www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2012

31. máj 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufikova sa dnes od 10.00 h zúčastnia zasadnutia Predstavenstva Asociácie fakultných nemocníc SR v priestoroch riaditeľstva FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

V dňoch  od 31. mája do 2. júna 2012 SOZ ZaSS organizuje v spolupráci s Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung seminár pre mladých odborárov, ktorý sa bude konať v Kežmarských Žľaboch. Za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, PhDr. M. Vitálošová, JUDr. B. Ďuranová, Mgr. Ľ. Pazderová a p. M. Serbín.

Štvorčlenné družstvo na čele s predsedom zväzu Mgr. A. Szalayom sa v dňoch od 1. júna do 3. júna 2012 zúčastní turnaja v nohejbale, ktorý sa bude konať v Českých Budejoviciach

30. máj 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa dnes od 9.00 h zúčastní prvého  rokovania HSR SR na Úrade vlády SR v tomto volebnom období. Popoludní od 13.00 h bude účastníkom rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať prípravou Zjazdu KOZ a organizačnou štruktúrou do ďalšieho volebného obdobia.

28. máj 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania s vedením ČSOB v delegácii KOZ SR. Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová spolu s právničkami zväzu JUDr. B. Ďuranovou, JUDr. M. Laufikovou a JUDr. Z. Saskou sa zúčastnia školenia k problematike kolektívneho vyjednávania pre RÚVZ v Martine

Fotky zo školení ku kolektívnemu vyjednávaniu.

25. máj 2012 - Tlačová správa z rokovania Výkonného výboru SOZ ZaSS. Napätie medzi zdravotníkmi sa dá krájať.

24. máj 2012 - Dnes od 8.00 h sa bude konať 12. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS, na ktorom budú prerokované okrem iného Zámery MZ SR a Programové vyhlásenie vlády SR pre rezort zdravotníctva predložené ministerkou zdravotníctva SR  JUDr. Zuzanou Zvolenskou. Informácie z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov, žiadosti členov o sociálnu pomoc, organizačné zabezpečenie Medzinárodnej konferenice OS ZSP ČR a SOZ ZaSS Sociálny dialóg v nemocničnom sektore a zhodnotenie účasti na zhromaždení 1. Mája 2012.

V dňoch 24. - 26. mája 2012 sa bude konať spoločné stretnutie Výkonného výboru SOZ ZaSS a Výkonnej rady Odborového svazu zdravotníctví a sociální péče ČR, ktoré sa uskutoční v hoteli ADAMANTINO v Pozlovicích v ČR. Programom spoločného stretnutia budú aktuálne informácie z rezortov zdravotníctva a sociálnych služieb v SR a ČR. Legislatívny vývoj v Českej a Slovenskej republike v oblastiach pracovného práva a sociálneho zabezpečenia.

22. máj 2012 - V dňoch 22. 5. - 23. 5. 2012 sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Bc. J. Halinárová, PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová, Ing. V. Janošťák a p. M. Serbín zúčastnia inventarizácie majetku v Rekreačnom zariadení v obci Dubovica - Žliabky.

Výber z článkov, ktoré boli medializované na tému riešenie situácie v zdravotníckych zariadeniach, postoje a stanoviská zväzu, informácie z rokovaní o situácií v rezorte.

21. máj 2012 - Dnes sa predseda zväzu zúčastní Valných zhromaždení obchodných spoločností SOREA, DK Žilina, DO Prešov a rokovaní Predstavenstva a Rady členov JMF..

Tlačová správa - Ministerka zdravotníctva  SR JUDr.  Zuzana Zvolenská  sa 24. 5. o 8.30 h zúčastní 12. rokovania Výkonného výboru Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb,  ktoré sa bude konať v zasadačke SOZ ZaSS na VI. poschodí, Vajnorská 1, v Bratislave. Prerokovaná bude aktuálna situácia v rezorte zdravotníctva. Otvorená bude aj situácia s plnením rozhodnutia rozhodcu v spore o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s Asociáciou fakultných nemocníc Slovenskej republiky.

