www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2012

29. jún 2012 - Včera popoludní bola podpísaná KZVS s AFN SR, ktorá mimo iného garantuje i zvýšenie platov všetkým zamestnancom od 1. júla 2012 o 8%. Tiež bolo dohodnuté vyplatenie odstupného a odchodného najmenej o jeden plat nad rozsah daný Zákonníkom práce.

28. jún 2012 - Dnes od 10.00 h sa na MPSVR SR uskutoční 1. kolo vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2013. Vyjednávači za stranu zamestnancov predložili obidva návrhy KZVS predstaviteľom vlády, VÚC a ZMOS v máji t.r. Rokovaním za vládu je poverený štátny tajomník MPSVR SR B. Ondruš.

27. jún 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR. Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková, (p. M. Serbín) sa zúčastnia rokovania v ZO SOZ ZaSS v Košiciach a 28. júna 2012 stretnutia so zástupcami SZŠ v Prešove.

26. jún 2012 - Dávame Vám do pozornosti, že SMERNICA sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS a TLAČIVO na príspevok sociálnej pomoci člena SOZ ZaSS rok 2012 pre potreby funkcionárov zväzu ako aj USMERNENIE k povinnosti právnických a fyzických osôb zrušiť registráciu ich organizačných jednotiek ako platiteľov dane z príjmov sú zverejnené v podkategórií Informácie pre predsedov ZO.

22. jún 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania na ÚPSVaR v Martine.

19. jún 2012 - Od 9.30 h sa bude konať Spoločné stretnutie troch generácií v budove KOZ SR v Bratislave, ktorého sa zúčastnia PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová, JUDr. B. Ďuranová a Mgr. Ľ. Pazderová.

18. jún 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. Z. Saská a p. M. Serbín sa dnes zúčastnia rokovania v DSS v Stropkove.

15. jún 2012 - Dnes sa uskutoční rokovanie vedenia zväzu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR k situácii v zariadeniach sociálnych služieb.

14. jún 2012 - Dnes pokračuje v Bratislave druhým dňom medzinárodná konferencia o vývoji sociálneho dialógu v nemocničnom sektore. Účastníci diskutujú o dopadoch reforiem zdravotníctva na sociálny dialóg.

Dnes od 10.00 h sa uskutoční na MPSVR SR kolektívne vyjednávanie sociálnych partnerov o KZVS pre ŠS a VS na rok 2012 v časti valorizácie platov. K dohode neprišlo.

Hneď po tomto vyjednávaní sa uskutoční mimoriadne zasadanie zástupcov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR, ktoré zhodnotí výsledky vyjednávania a tiež sa prerokujú prípadné protestné aktivity členskej základne a zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. pri neúspešnom výsledku rokovania.

13. jún 2012 - Dnes sa v Bratislave uskutoční 13. rokovanie VV SOZ ZaSS. Do programu rokovania boli zaradené mimo iného i aktuálny stav KV s AFN SR ku KZVS, situácia so zakladaním odborov sestier a pôrodných asistentiek, vývoj KV pre rok 2012 pre ŠS a VS, plán programu rokovaní VV na II. polrok 2012. Úvodu rokovania by sa mal zúčastniť aj novozvolený predseda LOZ MUDr. P. Visolajský, ktorý by mal prezentovať zámery činnosti LOZ v najbližšom období.

PhDr. E. Sýkorová sa dnes od 11.00 h zúčastní tlačovej konferencie LOZ, SK SaPA v Slovenskom syndikáte novinárov v Bratislave.

13. a 14. júna 2012 sa bude konať medzinárodná konferencia "Sociálny dialóg v nemocničnom sektore" v hoteli PLUS Bratislava. Za SOZ ZaSS sa konferencie zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Mgr. Ľ. Pazderová, p. M. Serbín.

12. jún 2012 - Dnes sa stretnú zástupcovia SOZ ZaSS na rokovaní s vedením AFN SR. Diskutovať budú o Dodatku ku KZVS a rozhodnutí rozhodcu.

11. jún 2012 - Výzva predsedom základných odborových organizácií združených v SOZ ZaSS. V týchto dňoch sme svedkami, zakladania odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, ktoré majú za cieľ získať svoje členstvo aj z našich radov. Preto je potrebné pozorne sledovať aktivity zástupkýň komory sestier v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach, ktoré budú "lanáriť" sestry do novozaloženej organizácie bez poznania činnosti, záruk a vzájomného prepojenia týchto organizácií. SOZ ZaSS v súčasnosti pripravuje materiál pre lepšie zorientovanie pre funkcionárov ZO. V najbližších dňoch bude odoslaný na vaše mailové adresy. Dnes považujeme za žiaduce zvýšiť komunikáciu s členskou základňou a hlavne sestrami, aby nepodľahli osočovacej kampani nášho zväzu zo strany vedenia nového združenia. Len presadzovaním spoločných záujmov všetkých zamestnancov môžeme dospieť k pozitívnym výsledkom a nie rozbíjaním súčasného stavu. V prípade uskutočnenia schôdzí radi príjmeme pozvanie na prezentáciu našich krokov a činnosti na vašich pracoviskách. V kontaktoch sú uvedené naše telefónne čísla i mailové adresy. Konajme spoločne.

