www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2012

08/2012

30. august 2012 -  Spor o realizáciu KZVS s ANS pre ďalšie obdobie bol postúpený rozhodcovi JUDr. Ľubomírovi Majerčíkovi. Očakávame skorú reakciu rozhodcu, vo veci riešenia sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi zmluvnými stranami

27. august 2012 - Vzhľadom na minulotýždňovú oblasť novelizácie Zákonníka práce v časti nadčasovej práce, zverejňujeme STANOVISKO SOZ ZaSS.

17. august 2012 - Právnička zväzu JUDr. Z. Saská, sa zúčastní prípravného rokovania HSR SR na KOZ SR, s návrhom programu:
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (predkladá MPSVR SR)
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015, Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 (predkladá MF SR)
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515/2003 Z.z. O krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony (predkladá MV SR).

16. august 2012 - Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová,  právničky zväzu JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková budú kolektívne vyjednávať a rokovať s vedením nemocnice v Levoči.

15. august 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. Predmetom rokovania okrem iného bude návrh programových téz KOZ SR na roky 2012 až 2016 a výsledky rokovaní o novele Zákonníka práce.

7. august 2012 - Dávame Vám do pozornosti článok fyzioterapeuti chcú väčšie platy, hovoria o ignorancii.

3. august 2012 - Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS v dňoch 3.-5.8.2012 sa zúčastnia návštevy RZ Zdravotník na Dubovici za účelom odpredaja prebytočného majetku za zostatkové ceny.