www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2012

31. január 2012 - Dnes sa uskutoční v Bratislave rokovanie Snemu KOZ SR. Do programu boli zaradené mimo iného aj: Návrh na zvolanie VII. zjazdu KOZ SR, Nominácie do Dozornej rady Sociálnej poisťovne za KOZ SR, Príprava kampane v súvislosti s voľbami do NR SR, Výzva občanom k voľbám a Stav členskej základne odborových zväzov. Ďalej sa budú členovia Snemu zaoberať činnosťou zástupcov KOZ SR vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVR SR. Odznie i správa o činnosti KOZ SR, ktorú odprezentuje prezident KOZ SR.

V popoludňajších hodinách sa zíde Predstavenstvo JMF na svojom zasadnutí, kde prerokuje predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31. 12. 2011. Zaoberať sa bude i odpredajom hotela v Starej Ľubovni.

30. január 2012 -  Na základe obdržania prehľadu stretnutí pred voľbami s vedením politickej strany Smer dávame tieto akcie do pozornosti. Máte možnosť položiť otázky  tým, ktorí sa uchádzajú o hlasy v nastávajúcich parlamentných voľbách 10. marca 2012. Napr. ako plánujú riešiť situáciu v zdravotníctve a nedostatočné odmeňovanie v zariadeniach sociálnych služieb, prípadne mnoho ďalších otázok spoločenského vývoja v SR. Termíny a miesta konaní stretnutí.

26. január 2012 - Dnes od 10,00 h. sa zástupcovia SOZ ZaSS stretnú na rokovaní s poslancami výboru NR SR pre zdravotníctvo na ktorom chcú diskutovať možnosti úprav platov pre všetkých zamestnancov. Hľadanie systémových opatrení a dosiahnutie konsenzu neriešilo vedenie rezortu, preto výzva pre poslancov na riešenie dlhodobo nepriaznivej situácie vo vývoji odmeňovania. Na rokovanie odchádzajú zástupcovia zväzu s návrhmi na riešenie situácie, či nájdu pochopenie u poslancov výboru sa dozviete ešte dnes po uskutočnenom stretnutí na tejto stránke. 

I cez prednesenú argumentáciu  na rokovaní výboru zo strany SOZ ZaSS a komôr SKMTP a SKF, že je potrebné realizovať úpravu platov systémovo všetkým zamestnancom v zdravotníctve, poslanci výboru pre zdravotníctvo schválili návrh zákona na odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek bez zmien. SOZ ZaSS po konštituovaní vedenia AFN SR bude iniciovať rokovanie o KZVS pred rozhodcom, ktorý by mal vydať rozhodnutie. Predpokladaný termín stretnutia počas februára 2012. SOZ ZaSS vyzve opätovne ANS o zaujatie stanoviska k návrhu mena  rozhodcu, aby sa mohlo postupovať vo vyjednávaní KZVS s ANS.

25. január 2012 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay odovzdal poslancom NR SR pred rokovaním Výboru NR SR pre zdravotníctvo o Vládnom návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek  a o zmene a doplnení niektorých zákonov materiál spracovaný SOZ ZaSS  s názvom Január 2012 - aktuálna situácia v odmeňovaní zamestnancov ústavných zdravotníckych zariadení, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a zariadení sociálnych služieb, ktorý dávame do pozornosti širokej verejnosti, aby mala možnosť oboznámiť sa s krokmi zväzu v predchádzajúcom období. Poslancom NR SR bol predložený aj návrh minimálnych mzdových nárokov pre zamestnancov všetkých profesií zamestnaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Zajtra 26. januára 2012 od 10.00 h sa uskutoční rokovanie Výboru pre zdravotníctvo NR SR so zástupcami SOZ ZaSS, ktorého sa zúčastnia p. predseda zväzu  Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. B. Čulenová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Saská.

24. január 2012 - Poďakovanie patrí všetkým účastníkom včerajšieho zhromaždenia pred budovou MZ SR, ktorí prišli prezentovať postoje zamestnancov nemocníc k požiadavke úprav platov všetkým. Prišli aj za tých, ktorí museli zostať na pracoviskách. Výzva účastníkov bola odovzdaná ministrovi zdravotníctva. Stanovisko vedenia rezortu k požiadavkám sme však na rokovaní ODT neobdržali. Minister zdravotníctva z rokovania odišiel a nezaujal konkrétne stanoviská ani k ďalším diskutovaným problémom. Riaditeľ Vš. ZP informoval, že poisťovňa poukáže finančné zdroje nemocniciam k 1. februáru 2012, ktoré by mali pokryť úpravu platov lekárom v prvej etape od 1.1. 2012. Ostatné opatrenia majú priniesť ďalšie úspory, ale nevedno kedy a ako sa dostanú k poskytovateľom. K požiadavke úprav platov, ktoré sme predložili v návrhoch KZVS s ANS a AFN SR ešte v septembri 2010 nezaujal stanovisko. Ďakujeme i zástupcom odborových zväzov a vedeniu KOZ SR v čele s prezidentom M. Gazdíkom za účasť na našej akcii.