17. máj 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania Asociácie nemocníc Slovenska v Martine. V piatok 18. mája 2012 uskutoční rokovania s RÚVZ  a NsP so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

V podkapitole Mladí odborári nájdete pozvánku s návratkou na 13. stretnutie mladých odborárov, ktoré sa uskutoční v Kežmarských Žľaboch v dňoch 31.5. - 2.6.2012.

16. máj 2012 - Dávame Vám do pozornosti pozvánku na medzinárodnú konferenciu "Sociálne partnerstvo a reformy v zdravotníctve" Sociálny dialóg v nemocničnom sektore, ktorá sa bude konať 13. a 14. júna 2012 v Hoteli PLUS v Bratislave. Návratku zasielajte na adresu pazderova@sozzass.sk.

15. máj 2012 - V stredu sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR v zmysle plánu rokovaní orgánov Konfederácie. Do programu boli zaradené aj : Návrh KOZ SR na výšku minimálnej mzdy pre rok 2013, návrhy na zástupcov do výborov zamestnanosti pri Úradoch práce, návrh na úpravy Stanov KOZ SR a organizačná štruktúra k VII. zjazdu KOZ SR. Prerokujú sa i návrhy na zmeny v ZP v prípadnej novelizácii.

V dňoch 16. - 17. mája 2012 sa v hoteli Regia v Kráľovskom údolí v Bratislave  uskutoční schôdza riadiaceho výboru k projektu "Zdravotníctvo priemysel budúcnosti". Za náš zväz sa jej zúčastnia predseda zväzu Mgr. Szalay a členovia Výkonného výboru  Mgr. Bungerová, Mgr. Hrnčiarová a p. Rezdovič.

14. máj 2012 - Dávame Vám do pozornosti ponuku na DETSKÝ LETNÝ TÁBOR - Hotel LOMY - Horná Ves 2012.

Dnes od 11.00 h sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní rokovania Nevýrobných odborových zväzov. Zástupcovia NOZ sa zaoberali prípravou materiálov VII. Zjazdu KOZ SR, hlavne štruktúrou orgánov, financovaním a kompetenciou jednotlivých orgánov. Vyhodnotili účasť ií priebeh zhromaždenia v Žiline 1. mája.

Od 14. 5. do 17. 5. 2012 v Kežmarských Žľaboch právničky zväzu JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská poriadajú školenie ku kolektívnemu vyjednávaniu.

11. máj 2012 - Oznam o použití štátnej účelovej dotácie MPSVR SR. Rekondičné pobyty pre dôchodcov so štátnou účelovou dotáciou MPSVR SR v roku 2012.

Dnes sa uskutočnilo Pietne spomienkové stretnutie na MPSVR SR pri príležitosti svetového dňa následkov pracovných úrazov aj za účasti predsedu vlády SR R. Fica a zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov.

10. máj 2012 - Spoločné požiadavky, profesijných, odborových a stavovských organizácií v zdravotníctve.

9. máj 2012 - V dňoch 1.-3.6.2012 sa uskutoční turnaj v nohejbale v Českých Budejoviciach. V prípade Vášho záujmu o účasť kontaktujte Mgr. Ľudmilu Pazderovú (pazderova@sozzass.sk).

7. máj 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní členskej schôdze ZO v Domove dôchodcov v Turčianskych Tepliciach.

3. máj 2012 - predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes o 11.15 h zúčastnia pracovného stretnutia s vedúcim služobného úradu na Ministerstve zdravotníctva SR. Od 13.30 h sa predseda zväzu zúčastní rokovania zástupcov stavovských, profesijných a odborových organizácií na pôde SLK.

2. máj 2012 - predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastni rokovania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR so štátnym tajomníkom B. Ondrušom k riešeniu kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS pre rok 2012.

1. MÁJ 2012 - PRÍĎTE MEDZI NÁS!