www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2012

7. január 2013:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR. Programom rokovania okrem iného bude Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   

19. december  2012:

 • KZVS pre verejnú a štátnu službu sociálni partneri podpisali  dnes o 9.00 h v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní Predstavenstva KOZ SR, ktoré okrem iného prerokuje stav členskej základe KOZ SR k 30.9.2012, počet mandátov OZ v Sneme, terminovník zasadnutí KOZ SR.

17. december  2012:

 • Predsedovia odborových zväzov združených v PSI a EPSU zo SR sa dnes v dopoludňajších hodinách zídu v pracovni predsedu zväzu SOZ ZaSS, na pracovnom stretnutí, kde prerokujú závery rokovaní VV EPSU a Kongresu PSI.

 • V popoludňajších hodinách sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní Valných zhromaždení obchodných spoločností a rokovania Rady členov JMF.

14. december  2012:

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová bude dnes rokovať v Detskom domove Magurka v Partizánskej Ľupči.

13. december  2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. B. Ďuranová sa v dňoch 13. - 14. decembra 2012 zúčastnia Konferencie EPSU "Hodnotenie európskeho spoločenského dialógu a dopady úsporných opatrení na verejné služby" v Bruseli.

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Saská sa od 9.00 h zúčastnia na KOZ SR prípravy na Hospodársku a sociálnu radu SR, ktorá sa bude konať 17. decembra 2012 na Úrade vlády SR.

12. december  2012:

 • Dnes od 8.30 h sa uskutoční 18. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Programom rokovania okrem iného bude Informácia zástupcov ECOPRESS - vydavateľa Zdravotnických novín; Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov; Žiadosti členov o sociálnu pomoc; Programové úlohy SOZ ZaSS na rok 2013; Návrh plánu akcií na rok 2013; Obsahová náplň rokovaní VV SOZ ZaSS na I. polrok 2013; Príprava pracovnej porady zástupcov ZO SZŠ 29. 1. 2013.   

 • Od 10.00 h sa bude konať rokovanie Komisie mladých odborárov pri VV SOZ ZaSS a následne stretnutie členov VV SOZ ZaSS s mladými odborármi.

11. december  2012:

 • Dnes od 8.30 h sa uskutoční zasadnutie Revízoriek účtov SOZ ZaSS, ktoré sa bude zaoberať okrem iného kontrolou uznesení, kontrolou dokladov, priebežným čerpaním rozpočtu, stavmi na účtoch, vyhodnotením aktivity za rok 2012, plánom zasadnutí revízoriek účtov na rok 2013. Za zväz sa zasadnutia zúčastní ekonómka zväzu p. J. Čulenová.

7. december  2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Stredoslovenskom ústave srdcovocievných chorôb v Banskej Bystrici.

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine.

6. december  2012:

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní kolektívneho vyjednávania v NsP Čadca.

5. december  2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude okrem iného zaoberať Návrhom organizačnej štruktúry Kancelárie KOZ SR; Zhodnotením VII. zjazdu KOZ SR.

3. december  2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredseda OS zdravotníctví a sociální péče ČR Mgr. L. Kucharský a Mgr. Ľ. Pazderová sa dnes od 10.00 h zúčastnia rokovania vo FES v Bratislave.