www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2013

30. apríl 2013

 

Pracovného  stretnutia predsedov ZO ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja v rámci spoločného projektu OGB Rakúsko a KOZ SR Trh práce+  vo Viedni sa dnes zúčastnia - p. predseda zväzu Mgr. A. Szalay, PhDr. M. Vitálošová a 8 predsedov ZO SOZ ZaSS.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní dnes od 14.00 h rokovania s Lekárskym odborovým združením o návrhu novely Trestného zákona.


29. apríl 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 14.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva Jednotného majetkového fondu, ktoré prerokuje hospodárske výsledky obchodných spoločností k 31. 3. 2013.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 15.00 h zúčastní zasadnutia Poradného výboru DDF (doplnkových dôchodkových fondov) spoločností Ing. Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s.


26. apríl 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa od 9.00 h zúčastnia rokovania o realizácií ESO 2  (Reforma štátnej správy) na Ministerstve vnútra SR.


Seminára pre mladých odborárov z projektu PSI/IMPACT, ktorý sa uskutoční v Pavlove v dňoch 26. 4. - 28. 4. 2013 sa zúčastní Mgr. Ľ. Pazderová.


23. apríl 2013 Medzinárodnej konferencie "Predpoklady pre výkon povolania v Zdravotníckych záchranných službách" v hoteli Hesperia Olomouc v dňoch 24. 4. - 25. 4. 2013 sa zúčastní podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová.

22. apríl 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková, PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová, p. M. Serbin sa  v dňoch 22. 4. 2013 a 23. 4. 2013 v Piešťanoch zúčastnia I. vzdelávacieho modulu v rámci nórskeho projektu  "Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní".


19. apríl 2013 Snemu Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa 20. apríla 2013 zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

18. apríl 2013

 

Konferencie v Prahe "Flexicurita a syndróm vyhorenia" sa v dňoch 18. - 19. 4. 2013 zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


Diskusie s L. Andorom, komisárom pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie sa dnes od 18.00 h zúčastní PhDr. E. Sýkorová.


17. apríl 2013

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 10.00 h zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR a prípravy na 14. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, kde bude okrem iného prerokovaný Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v zneni nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z. Od 13.00 h bude účastníčkou zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.


16. apríl 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v dňoch 16. - 17. 4. 2013 zúčastní zasadnutia VV EPSU v Bruseli.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastnia rokovania Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Banskej Bystrici a  o 14.00 h kolektívneho vyjednávania o KZ v DFN Banská Bystrica.


Členovia VV SOZ ZaSS PhDr. B. Sokolová a MUDr. J. Hajaš sa dnes zúčastnia na Regionálnom seminári vo Viedni. Projekt: "Propagácia a podpora implementácie smernice 2010/32/EU o prevencii úrazov ostrými predmetmi v nemocničnej oblasti a v oblasti zdravotnej starostlivosti".


15. apríl 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní stretnutia zástupcov OZ u prezidenta KOZ SR. Bude sa diskutovať o aktuálnom stave prípravy KZVS pre ŠS a VS na rok 2014.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová bude dnes rokovať v Banskej Štiavnici.


10. apríl 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes  zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.


Mgr. Ľ. Pazderová sa od 10.30 h zúčastní rokovania Komisie mladých pri SOZ ZaSS.


Od 13.00 h sa bude konať rokovanie Výkonneho výboru SOZ ZaSS.


9. apríl 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa v dňoch od 10. 4. 2013 do 12. 4. 2013 zúčastní 16. stretnutia EPSU volebného obvodu strednej Európy a západného Balkánu v hoteli Olšanka v Prahe.
8. apríl 2013 Dnes sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastní rokovania v NsP n.o. Levice.
Dávame do pozornosti, že 11. apríla 2013 o 9.30 h v Dome Športu, Junácka č. 6 v Bratislave, sa uskutoční rokovanie Konferencie predsedov odborových organizácií SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb >> pozvánka >> 
Účasť na úvod rokovania Konferencie predsedov prisľúbila aj pani ministerka zdravotníctva  JUDr. Zuzana Zvolenská.

3. apríl 2013

Dávame do pozornosti podpísanú Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS, LOZ a ANS >>>>


Dnes o 12.30 h sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay spolu s právničkami zväzu  a p. M. Serbínom zúčastnia schôdze zamestnancov NsP Topoľčany.