www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2012

30. marec 2012 -  Z Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS.

28. marec 2012 -  Dnes od 8.30 h sa zídu na rokovaní revízorky účtov za účasti ekonómky zväzu Bc. J. Halinárovej a tiež sa zídu v tom istom čase na svojom 10. rokovaní členovia VV SOZ ZaSS.  V zasadačke zväzu prerokujú aktuálne otázky činnosti zväzu. Mimo iného i stav vyjednávania s ANS o KZVS pre najbližšie obdobie. Prediskutujú i Rozhodnutie rozhodcu JUDr. O. Matejku o KZVS s AFN SR i postup Asociácie voči rozhodnutiu. Prediskutujú i prípravu série školení funkcionárov ZO zameranú na kolektívne vyjednávanie. Zaoberať sa budú prípravou Konferencie predsedov ZO, ktorá sa uskutoční v Bratislave vo štvrtok 29. marca 2012 od 9.30 h. v budove JMF na Odborárskom námestí.

V piatok 30. marca 2012 sa zúčastnia zástupcovia SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay, PhDr. E. Sýkorová, M. Serbín a JUDr. B. Čulenová záverečnej konferencie v rámci projektu ZUWINBAT na tému Spoločne za sociálny región vo Viedni. Za komisiu rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová. Akcia sa koná v sídle OGB.

27. marec 2012 - Dnes od 10.00 h. sa bude konať rokovanie Snemu KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať mimo iného aj Vyhodnotením Programových téz KOZ SR za rok 2011 a spracovaním hlavných cieľov pre rok 2012. Vyhodnotí sa tvorba a čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2011 a Návrh rozpočtu pre rok 2012. Diskutovať sa bude aj o príprave VII. zjazdu KOZ SR, ale aj o zabezpečení osláv Sviatku práce 1. mája v Žiline. Odznejú i informácie o aktuálnom stave dotácií MPSVR SR na podporu rekondičných pobytov dôchodcov v tomto roku.

26. marec 2012 - od 13.00 h  sa uskutoční rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 29. februáru 2012. Ďalej sa prerokujú hospodárske výsledky JMF po jednotlivých účtoch k 31. 12. 2011. Zaoberať sa bude aj predajom nehnuteľností v Rimavskej Sobote, Rožňave a Dunajskej Strede.

21. marec 2012 - Mgr. Ľudmila Pazderová pre Vás spracovala Starnutie pracovnej sily v nemocničnom sektore; Analytickú správu o vykonateľnosti voľného pohybu pracovníkov za rok 2011; Svetový kongres PSI.

20. marec 2012 - Dnes sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov OZ zo SR - členov PSI a EPSU. Prerokujú zabezpečenie schôdze regiónu strednej Európy a západného Balkánu, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 2.-5. apríla 2012. Ďalej prerokujú účasť zástupcov OZ na svetovom kongrese v Durbane (JAR) v novembri 2012.

16. marec 2012 - SOZ ZaSS obdržal rozhodnutie rozhodcu JUDr. O. Matejku v spore o uzatvorenie KZVS s AFN SR, ktorá je záväzná pre členov asociácie. Prinášame spracovanie KZVS  rozhodcom. Po podpísaní KZVS sociálnymi partnermi bude zverejnená v podkapitole KZVS vyššieho stupňa. Zoznam členov AFN SR. Dávame Vám do pozornosti zmenu legislatívy týkajúcu sa odmeňovania zamestnancov v zdravotníctve.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike texu KZVS dávame k dispozícii návrh SOZ ZaSS, ako aj stanovisko AFN SR a zmeny konkretizované na rokovaní pred rozhodcom, vrátane rozhodnutia rozhodcu. Oboznámte sa s textom a stanoviskami sociálnych partnerov.

14. marec 2012 - Po včerajšej akcii v Bratislave dnes v Dome odborov v Žiline od 9,30 h. pokračuje séria školení hospodárov a revízorov ZO. Zajtra sa ukončí uvedené vzdelávanie v Košiciach v Jumbo centre.

9. marec 2012 -  Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní 12. marca 2012 rokovania zástupcov Nevýrobných OZ KOZ SR a po jeho skončení aj Mimoriadneho rokovania Predstavenstva KOZ SR. 

Tiež v pondelok  12. marca 2012 sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastní stretnutia so zamestnancami v Detskom domove v Martine. V popoludňajších hodinách sa stretne s vedením ZO pri Univerzitnej nemocnici Martin.

PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 11.00 h zúčastní zasadnutia Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR.

8. marec 2012 - Dnes sa skončila dvojdňová konferencia v hoteli Plus. Závery rokovania prinesieme v najbližšej dobe, vrátane vyhlásenia účastníkov konferencie.

7. marec 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR a v popoludňajších hodinách medzinárodnej konferencie "Vplyv súčasnej legislatívy na postavenie zamestnancov  v zariadeniach sociálnych služieb v ČR a v SR" spolu s podpredsedníčkou zväzu Ing. D. Pochybovou a právničkami zväzu. Účasť na konferencií prisľúbila okrem iných aj p. poslankyňa NR SR Doc. Ing. Viera Tomanová, PhD.

PhDr. Margita Vitálošová sa 8. marca od 9.30 h zúčastní medzinárodnej konferencie Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločnosti spojenej s ocenením Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti, ktorá sa bude konať v Bratislave v Primaciálnom paláci.

6. marec 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania v ZO Psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku.

2. marec 2012 - Do pozornosti hlavne pre predsedov pri lôžkových zdravotníckych zariadeniach združených v AFN SR dávame informáciu o rokovaní pred rozhodcom, ktoré sa uskutočnilo 29.2. 2012 v Bratislave.

1. marec 2012 - SOZ ZaSS poriada pracovné stretnutia predsedov ZO a riaditeľov zariadení sociálnych služieb v pondelok 5. 3. 2012 v Bratislave. Je určené pre zástupcov z 5 krajov a Hl. mesta SR Bratislavy.5. marec 2012 o 10.00 h v budove KOZ SR, Odborárske nám. č. 3, v Bratislave a dňa 6. marec 2012 o 10.00 h v kinosále Psychiatrickej liečebne FNsP J.A. Reimana, Hollého 16, v Prešove.

SOZ ZaSS v rámci plánu práce na rok 2012 poriada školenia hospodárov a revízorov základných odborových organizácií v dňoch 13.-15. marca 2012. V najbližšom období bude poštou doručená pozvánka s návratkou na ZO. Žiadame Vás o prihlásenie účastníkov na vzdelávacie akcie obratom.

Snem KOZ SR prijal výzvu k nadchádzajúcim parlamentným voľbám. Pripravil mimoriadne vydanie IS k voľbám 2012.  Plagát.

Materiál spracovaný SOZ ZaSS  s názvom Január 2012 - aktuálna situácia v odmeňovaní zamestnancov ústavných zdravotníckych zariadení, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a zariadení sociálnych služieb, ktorý dávame do pozornosti širokej verejnosti, aby mala možnosť oboznámiť sa s krokmi zväzu v predchádzajúcom období. Poslancom NR SR bol predložený aj návrh minimálnych mzdových nárokov pre zamestnancov všetkých profesií zamestnaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach.