www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2013

30. máj 2013

 

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a  sociálnych služieb organizuje  v spolupráci s Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung seminár pre mladých odborárov s názvom „Mladí získavajú mladých“,  ktorý sa bude konať  v dňoch 30. 5. - 1. 6. 2013  v hoteli Spolcentrum, Svit.  Hlavnou myšlienkou stretnutia je, aby si každý mladý odborár priniesol vlastného „neodborára“ a cieľom je získať ho pre odbory. Stretnutie je otvorené pre všetkých mladých členov a členky do 35 rokov. Stretnutia sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay a Mgr. Ľ. Pazderová.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastnia kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve v NsP Skalica.


29. máj 2013 Kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve v Univerzitnej nemocnici v Bratislave sa zúčastnia podpredsedníčka zväzu a právničky zväzu.
28. máj 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastnia rokovania s MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH ohľadom prípravy a realizácie projektu ESO 2.

27. máj 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Program rokovania HSR SR.


22. máj 2013 23. mája 2013 od 10.00 h sa bude konať v Penzióne Kachelman Banská Štiavnica 21. rokovanie VV SOZ ZaSS,  ktoré sa bude zaoberať okrem iného zhodnotením rokovania a diskusných príspevkov z Konferencie predsedov ZO 11. 4. 2013; Zhodnotením  účasti na zhromaždení 1. mája 2013; Organizačným a obsahovým zabezpečením Medzinárodnej konferencie ZO kúpeľov. 23. - 24. mája 2013 sa uskutoční aj spoločné rokovanie VV SOZ ZaSS a Výkonnej rady OS ZaSP ČR v Banskej Štiavnici.

List Europoslancom: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb je členom Európskej federácie odborových zväzov verejných služieb (EPSU) a zapojil sa do Európskej kampane “Voda a sanitácia sú ľudské právo”. Všetci občania potrebujú čistú pitnú vodu a kvalitnú sanitáciu (hygienu). V tejto kampani žiadame Európsku úniu, aby zaručila tieto ľudské práva presadzovaním zásobovania vodou a sanitácie ako základných verejných služieb pre všetkých. >>>> celý list


21. máj 2013 Kolektívneho vyjednávania v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch sa dnes zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková.

20. máj 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní VZ obchodných spoločností SOREA, DK Žilina, DO Prešov; Predstavenstva a Rady členov JMF a od 13.00 h VZ MÚ OZ SR.


Podpredsedníčka  zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková, PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová, p. M. Serbin sa  v dňoch 20. 5. 2013 a 21. 5. 2013 v Žiline,  zúčastnia II. vzdelávacieho modulu v rámci nórskeho projektu  "Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa".


16. máj 2013 Prehľad uskutočnených rokovaní s prípravou a realizáciou projektu ESO 2 >>>>.
15. máj 2013 Predseda zväzu sa dnes od 12.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa okrem iného bude zaoberať Informáciou o príprave kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2014 a Informáciou o čerpaní rozpočtu KOZ SR za I. štvrťrok 2013.

14. máj 2013

 

Predseda a podpredsedníčka zväzu sa dnes popoludní stretnú na MZ SR na pracovnom rokovaní s gen. riaditeľom sekcie zdravia MUDr. M. Miklošim. Témami rozhovoru  bude mimo iného i stanovisko MZ SR k spracovaniu vykonávacej vyhlášky (Vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach) k zvýšeniu kompetencií zdravotníckeho asistenta v zdravotníckych zariadeniach. Podnet sme dostali od našich členov, aby sme zistili ako to ministerstvo zamýšľa realizovať nakoľko sa absolventi SZŠ učia v zmysle štátneho vzdelávacieho programu podávanie intramuskulárnej injekcie a odbery krvi, ale v praxi to nemôžu realizovať. Ak tieto činnosti vykonávajú zodpovednosť za prípadné poškodenie pacienta nesú v pnej miere osobne.


13. máj 2013 INNOVATION NORWAY: Pozvánka na 2. vzdelávací modul  „Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa“, ktorý sa bude konať v dňoch 20. – 21. mája 2013 zo začiatkom o 13.00 h v Žiline. >>>>
10. máj 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa 11. mája 2013 zúčastní Snemu Slovenskej komory fyzioterapeutov, ktorý sa bude konať v hoteli Plus v Bratislave.
9. máj 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania s Lekárskym odborovým združením o návrhu novely Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V dňoch 24. - 25. apríla 2013 v hoteli Hesperia Olomouc, sa konala medzinárodná konferencia pre odborárov pracujúcich v Zdravotníckych záchranných službách  pod názvom „Právne predpoklady pre výkon povolania v Zdravotníckych záchranných službách“ >> tlačová správa >>
7. máj 2013 Tlačová správa: Prvá a rozbehnutá Európska občianska iniciatíva (ECI) - Voda je ľudské právo - zhromaždila viac ako 1,5 milióna podpisov v celej Európe a pokračuje v rátaní. >>>> celá správa

6. máj 2013 Dávame Vám do pozornosti anketu určenú pre základné odborové organizácie v zariadeniach sociálnych služieb a v Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva + ÚVZ SR.
3. máj 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnanci zväzu sa dnes od 12.00 h zúčastnia na MPSVR SR "Pietneho  spomienkového  zhromaždenia", ktoré sa pravidelne koná pri príležitosti "Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov".