www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
September 2012

28. september 2012:

 • právnička zväzu JUDr. Z. Saská bude dnes zastupovať členku Slovenského odborového zdravotníctva a sociálnych služieb na Okresnom súde v Brezne vo veci neplatnosti výpovede.

26. september 2012:

 • dnes od 8.30 h sa bude konať 15. rokovanie VV SOZ ZaSS. Programom rokovania okrem iného bude Infomácia z rokovaní odborových orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov; Žiadosti členov o sociálnu pomoc; Vyhodnotenie rozpočtu SOZ ZaSS za I. polrok 2012; Aktuálny stav kolektívneho vyjednávania KZ VS vo verejnej a štátnej službe pre rok 2013; Informácia o zabezpečení Medzinárodnej konferencie predsedov ZO kúpeľov v Maďarsku; Program a zámery krajských porád predsedov ZO - október 2012; Zhodnotenie seminára "Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien"; Príprava VII. zjazdu KOZ SR - prezentácia kandidátov na funkcie v KOZ SR.
 • od 8.30 h sa uskutoční aj zasadnutie revízoriek účtov SOZ ZaSS Ing. J. Blahovej a JUDr. Z. Čeplikovej za účasti ekonómky zväzu p. J. Čulenovej.
 • 26. a 27. 9. 2012 podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová sa zúčastnia medzidnárodnej konferencie Sociálny dialóg v hygienickej službe v Českej a Slovenskej republike poriadanej OS ZaSP ČR, SOZ ZaSS v spolupráci s nadáciou FES. Miestom konania je hotel Panorama v Blansku.

25. september 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, PhDr. M. Vitálošová a členovia VV SOZ ZaSS PhDr. A. Stojničová, Mgr. D. Hrnčiarová a p. P. Popelár sa od 10.00 h zúčastnia Snemu KOZ SR.
 • Na MPSVR SR sa bude od 10.00 h konať zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorého sa zúčastní PhDr. M. Vitálošová.

24. september 2012:

 • dnes od 9.00 h na Úrade vlády SR sa bude konať zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorého sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Prerokovávaných bude 17 návrhov zákonov. Od 13.00 h sa predseda zväzu zúčastní rokovania Predstavenstva Jednotného majetkového fondu.

21. september 2012:

 • predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS PhDr. B. Sokolová sa dnes zúčastnia pracovnej cesty do Dubovice.

20. september 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková budú dnes od 10.00 h účastníkmi  pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR na tému: "Systém odmeňovania v zdravotníctve".
 • Pán predseda sa o 14:00 zúčastní diskusie v TA3 na tému platy zdravotníkov.:>>>>>>LINK
 • Právnička zväzu JUDr. Z. Saská od 13.00 h sa zúčastní na KOZ SR prípravy na Hospodársku a sociálnu radu SR. Programom rokovania bude 17 návrhov zákonov. Prerokovávané budú okrem iných Návrhy zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákony o pomoci v hmotnej núdzi, o ustanovení sumy minimálnej mzdy na rok 2013, o liekoch a zdravotníckych pomôckách, o zdravotnom poistení.....
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. B. Ďuranová, PhDr. E. Sýkorová a p. Michal Serbín budú dnes od 17.00 h účastníkmi verejnej diskusie na tému: " Solidarita v EÚ" v rámci cyklu diskusií "Kríza solidarity".

19. september 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay od 9.00 h sa zúčastní rokovania Nevýrobných odborových zväzov, ktoré prerokujú ďalší postup KV KZVS pre rok 2013. Od 14.30 h bude účastníkom rokovania v ZO NsP Revúca.
 • Pracovného stretnutia s rakúskymi kolegami z OGB ohľadom možnosti pokračovať v projekte cezhraničnej spolupráce (Trh práce+), ktoré sa uskutoční dnes od 13.00 h v malej zasadačke KOZ SR sa zúčastní PhDr. M. Vitálošová.

