www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2012

30. november 2012:

 • Dnes  od 11.00 h v SÚZA v Bratislave sa bude konať III. Valné zhromaždenie občianského združenia OBČIANSKY PARLAMENT na tému: "Zamestnanosť v III. sektore a sociálne istoty občanov", ktorého sa zúčastní podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová.

 • Mgr. Ľudmila Pazderová sa od 8.00 h zúčastnila stretnutia medzinárodných tajomníkov organizovaného FES v Bratislave. Cieľom tohto stretnutia bolo vyhodnotenie činnosti roka 2012, nastavenie spoločných aktivít na rok 2013 s ohľadom na výsledky zjazdu a vzájomná výmena informácií z jednotlivých OZ

29. november 2012:

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová dnes uskutoční školenie pre odborárov FNsP Prešov v Kežmarských Žľaboch.

28. november 2012:

 • 27.11.-28.11.2012 sa uskutoční školenie pre novozvolených funkcionárov V-ZO pri SOZ ZaSS v Kežmarských Žľaboch. Školenia sa zúčastnia p. podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, PhDr. M. Vitálošová, JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Saská, M. Serbín.

27. november 2012:

 • V dňoch 27.11.-30.11.2012 sa koná v Durbane (Južnej Afrike) 29. Svetový Kongres PSI (Public Services International = Medzinárodné verejné služby), ktorého je SOZ ZaSS členskou organizáciou. Za Slovenskú republiku a 6 slovenských odborových zväzov združených v PSI sa Kongresu zúčastní Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS ako sponzorovaný účastník. Na Kongrese sa budú riešiť dôsledky úsporných politík vlád, škrty v oblasti verejných služieb, návrhy na riešenie skvalitňovania poskytovania verejných služieb, voľbu nového generálneho tajomníka a spoluprácu v ďalšom období.

26. november 2012:

23. november 2012:

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. B. Ďuranová a JUDr. M. Laufiková sa od 10.00 h zúčastnia rokovania na MPSVR SR u riaditeľa odboru JUDr. Tomana ohľadne rozhodnutia rozhodcu ku KZVS s ANS.

 • JUDr. Z. Saská sa dnes zúčastní na KOZ SR Prípravy na Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa bude zaoberať Návrhom zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Návrhom  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd; Návrhom nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa  nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov; Informáciou o priebehu a výsledkoch 101. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 30. mája 2012 do 14. júna 2012; Informáciou o ťažbe zlata technológiou kyanidového lúhovania.


> HORE <


22. november 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní 22.11.-23.11.2012 konferencie na tému: "Pracovné podmienky a pracovný čas v zdravotníctve a v sociálnych službách" v Prahe.

 • PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní konferencie organizovanej v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 "Pracovný život žien vo vyššom veku - výzvy a možnosti". Konferencia sa bude konať na MPSVR SR.

20. november 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní konferencie na tému: "Verejné financie, ekonomický rast a zamestnanosť v SR", ktorú organizovala KOZ SR.

19. november 2012:

 • 19.11.-20.11.2012 sa uskutoční školenie pre novozvolených funkcionárov V-ZO pri SOZ ZaSS v Banskej Bystrici. Školenia sa zúčastnia p. podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, PhDr. M. Vitálošová, JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Saská, M. Serbín.

16. november 2012:

 • Na záver štvrtkového dňa rokovania VII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR v Bratislave, si delegáti zvolili nové orgány. Novým prezidentom KOZ SR sa stal Jozef Kollár z Odborového zväzu SLOVES. Z hlasujúcich 125 delegátov získal 92 hlasov. Bol jediným navrhnutým kandidátom. Doterajší prezident KOZ SR Miroslav Gazdík už nekandidoval. Na rozdiel od minulosti bude mať KOZ SR len jedného viceprezidenta. Stal sa ním Slavomír Manga z Odborového zväzu KOVO. Vo voľbách získal 95 hlasov. Pracovná časť rokovania zjazdu KOZ SR bola neverejná. Dnes bude zjazd pokračovať druhým, záverečným dňom.

