www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2012

INFORMÁCIA PREDSEDU SOZ ZaSS Mgr. ANTONA SZALAYA VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS.

30. júl 2012 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania HSR SR. Predmetom rokovania okrem iného bude Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy.

25. júl 2012 - PhDr. M. Vitálošová a PhDr. E. Sýkorová sa dnes od 10.00 h zúčastnia rokovania sociálno - právnej komisie na KOZ SR v Bratislave. Predmetom rokovania bude návrh zákona o sociálnom poistení. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o zákon s vážným dopadom na životnú úroveň dôchodcov v budúcnosti, je potrebné aby sa stal predmetom zodpovednej diskusie a štandardného legislatívneho procesu. Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová,  právničky zväzu JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková a p. M. Serbín v dňoch 25. a 26. júla 2012 budú kolektívne vyjednávať v nemocnici v Levoči a rokovať s vedením nemocnice v Spišskej Novej Vsi.

24. júl 2012Protestu sestier SKSaPA pred budovou NR SR sa dnes zúčastnia predseda a podpredsedníčka zväzu.

19. júl 2012 - Od 8.30 h rokuje Výkonný výbor SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného sú informácie z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov, žiadosti členov o sociálnupomoc, stav vyjednávania KZVS s AFN SR a ANS, vyhodnotenie medzinárodnej konferencie nemocničného sektora, obsahové a organizačno-technické zabezpečenie seminára "Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien", vyhodnotenie školenia funkcionárov ZO "Problematika kolektívneho vyjednávania", návrh pracovného materiálu k návštevám ZO pre členov VV, zabezpečenie účasti na medzinárodnú konferenciu RÚVZ v ČR a príprava VII. zjazdu KOZ SR.

18. júl 2012 - Predseda  zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastnil rokovania Predstavenstva KOZ SR.

14. júl 2012 - So smútkom v srdci sme prijali správu o úmrtí kolegu, priateľa, viceprezidenta Nevýrobných OZ KOZ SR a bývalého predsedu OZŠaV na Slovensku Ing. Jána Gašperana, ktorý nás navždy opustil v piatok 13. 7. 2012. Česť jeho pamiatke.

11. júl 2012 - Na Úrade SOZ ZaSS prichádza k zmene na funkcii ekonómky - hospodárky. Kolegyňa Bc. Jarmila Halinárová odchádza do dôchodku a na jej pozíciu nastúpila pani Jaroslava Čulenová. V podkapitole kontakty nájdete potrebné údaje na novú zamestnankyňu. Odchádzajúcej dlhoročnej spolupracovníčke Jarke Halinárovej ďakujeme za odvedenú prácu v prospech členskej základne zväzu a želáme jej do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a radosť z vnučky.

10. júl 2012 - Pracovné stretnutie zástupcov základných odborových organizácií pôsobiacich v zdravotníckych lôžkových zariadeniach združených v AFN SR sa bude konať dnes od 11 hod. v zasadačke zväzu na VI. poschodí na Vajnorskej ul. 1 v Bratislave.

6. júl 2012 - V pondelok 9. 7. 2012 sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov profesijných a stavovských organizácií s predsedom zväzu, na ktorom sa budú venovať problematike zákona o odmeňovaní zamestnancov v zdravotníctve.

4. júl 2012 - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi SOZ ZaSS, LOZ a AFN SR účinná od 1. 7. 2012 je  zverejnená v podkapitole KZ vyššieho stupňa.

3. júl 2012 - Pozvánka na pracovné stretnutie predsedov ZO združených v AFN SR sa nachádza v podkapitole Informácie pre predsedov.

2. júl 2012 - Zástupcovia KOZ SR sa zúčastnia rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. Do programu rokovania boli zaradené Návrh Zákona o správnych poplatkoch a návrh Zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v popoludňajších hodinách zúčastní schôdze úsekových dôverníkov vo FN Nitra a následne bude diskutovať s členmi výboru ZO.

Dávame Vám do pozornosti konanie tlačovej besedy dňa 3. júla 2012 od 10,00 h. v malej zasadačke Slovenského syndikátu novinárov, na tému: "Podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s Asociáciou fakultných nemocníc SR" a "Vyjadrenie sa k osočovaniu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb - Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek".

Stanovisko SOZ ZaSS k výzve predsedu Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Vývoj priemerných miezd v NH v porovnaní s vývojom priemerných miezd v zdravotníctve, osobitne u lekárov a sestier.