www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2012

31.  október 2012:

30.  október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, ekonómka zväzu J. Čulenová a p. M. Serbín sa dnes od 9.30 h zúčastnia pracovnej porady predsedov základných odborových organizácií z Nitrianskeho kraja v Nitre

29. október 2012:

 • JUDr. Zlata Saská sa dnes od 10.00 h zúčastní Prípravy HSR SR na KOZ SR. Predmetom rokovania okrem iného bude Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a Projekt zavedenia unitárného systému verejného zdravotného poistenia v SR

26. október 2012:

 • na základe Vašich požiadaviek dávame Vám do pozornosti MONITORING MÉDIÍ, v ktorom sú zapracované nielen výstupy z dennej tlače, ale aj záznamy  z vystúpení p. predsedu Mgr. A. Szalaya v TA3, STV, Markíze, JOJ.............

25. október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, ekonómka zväzu J. Čulenová a p. M. Serbín sa dnes od 9.30 h zúčastnia pracovnej porady predsedov základných odborových organizácií z Banskobystrického kraja v Banskej Bystrici

24. október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, ekonómka zväzu J. Čulenová a p. M. Serbín sa dnes od 9.30 h zúčastnia pracovnej porady predsedov základných odborových organizácií z Košického a Prešovského  kraja v Košiciach

 • JUDr. B. Ďuranová a PhDr. E. Sýkorová  sa dnes od 9.00 h zúčastnia konferencie na tému: "Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku", ktorú organizuje FES v spolupráci s Euractiv a Inštitútom zamestnanosti pod záštitou MPSVR SR

23. október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, ekonómka zväzu J. Čulenová a p. M. Serbín sa dnes od 9.30 h zúčastnia pracovnej porady predsedov základných odborových organizácií zo Žilinského kraja v Žiline

22. október 2012:

 • dnes od 9.30 h sa bude konať pracovná porada predsedov základných odborových organizácií z Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja v zasadacej miestnosti Domu odborov na XV. poschodí v Bratislave

19. október 2012:

 • podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová dnes bude rokovať na ÚPSVaR SR v Martine

18. október 2012:

 • dnes od 8.30 h sa bude konať 16. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného bude Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov; Žiadosti členov o sociálnu pomoc; Štatistika ZO k 30. 9. 2012; Školenie funkcionárov ZO na tému "Organizácia práce ZO"; Vyhodnotenie Medzinárodnej konferencie pracovníkov RÚVZ v ČR a Vyhodnotenie Medzinárodnej konferencie predsedov ZO kúpeľov v Maďarsku; Príprava VII. zjazdu KOZ SR
 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay a Mgr. Ľ. Pazderová sa v dňoch 18.-19.10.2012 zúčastnia seminára vo Viedni na tému Draft - Programme for the meeting of the Public Service Trade Unions of CS/SK/AT

17. október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h  zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. Predmetom rokovania okrem iného bude Informácia o zabezpečení zjazdu vrátane informácie o nomináciách na jednotlivé funkcie KOZ SR pre ďalšie funkčné obdobie; Návrh postupu KOZ SR pri realizovaní rekondičných aktivít dôchodcov v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. v roku 2013; Informácia o seminári "Zmeny v dôchodkovom systéme"; Informácia o realizácii aktivity č. 3 NP CSD SR Monitorovacia a analyticko-výskumná činnosť

16. október 2012:

 • podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania  v Kúpeľoch Lúčky
 • PhDr. M. Vitálošová bude  dnes viesť rokovanie Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov pri KOZ SR

15. október 2012:

 • podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania  v DSS Dolný Kubín

10. október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní stretnutia predstaviteľov odborových centrál  V4 v Budapešti v termíne od 10. 10. do 12. 10. 2012

9. október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 12.00 h zúčastní prípravy na Hospodársku a sociálnu radu SR na KOZ SR a od 14.00 h rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR

8. október 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 11.00 h zúčastní rokovania Nevýrobných odborových zväzov a od 13.00 h na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR kolektívného vyjednávania o Kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe pre rok 2013 a o KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013. Platy neporastú podpis KZVS otázny.

4. október 2012:

 • 4. a 5. októbra 2012 sa bude konať medzinárodná konferencia zástupcov ZO kúpeľov v Maďarsku. Koneferencie sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu  Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová

3. október 2012:

 • PhDr. M. Vitálošová a PhDr. E. Sýkorová sa dnes  od 8.45 h zúčastnia seminára zameraného na tému "Zmeny v dôchodkovom systéme", ktorý sa bude konať na KOZ SR v Bratislave

2. október 2012:

 • podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní pracovnej cesty do RZ Zdravotník - Dubovica

1. október 2012:

 • pozvánka na pracovné porady predsedov základných odborových organizácií podľa krajov