www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2013
  VIANOČNÉ PRIANIE
27.december 2013 Dňa 19. decembra 2013 nás navždy opustila naša  kolegyňa
JUDr. Zlata Saská vo veku 57 rokov po dlhšie trvajúcej chorobe.
Rozlúčili sme sa s ňou 23. decembra 2013 na cintoríne v Trenčíne.
Česť jej pamiatke.  >>>>


20.december 2013 Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS, sa zúčastní pracovného stretnutia s vedením organizácie a predsedníčkou ZO v DSS Martin.
18.december 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní rokovania Rady predsedov KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať aktuálnymi otázkami činnosti KOZ  SR.
18. december - Medzinárodný deň migrantov, Medzinárodné verejné služby (PSI)  sa pripájajú k medzinárodnému spoločenstvu a pripomínajú milióny migrujúcich pracovníkov a ich rodín na celom svete a znovu potvrdzujú náš záväzok zachovávať ich dôstojnosť a ľudské práva. "Medzinárodná migrácia je dnes predovšetkým o hľadaní slušnej práce," uvádza Rosa Pavanelli, generálna tajomníčka PSI. >>> celý článok >>>
Dávame do pozornosti 4. vzdelávací modul „Dôstojná práca a bezpečnosť práce“, ktorý sa  bude konať v dňoch 20. – 21. januára 2014 zo začiatkom o 13.00 h v rekreačnom zariadení OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby, financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway >>>>.
17.december 2013 Na pôde SOZ ZaSS  sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS so správcom konkurznej podstaty Mgr. Milošom Ággom vo veci riešenia problematiky nárokov zamestnancov NsP Topoľčany. Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia zamestnancov z Topoľčian.

16.december 2013

Naši zástupcovia Mgr. M. Büngerová, Bc. J. Prčová a predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastnia dvojdňovej  medzinárodnej konferencie EPSU v Bruseli zameranej na kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR so zameraním na novelizáciu zákona č. 355/2007 Z. z. a k informácií Ministerstva vnútra  SR k realizácií projektu ESO 2 v tretej etape.


V popoludňajších hodinách bude podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová na rokovaní Rady členov JMF, ktorá prerokuje hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2013.


13.december 2013 Do pozornosti Vám dávame prípravu sympózia v rámci Projektu Trh Práce plus s Rakúskou centrálou ÖGB, pre zástupcov zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb z Bratislavského a Trnavského kraja. Sympózium sa bude konať 29. januára 2014 v hoteli Regia v Bratislave. Pozvánku zverejníme po dodaní z centrály ÖGB.

12.december 2013

 

Dnes sa koná v Bratislave, na Vajnorskej 1, zasadnutie Revizóriek účtov SOZ ZaSS a 25. rokovanie VV SOZ ZaSS. Programom rokovania okrem iného bude Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov; Žiadosti členov o sociálnu pomoc; Informácia o podpísaných KZVS pre verejnú a štátnu službu na rok 2014; Aktuálne informácie o rokovaniach o Dodatkoch ku KZVS s ANS a AŠN SR; Programové úlohy SOZ ZaSS na rok 2014; Návrh plánu akcií na rok 2014; Obsahová náplň rokovaní VV SOZ ZaSS na I. polrok 2014.


Prípravy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v budove KOZ SR sa  dnes zúčastnia Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech.


11.december 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, projektová manažérka PhDr. M. Vitálošová a finančný a online manažér p. M. Serbín budú dnes účastníkmi Nórskeho dňa v Žiari nad Hronom.


10.december 2013

 

Dávame Vám do pozornosti: 4. vzdelávací modul "Dôstojná práca a bezpečnosť práce", ktorý sa bude konať v dňoch 20. - 21. januára 2014 so začiatkom o 13.00 h projektu "Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu" financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway. POZVÁNKA.


10. december 2013 je Dňom ľudských práv -   "Voda je ľudské právo!"


9.december 2013

Dnes sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov OZ združených v EPSU a PSI u predsedu  SOZ ZaSS. Prerokujú sa závery rokovania VV EPSU z minulého mesiaca a tiež zastúpenie našich zväzov na kongrese v Toulouse v máji 2014. Dosiahnuté výsledky kolektívneho vyjednávania jednotlivých zväzov budú podkladovými informáciami pre decembrovú konferenciu v Bruseli.


V popoludňajších hodinách sa predseda zväzu zúčastní ustanovujúceho zasadania novozvoleného zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v Sobášnom paláci v Bytči. Vystúpenie predsedu SOZ ZaSS na ustanovujúcej schôdzi zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.


4.december 2013 Dávame Vám do pozornosti Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnancov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014.

2.december 2013

Dnes od 14.00 h sa v zasadačke MZ SR uskutoční rokovanie Odvetvovej HSR. Naši zástupcovia budú prezentovať stanoviská k prerokovávaným legislatívnym zmenám zákona  č. 578/2004 Z. z. do ktorého sa navrhuje zapracovať odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov v príspevkových organizáciách pod MZ SR, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia. Predmetom diskusie bude aj situácia v rezorte zdravotníctva v intenciách návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2014 a závery z rokovania zástupcov ASZŠ a SKSaPA. Otvorená bude aj problematika redukcie počtov zamestnancov v RÚVZ a spojitosti s projektom ESO 2. Naše stanoviská zverejníme po dnešnom rokovaní na MZ SR. STANOVISKO.