Dnes sa uskutoční rokovanie zástupcov Nevýrobných OZ KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené i okruhy tém : Príprava materiálov na VII. zjazd KOZ SR, informácie o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2012 v oblasti úpravy platov po prvom rokovaní na MPSVR SR zo dňa 4. 6. 2012. Odznejú i informácie o rokovaní Predstavenstva KOZ SR a o abdikácii viceprezidenta V. Mojša k 30. júnu 2012.

9. jún 2012 - V posluchárni DFNsP v Bratislave sa dnes konalo rokovanie SKSAPA. Regionálne prezidentky komory mali svoj program do ktorého bola zaradená aj otázka fungovania ich odborového združenia. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay požiadal prezidentku PhDr. M. Lévyovú o možnosť prihovoriť sa k zúčastneným. Vo svojom vystúpení poukázal na predchádzajúcu spoluprácu SOZ ZaSS a SKSAPA i na potrebu netrieštenia síl. Rozhodnutie o zakladaní svojich organizácií je však na sestrách. Zväz vo svojej činnosti zameranej na všetky profesie bude presadzovať legislatívne zmeny v prospech všetkých zamestnancov združených v SOZ ZaSS.

7. jún 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h v hoteli Bôrik v Bratislave zúčastní na slávnostnej akadémii pri príležitosti 60. výročia prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti. V tejto súvislosti si hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, MPH. PhD. a ministerka zdravotníctva SR JUDr. Zuzana Zvolenská, uctia prácu a obetavý prístup všetkých pracovníkov hygienickej služby.

Mgr. Ľ. Pazderová sa v dňoch 7.-10. júna 2012 zúčastní vzdelávacieho seminára organizovaného EPSU/ETUI. Miestom konania seminára je Floréal – La Roche en Ardenne v Belgicku. Témou je „Organizácia mladých pracovníkov vo verejnom sektore pre obnovu odborov“ a účastníci budú v rámci pracovných skupín riešiť otázky: ako získavať mladých pre odbory.

Stanovisko SOZ ZaSS k výzve predsedu Odborového zväzu sestier a pôrodných asistentiek. Vývoj priemerných miezd v NH v porovnaní s vývojom priemerných miezd v zdravotníctve, osobitne u lekárov a sestier.

Dávame Vám do pozornosti článok Zdravotníci chcú zmenu takmer všetkých zákonov.

6. jún 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. Z. Saská sa dnes zúčastnia rokovaní v Nemocnici s poliklinikou, n. o. - Brezno, v Špecializovanom zariadení Tereza - Hronec a v Domove sociálnych služieb - Slovenská Ľupča.

5. jún 2012- Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania so zástupcami Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

JUDr. Z. Saská sa zúčastní zasadnutia Komisie KOZ SR k Stanovám konfederácie k príprave VII. Zjazdu KOZ SR.

4. jún 2012 - Dnes sa uskutoční na MPSVR SR od 13 h. KV o KZVS pre ŠS a VS na rok 2012 v časti úpravy platov pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a v štátnej službe. Rokovanie sa uskutoční v zmysle podpísaného textu obidvoch KZVS pre rok 2012. Na rokovaní neprišlo k dohode. Odzneli stanoviská zástupcov VÚC aj ZMOS, mvrátane MF SR k prípadnému navýšeniu platov. Svorne tvrdili, že nemajú k dispozícií finančné prostriedky. K diskutovanej problematike si spracujú prepočty, čo by znamenalo navýšenie o 1%, 2%, 3% a následne ho odošlú na MF SR do konca týždňa. Rokovanie bolo prerušené. Späť k vyjednávaniu sa stretnú sociálni partneri vo štvrtok 14. júna 2012 o 10,00 h. na MPSVR SR.

3. jún 2012 - Na XIII. ročníku nohejbalového turnaja partnerského OSZaSP ČR v Českých Budějoviciach nenašlo mužstvo SOZ ZaSS premožiteľa a získalo pohár za prvé miesto piatykrát za sebou. Druhí skončili kolegovia z Františkových Lázní, tretí záchranári zo Zlína, štvrtí nohejbalisti z Lázní Jáchymov. Naši ako jediní, vyhrali všetkých osem stretnutí bez straty setu. Reprezentovali v tej istej zostave ako minulý rok Roman Ferenčák, Ivan Lukáč, Ján Vavrinčík a predseda zväzu Anton Szalay. Za výbornú reprezentáciu zväzu ďakujeme