www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2012

Termíny stretnutí s vedením politickej strany Smer pred voľbami. Dávame tieto akcie do pozornosti. Máte možnosť položiť otázky tým, ktorí sa uchádzajú o hlasy v nastávajúcich parlamentných voľbách 10. marca 2012. Napr. ako plánujú riešiť situáciu v zdravotníctve a nedostatočné odmeňovanie v zariadeniach sociálnych služieb, prípadne mnoho ďalších otázok spoločenského vývoja v SR. Termíny a miesta stretnutí.

Bývalý riaditeľ FN Martin, ako i dlhoročný prezident ANS Doc. MUDr. Marián Benčat PhD. kandiduje v nasledujúcich voľbách. Dávame Vám do pozornosti stretnutie, kde sa ho môžete pýtať, akú predstavu má kandidát na poslanca NR SR na riešenie problematiky zdravotníctva. Pozvánka.

 

 

29. február 2012 - od 11.00 h sa uskutoční v Bratislave rokovanie s vedením AFN SR a od 13.00 h sa uskutoční rokovanie o KZVS pred rozhodcom. Za SOZ ZaSS sa rokovania zúčastní Mgr. A. Szalay, JUDr. B. Čulenová, JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská. Za VV SOZ ZaSS PhDr. A. Stojničová.

27. február 2012 - Rokovanie o KZVS s AFN SR pred rozhodcom JUDr. O. Matejkom sa uskutoční v Bratislave v zasadačke nášho zväzu v stredu 29. 2. 2012 od 13 h.

Stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva bude hlavnou témou Odbornej konferencie 7 tieňových ministrov zdravotníctva za jedným stolom, ktorú poriadajú Unipharma, SLK a Zdravotnícke noviny. Konferencia sa bude konať v hoteli Holiday Inn v Bratislave dňa 28. 2. 2012.

PhDr. M. Vitálošová a PhDr. E. Sýkorová sa 28. 2. 2012 od 10.00 h zúčastnia v Národnej rade SR "Verejného vypočutia o chudobe a sociálnom vylúčení na Slovensku", ktoré organizuje Slovenská sieť proti chudobe pod záštitou Predsedu NR SR a s podporou FES a SÚ SAV.

24. február 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová sa dnes zúčastní rokovania v Detskom domove v Martine.

21. február 2012 - Prednášky k Novele zákona o sociálnych službách dňa 22. 2. 2012, ktorá sa bude konať v budove MPSVR SR v Bratislave od 9.00 h sa zúčastnia za SOZ ZaSS JUDr. Z. Saská, JUDr. M. Laufiková, PhDr. M. Vitálošová a PhDr. E. Sýkorová.

PhDr. Margita Vitálošová sa 22. 2. 2012 od 13.00 h zúčastní zasadnutia Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR, ktoré sa bude konať v budove KOZ SR v Bratislave.

18. február 2012 - V utorok 21. 2. 2012 sa uskutoční 9. rokovanie VV SOZ ZaSS v zasadačke zväzu. Do programu rokovania boli zaradené okrem iného aj žiadosti o sociálnu pomoc pre členov ZO. Dôležitou témou bude príprava a zabezpečenie Konferencie predsedov ZO (29.3. v BA). VV prerokuje Návrh rozpočtu zväzu na rok 2012 a vyhodnotí plnenie rozpočtu za minulý rok. Oboznámia sa so stanoviskami revízoriek účtov k obom dôvodovým správam a rozpočtom. Obidva materiály budú predmetom rokovania konferencie v marci. Situácia v zdravotníckych lôžkových zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb po schválení zákonov na odmeňovanie lekárov, sestier a pôrodných asistentiek bude tiež na programe.

Po ukončení rokovania VV SOZ ZaSS v popoludňajších hodinách niektorí členovia VV vycestujú na seminár v rámci Projektu piatich krajín do Polanice-Zdrój v Poľsku, kde sa v dňoch 22.- 24.2. zúčastnia aj návštevy nemocnice v Klodzku a kúpeľov Polanica. Navštívia aj Špecializované zdravotné stredisko a nemocnicu v Polanici. Aktuálnu situáciu v sociálnom dialógu predstaví účastníkom zástupca NSZZ Solidarnošč. Do programu je zaradená prednáška o vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek v regióne Wroclaw.

16. február 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Saská sa zúčastnia konferencie ZO pri NsP Skalica. Diskutovať sa bude o ďalšom fungovaní a vedení odborovej organizácie pri nemocnici.

