www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2013
31. január 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa 1. februára 2013 zúčastní zasadnutia Komisie zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Martine.
29. január 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes od 10.00 h v aule SZŠ v Banskej Bystrici zúčastnia celoslovenského pracovného stretnutia zástupcov odborových organizácií pôsobiacich na stredných zdravotníckych školách v SR.

28.január 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní zasadnutia Predstavenstva Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR.

PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní rokovania Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR na MPSVR SR.24.január 2013

 

V Košiciach sa bude dnes konať školenie k novele Zákonníka práce, za účasti podpredsedníčky zväzu Ing. D. Pochybovej.  Lektorkou školenia je JUDr. Zlata Saská.
 

 23.január 2013 


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 11.00 h zúčastní Novoročného prijatia predstaviteľov KOZ SR u prezidenta SR.

 

 

V Banskej Bystrici sa bude dnes konať školenie k novele Zákonníka práce, za účasti podpredsedníčky zväzu Ing. D. Pochybovej.  Lektorkou školenia je JUDr. Zlata Saská.


 


22.január 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní tlačovej konferencie Lekárskeho odborového združenia, ktorá sa bude konať o 11.00 h v Dome novinárov. Stanovisko SOZ ZaSS.

21.január 2013
 

Dnes od 10.00 h sa bude konať v Bratislave školenie k novele Zákonníka práce. Lektorkou školenia je JUDr. Zlata SASKÁ.

 


17.január 2013

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 9.00 h zúčastní na Ministerstve zdravotníctva SR rokovania k Zákonu č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 16. január 2013


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní zasadnutia Predstavenstva KOZ SR.

 
 15. január 2013


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní na Ministerstve zdravotníctva SR rokovania k Nariadeniu Vlády SR č. 296 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných činností.14. január 2013


V  priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2 v Bratislave   sa  dnes o 10.00 h bude konať zasadnutie  Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva.  Členovia rady, pod vedením ministerky zdravotníctva  JUDr. Zuzany Zvolenskej, prerokujú okrem iného návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, správu k projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, správu o príprave DRG systému, ako aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Za SOZ ZaSS sa zasadnutia zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička JUDr. M. Laufiková a člen VV SOZ ZaSS MUDr. J. Hajaš.
 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes o 19.50 h v TA3  zúčastní diskusnej relácie TÉMA DŇA "Čo lekár môže a čo nie?"  LINK >>>>7. január 2013

 


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR. Programom rokovania okrem iného bude Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.