15. november 2012:

 • V dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutoční v Bratislave (v hoteli Sorea Regia, Kráľovské údolie 6.) VII. zjazd Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR). Delegáti na ňom zhodnotia uplynulé štyri roky od konania VI. zjazdu, prijmú základné dokumenty (napr. novela Stanov KOZ SR) a tézy, ktoré budú rámcom ich činnosti a úsilia v nasledujúcom štvorročnom období. Okrem toho zvolia zástupcov do najvyšších orgánov KOZ SR a najvyššie vedenie najväčšej odborovej centrály na Slovensku.
  V prvý rokovací deň predpoludním je od 10,00 do 12,15 oficiálna časť, v rámci ktorej sa premietne filmový dokument o aktivitách KOZ SR medzi VI. a VII. zjazdom, vystúpi prezident KOZ SR Miroslav Gazdík, predseda vlády SR R. Fico a po nich ďalší prítomní domáci a zahraniční hostia. Medzi nimi minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR J. Richter, zástupcovia z odborových centrál krajín V4, sociálnych partnerov zo zamestnávateľských organizácií i ďalších spolupracujúcich partnerov. Poobede od 14,00 nasleduje pracovná, neverejná časť rokovania zjazdu, ktorá potrvá do 19,00 hod. Delegáti sa budú zaoberať návrhom novely Stanov KOZ SR a na záver prebehne voľba orgánov a funkcionárov KOZ SR
  .

 • Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu na svojom zasadaní dňa  14. novembra 2012 v Bratislave prerokoval aktuálnu iniciatívu školských odborárov. Výkonný výbor odporúča členskej základni v prípade osobného záujmu jednotlivcov symbolicky podporiť  štrajk školákov formou pripnutia si žltej stužky v deň začatia ostrého štrajku 26. novembra 2012 ako aj počas jeho trvania. Členovia VV SOZ ZaSS.

 • Dnes od 16.30 h Friedrich Ebert Stiftung organizuje  sociálne diskusné fórum na tému Chudoba a životné prostredie, ktorého sa za SOZ ZaSS zúčastní PhDr. Eva Sýkorová.


> HORE <


14. november 2012:

 • Dnes od 13.00 h sa bude konať 17. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného budú návrhy na začatie spolupráce SOZ ZaSS s OZSaPA za účasti predsedníčky Mgr. Ivety Svetlanskej; informácie z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov; žiadosti členov o sociálnu pomoc; aktuálny stav kolektívneho vyjednávania KZVS vo verejnej a štátnej službe pre rok 2013; rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie KZVS na roky 2010 - 2011 medzi SOZ ZaSS a LOZ a ANS; návrh plánu akcií SOZ ZaSS na rok 2012 - návrhy členov VV SOZ ZaSS; vyhodnotenie a prijaté závery krajských porád predsedov ZO; zhodnotenie účasti mladých odborárov na celoslovenskom stretnutí OZ v októbri 2012; informácia o poskytnutí grantu na Projekt.

13. november 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 12.30 h zúčastní diskusnej relácie Z prvej ruky v Slovenskom rozhlase. Témou diskusie bude Zákonník práce a nadčasová práca.

 • Právničky zväzu JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Saská sa dnes zúčastnia seminára, ktorý poskytne účastníkom všetky aktuálne informácie o zmenách vyplývajúcih z novelizovaného Zákonníka práce. Organizátorom je Centrum vzdelávania MPSVR SR.

12. november 2012:

 • 12.11.-13.11.2012 sa uskutoční školenie pre novozvolených funkcionárov V-ZO pri SOZ ZaSS v hoteli PLUS v Bratislave.

 • Víťazom VIII.  ročníka volejbalového turnaja OSZaSP ČR, konaného 11. 11. 2012 v Ostrave sa stalo družstvo FN Nitra. BLAHOŽELÁME!

9. november 2012:

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.

8. november 2012:

 • Pracovného rokovania VV EPSU v Bruseli v dňoch 8.11. - 9.11.2012 sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka Riadiaceho výboru Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami PhDr. M. Vitálošová sa 8. 11. 2012 zúčastnia medzinárodnej konferencie "Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita".

7. november 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, na ktorom sa bude prerokovávať príprava VII. Zjazdu KOZ SR.

6. november 2012:

 • Dávame Vám do pozornosti článok KOZ SR nevidí dôvod na vrátenie Zákonníka práce do parlamentu a článok Podpis KZVS v štátnej sfére na rok 2013 hotový, vo verejnej ešte nie.

5. november 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 11.30 h zúčastní rokovania Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR.

 • Definitívne rozhodnutie, či dôjde aj napriek nedohode o valorizácií platov,  k podpísaniu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, padne na dnešnom rokovaní na MPSVR SR,  ktorého sa zúčastní hlavný vyjednávač odborov  Mgr. A. Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová bude rokovať v Domove sociálnych služieb v Martine.


 > HORE <