18. september  2012:

 • O od 8.30 h v kancelárií predsedu zväzu. sa bude konať stretnutie OZ zo SR združených v PSI a EPSU.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes 18.9.2012 o 22.00h zúčastnia spoločensko-politickej diskusnej relácie RTV DOSLOVA, ktorá sa bude vysielať na STV2. Témou diskusie bude zdravotníctvo - platy zdravotných sestier, platy lekárov, financovanie zdravotníctva, korupcia v zdravotníctve - kampaň proti úplatkom. Diskusnej relácie sa zúčastní aj ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská, zástupca LOZ, prezidentka SKSAP PhDr. Mária Lévyová a zástupca nemocníc. >>> LINK

17. september 2012:

 • Reakcia na rozhovor uverejnený v Zdravotníckych novinách  č. 32 na strane 4.  z 13.9.2012 >>>
 • V zmysle požiadavky predsedov ZO dávame Vám do pozornosti informáciu Komu sa stále oplatí pracovať na dohodu.>>>
 • Dnes od 13.00 h sa bude konať zasadnutie ODT v rezorte zdravotníctva na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorého sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členovia VV SOZ ZaSS PhDr. A. Stojničová, MUDr. J. Hajaš. Predmetom rokovania okrem iného bude Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády SR č. 274/2011 Z. z.; Príprava, diskusia zámerov vedenia rezortu k realizácií textu jednotného zákona pre odmeňovanie zamestnancov v rezorte zdravotníctva; Aktuálna situácia v kolektívnom vyjednávaní KZ VS s ANS - úprava platov zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach združených v ANS; Postavenie RÚVZ v SR, výhľad do budúcnosti.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová od 10.00 h  bude rokovať vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím na Úrade vlády SR.

12. september 2012:

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, programom ktorého bude okrem iného Príprava VII. zjazdu KOZ SR, Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2012, Návrh Programových téz KOZ SR na roky 2012 - 2016; od 13.00 h bude na rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR, ktorá sa bude obdobne zaoberať touto problematikou. Od 14.00 h v priestoroch SLK sa zúčastní na stretnutí zástupcov stavovských, profesijných a odborných organizácií pôsobiacich v zdravotníctve, ktorí budú diskutovať o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 pre rezort zdravotníctva a o legislatívnych návrhoch v oblasti zdravotníctva.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. B. Ďuranová sa zúčastnia o 11.00 h na Ministerstve zdravotníctva SR rozporového konania k Vyhláške MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. september 2012:

 • V pondelok  10. septembra 2012 sa  zúčastnilo na protestnom zhromaždení pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave cca 300 účastníkov. Vyjednávači za stranu zamestnancov svojou argumentáciou dosiahli tú skutočnosť, že rokovania neboli ukončené, ale prerušené do 8. októbra 2012, kedy  sa sociálni partneri opätovne stretnú za rokovacím stolom. Vyjednávači za vládu prisľúbili hľadanie finančných zdrojov v pripravovanom štátnom rozpočte pre rok 2013.

10. septembr 2012:

 • O 12.30 h sa pred MPSVR SR uskutočnilo protestné zhromaždenie na podporu kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa....
01 záznam TA3 z protestu >>>> 02 záznam TA3 súhrn >>>>
03 správa TV JOJ >>>> 04 správy STV >>>>
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní tretieho kola vyjednávania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu správu a prácu v verejnom záujme na rok 2013. Sociálni partneri budú vyjednávať na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rozporového konania na Ministerstve zdravotníctva SR k Nariadeniu Vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

8. septembra 2012:

7. september 2012:

6. september 2012:

5. september 2012:

3. september 2012:

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. Z. Saská sa dnes zúčastnia pracovného stretnutia s výborom ZO v nemocnici v Piešťanoch.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR, ktoré prerokujú informácie o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2013, ďalej sa budú zaoberať závermi rokovania Predstavenstva KOZ SR a prípravou 7. zjazdu KOZ SR.