V pondelok 20. februára 2012 sa od 9,00 h. začne pracovná porada predsedov ZO a riaditeľov zariadení sociálnych služieb Žilinského kraja v zasadačke VÚC Žilina. Na podnet SOZ ZaSS sa rokovania zúčastnia zástupcovia VÚC, MPSVR SR a MZ SR. Za SOZ ZaSS sa pracovnej porady zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková a p. M. Serbín.

15. február 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h. zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje mimoé iného i vyhodnotenie realizácie projektu ZUWINBAT, ako i zúčtovanie financií použitých na oblasť BOZP v roku 2011. Taktiež vyhodnotí dotáciu zo ŠR na rekondičné aktivity pre dôchodcov za rok 2011. Ďalšou témou diskusie bude prerozdelenie financií na jednotlivé OZ pre činnosť v oblasti BOZP v roku 2012.

Od 13.00 h. sa uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ, ktoré prerokuje prípravu VII. zjazdu KOZ SR, vrátane stratégie, vízie a štruktúry KOZ SR.

Od 15.30 h. sa predseda zväzu stretne s riaditeľom FES pre ČR, SR a Maďarsko pánom Joachimom Schluetterom. Na stretnutí sa zúčastnia aj Zuzana Strapatá a Vladimír Špánik. Stretnutie sa uskutočňuje pri príležitosti nástupu J. Schluettera do funkcie.

14. február 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní schôdze zamestnancov v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote. S výborom ZO prerokuje vývoj členskej základne pri RÚVZ.

Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa dnes zúčastní slávnostného odovzdávania ocenení Sestra roka 2011 v priestoroch Divadla Nová Scéna v Bratislave.

13. február 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes stretne s výborom ZO v Kysuckej NsP Čadca. Predmetom stretnutia bude diskusia o riešení vyplácania rizikových príplatkov zamestnancom nemocnice na niektorých pracoviskách a ďalšie okruhy tém činnosti odborovej organizácie.

10. február 2012 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa dnes zúčastní členskej schôdze v DSS Nová Baňa - Hrabiny.

8. február 2012 - SOZ ZaSS v rámci plánu práce na rok 2012 poriada školenia hospodárov a revízorov základných odborových organizácií v dňoch 13.-15. marca 2012. V najbližšom období bude poštou doručená pozvánka s návratkou na ZO. Žiadame Vás o prihlásenie účastníkov na vzdelávacie akcie obratom.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes stretne s výborom ZO v NsP Trstená a následne v DSS Tvrdošín. Stretnutia sa uskutočnia v zmysle schválenej metodickej pomoci.

7. február 2012 - Na včerajšom rokovaní Asociácie FN SR boli do jej čela zvolení : prezident MUDr. Tomáš Sieber (UN Košice), viceprezidenti : MUDr. Juraj Vančík (Nemocnica Košice - Šaca), MUDr. Rudolf Lintner (FN Trenčín) a MUDr. Daniel Žitňan (DFNsP Bratislava). Obratom sme požiadali rozhodcu v spore o uzatvorenie KZVS s AFN SR JUDr. Ondreja Matejku o možnosť zvolania rokovania. Očakávame stanovenie termínu rokovania. O záveroch budeme informovať.

V podkapitole Informácie pre predsedov je text listu pre ZO v Kúpeľoch spojený s aplikáciou zákona o odmeňovaní lekárov. Ale nielen pre nich.

6. február 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. B. Čulenová a p. M. Serbín sa zúčastnia rokovania s výborom ZO a tiež schôdze zamestnancov v Domove sociálnych služieb ALIA v Bardejove v utorok 7. februára 2012.

PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní 7. februára 2012 konferencie "Európsky rok aktívneho stárnutia" v hoteli Bôrik v Bratislave.

3. február 2012 - Snem KOZ SR prijal výzvu k nadchádzajúcim parlamentným voľbám. Ďalšie informácie z rokovania Snemu nájdete v podkapitole Informácie pre predsedov. Plagát.

V pondelok 20. februára 2012 od 9,00 h. sa na pôde Žilinského samosprávneho kraja uskutoční pracovná porada riaditeľov a predsedov zariadení sociálnych služieb. Pozvánka.

2. február 2012 - V podkapitole informácie pre predsedov sa nachádza text listu pre predsedov ZO pri ústavných zdravotníckych zariadeniach.

1. február 2012 - SOZ ZaSS usporiada medzinárodnú konferenciu zameranú na oblasť sociálnych služieb. Do základných organizácií bola odoslaná pozvánka s návratkou. Možnosť prihlásiť sa na akciu je limitovaná, preto po oboznámení sa s programom neváhajte a zašlite nám návratku.