23. január 2012 - Dnes sa uskutoční zhromaždenie zamestnancov nemocníc pred budovou MZ SR v Bratislave od 12,30 h. pred rokovaním ODT. Priamo na rokovaní budú zástupcovia zväzu požadovať úpravu platov pre všetkých zamestnancov. Dávame Vám do pozornosti vystúpenie p. predsedu Mgr. Antona Szalaya  v  televíznom štúdiu TA3 na tému aj "ne"lekári chcú viac.

20. január 2012 -  Výkonný výbor SOZ ZaSS na základe požiadaviek členov rozhodol o konaní podporného zhromaždenia pred budovou MZ SR v pondelok 23. januára 2012 o 12,30 h. Účastníci zhromaždenia prídu podporiť zástupcov SOZ ZaSS pred rokovaním ODT, ktoré začne o 13 h. Do programu rokovania je zaradená i problematika odmeňovania zamestnancov. OZNAM.

Obdržali sme pozvánku na rokovanie s poslancami výboru NR SR pre zdravotníctvo na 26. januára 2012 na 10,00 h. na ktorom chceme diskutovať a hľadať riešenia pri úpravách platov zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach v roku 2012.

19. január 2012 - 8. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS sa uskutoční dnes od 8.30 h. Predmetom rokovania okrem iného budú žiadosti členov o sociálnu pomoc, výsledky Obežníka č. 1/2012 k vnútrozväzovým predpisom, zhodnotenie programových úloh SOZ ZaSS za rok 2011, schvaľovanie zloženia Komisie mladých odborárov pri VV SOZ ZaSS, priebežný stav kolektívneho vyjednávania s ANS a AFN SR, prehľad čerpania finančných prostriedkov na sociálnu pomoc členom za rok 2011, funkčnosť, opodstatnenosť a kompetencie Regionálnych rád KOZ SR, návrh stratégie, vízie a funkčnosti KOZ SR pre ďalšie obdobie po VII. zjazde KOZ SR.

18. január 2012 - Dnes od 9.00 h sa predseda zväzu zúčastní  rokovania Prezídia   KOZ SR a od 14.00 h Novoročného stretnutia prezidenta SR s predstaviteľmi KOZ SR. Správa tlačového oddelenia KP SR.

16. január 2012 -  Dnes sa uskutoční prvé tohtoročné rokovanie zástupcov Nevýrobných odborových zväzov od 10 h. Prítomní prerokujú otázky súvisiace s prípravou VII. zjazdu KOZ SR. Obdržia informácie z rokovaní Prezídia a Predstavenstva KOZ SR.

Zástupcovia sociálnych partnerov sa zídu dnes na Úrade vlády SR, kde sa uskutoční pravdepodobne posledné rokovanie HSR SR v tomto volebnom období. Do programu boli zaradené tri body. Program i stanoviská sociálnych partnerov sa nachádzajú na stránke Úradu vlády SR v podkapitole poradné orgány.

Dávame Vám do pozornosti poďakovanie podpredsedu Vlády SR a ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR právničke nášho zväzu JUDr. Zlate Saskej.

13.  január 2012 - Dávame Vám do pozornosti preklad Koncoročnej správy roku 2011 pre všetky členské organizácie EPSU od generálnej tajomníčky Caroly Fischbach-Pyttel, ktorú preložila Mgr. Ľudmila Pazderová.

12. január 2012 - Vzdelávacej akcie v rámci realizácie projektu ZUWINBAT na tému "Projektový manažér" sa zúčastnia z nášho zväzu JUDr. Čulenová, Mgr. Pazderová, PhDr. Vitálošová, PhDr. Sýkorová, p. Serbín v dňoch 16.1. a 17.1. 2012 v Bratislave.

10. január 2012 - PhDr. Margita Vitálošová sa dnes od 8.00 h. zúčastní stretnutia koordinátorov ZUWINBAT na KOZ SR v Bratislave a od  15.00 h. otváracieho podujatia spojeného s tlačovou konferenciou - vernisáž výstavy "Staroba sa nás dotýka". Na tlačovej konferencií budú predstavení ambasádori a ambasádorky  európskeho roka. Podujatie sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave.

O 9 h. sa zídu zástupcovia OZ zo SR združených v PSI a EPSU. Na svojom rokovaní prediskutujú závery rokovania VV EPSU z 8.-9. 11. 2011. Ďalej nominujú zástupcu zo SR na Svetové fórum o vode, ktoré sa uskutoční v dňoch 12.-17.3. 2012 v Marseille. Zaoberať sa budú i organizačným zabezpečením konferencie volebného obvodu EPSU, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 2.-5.4. 2012. Prediskutujú i spracovanie podkladov pre správu o výsledkoch KV v roku 2011.

Na základe telefonickej informácie z MZ SR sa rokovanie ODT na MZ SR bude konať v pondelok 23. januára 2012 o 13 h. s nami požadovanými témami.

5. január 2012 - V dňoch od 9. - 11. januára 2012 sa JUDr. Beáta Čulenová zúčastní Konferencie/ Regionálneho workshopu na tému: "Mzdy, kolektívne vyjednávanie a kríza euro", ktoré sa bude konať vo Varšave.

Dávame Vám do pozornosti článok Vyššie platy chcú aj ostatní pracovníci nemocníc.