu v termíne do 10. apríla 2012, predložíme na zaujatie stanoviska Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Z Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS.

SOZ ZaSS obdržal rozhodnutie rozhodcu JUDr. O. Matejku v spore o uzatvorenie KZVS s AFN SR, ktorá je záväzná pre členov asociácie. Prinášame spracovanie KZVS  rozhodcom. Po podpísaní KZVS sociálnymi partnermi bude zverejnená v podkapitole KZVS vyššieho stupňa. Zoznam členov AFN SR. Dávame Vám do pozornosti zmenu legislatívy týkajúcu sa odmeňovania zamestnancov v zdravotníctve.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike texu KZVS dávame k dispozícii návrh SOZ ZaSS, ako aj stanovisko AFN SR a zmeny konkretizované na rokovaní pred rozhodcom, vrátane rozhodnutia rozhodcu. Oboznámte sa s textom a stanoviskami sociálnych partnerov.