www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2013
28. február 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes od 14.00 h zúčastnia na MPSVR SR rokovania pracovnej skupiny k novelizácií zákona o sociálnych službách.
26. február 2013 Dnes od 8.00 h sa bude konať zasadnutie revízoriek účtov JUDr. Z. Čeplikovej a Ing. J. Blahovej za účasti podpredsedníčky zväzu Ing. D. Pochybovej.

22. február 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová bude dnes rokovať v NsP Trebišov a v ZO RÚVZ Trebišov.
 
21. február 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a Mgr. Ľ. Pazderová sa dnes od 10.00 h zúčastnia rokovania so zástupcami FES na Slovensku.

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay od 13.00 h sa zúčastní schôdze s Výborom ZO v UN Podunajské Biskupice.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová bude dnes rokovať v ZO RÚVZ Bardejov.


 
20. február 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a člen Výkonného výboru SOZ ZaSS p. P. Popelár sa dnes od 15.00 h zúčastnia členskej schôdze v ZO pri Národnom onkologickom ústave na Klenovej ul. v Bratislave.


 
19. február 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 11.00 h zúčastní Konferencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pod názvom Vzdelávanie užívateľov systému DRG, ktorá sa bude konať od 11.00 h v Technopole na Kutlíkovej 17 v Bratislave.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia rokovania s výborom ZO  a zúčastnia sa na členskej schôdzi zamestnancov v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová a Mgr. Ľ. Pazderová sa zúčastnia Konferencie súvisiacej s projektom z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014 v Bratislave.


18. február 2013 Správa z otváracej konferencie "Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu" Innovation Norway >>>
14. február 2013 Dnes od 8.30 h sa bude konať 19. rokovanie VV SOZ ZaSS. Programom rokovania okrem iného bude Návrh na zvolanie Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS; Vyhodnotenie a návrh rozpočtu SOZ ZaSS. Dávame Vám do pozornosti Vyhlásenie Výkonného výboru SOZ ZaSS k aktuálnej situácii v slovenskom zdravotníctve, hlavne v nemocničnom sektore.

 
13. február 2013

Od 10.00 h v hoteli FALKENSTEINER, Pilárikova ul. 5, v Bratislave sa bude konať otváracia konferencia k nórskemu projektu s názvom "Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu", ktorá bude pokračovať od 13.00 h pracovnou poradou zástupcov ZO zo zdravotníckych lôžkových zariadení združených v SOZ ZaSS.


12. február 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. B. Ďuranová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Saská sa dnes od 16.00 h zúčastnia rokovania SOZ ZaSS s Asociáciou nemocníc Slovenska o plnení rozhodnutia rozhodcu v spore o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.


11. február 2013


Predseda zväzu sa dnes od 12.00 h zúčastní na Úrade vlády SR v Bratislave  rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

7. február 2013
 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní prípravy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR na KOZ SR. Programom rokovania okrem iného bude Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


 4. február 2013

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 13.00 h zúčastní zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR.


  3. február 2013

Otváracia konferencia projektu "Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu" sa uskutoční 13.2.2013 od 10:00 hod. v hoteli Falkensteiner v Bratislave
>> pozvánka, podrobnosti, návratka >>

SOZ ZaSS,
na vyššie uvedený projekt, získal na obdobie január 2013 až apríl 2014 finančný grant prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu (Norway Grants >>) na roky 2009 - 2014, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway >>


Všetky informácie o projekte a jeho priebeh bude v rubrike "INNOVATION NORWAY 2013/14


  1. február 2013

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní zasadnutia Komisie zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Martine.