www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2013

28.november 2013

 

Dnes sa v hoteli Regia v Bratislave uskutoční celoslovenský pracovný seminár zástupcov odborov vo výboroch pre otázky zamestnanosti pri Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu "Centrum sociálneho dialógu SR". Za náš zväz sa ho zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a naši zástupcovia vo výboroch. Diskutovať sa bude o Stratégii Európa 2020, o politike trhu práce a inováciách v tejto oblasti z pohľadu KOZ SR.


Dávame Vám do pozornosti dnešný monitoring médií, ktorý je zameraný okrem iného aj na sociálne služby.


27.november 2013

 

Ministerka zdravotníctva SR predložila Návrh novely zákona č. 578/2004 Z. z. pre odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov, ktorý dávame na vedomie aj s tabuľkou s koeficientmi a minimálnymi základnými mzdami podľa profesii.


Zástupcovia SOZ ZaSS sa dnes zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR. Do programu rokovania sú zaradené mimo iného aj Vyhodnotenie čerpania rozpočtu KOZ SR k 30.9.2013; Návrh rozpočtu na rok 2014; Stav členskej základne OZ KOZ SR a počet mandátov na rokovanie. Odznejú informácie o ukončených rokovaniach o KZVS pre ŠS a VS na rok 2014; uskutočnia sa doplňujúce voľby do Predstavenstva KOZ SR a za členov HSR SR za KOZ SR.


Dávame Vám do pozornosti ponuku ČSOB pre členov odborov.


26.november 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní 44. rokovania VV EPSU v Bruseli.

25.november 2013

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR. Program a stanoviská sociálnych partnerov k prerokovávanej problematike nájdete na stránke vlády v časti poradné orgány vlády SR.


Od 10.00 h v zrkadlovej sále Úradu vlády SR sa  uskutoční slávnostné podpisovanie KZVS pre ŠS a VS na roky 2014.


Od 13.00 h sa predseda zväzu zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať prípravou Valných zhromaždení obchodných spoločností a dosiahnutými hospodárskymi výsledkami spoločnosti k 31. 10. 2013.


Dávame Vám do pozornosti, že dnešný deň je Medzinárodným dňom Odstránenia násilia páchaného na ženách. Preložila pre Vás Mgr. Ľ. Pazderová.


21.november 2013

 

Na Ministerstve zdravotníctva SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia rezortu so zástupcami stavovských, profesijných a odborových organizácií o aktuálnom stave prípravy zákona pre odmeňovanie zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach. Za zväz sa ho zúčastnili predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková. Vedenie MZ SR predložilo zástupcom organizácií prvú verziu Návrhu zákona pre odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov. V najbližšom období ho máme dostať k dispozícii elektronicky. Ministerka zdravotníctva plánuje zvládnuť legislatívny proces v budúcom roku. Stanovisko k predmetnému návrhu zaujmeme počas budúceho týždňa a tiež ho dáme k dispozícií našim ZO.


Právnici zväzu Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech sa dnes od 9.00 h zúčastnia prípravy na rokovanie HSR SR na KOZ SR. V programe je spracovanie stanovísk KOZ SR k návrhom zákonov a ďalším materiálom k pondelňajšiemu rokovaniu HSR SR.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa vo Viedni zúčastní dvojdňového rokovania zástupcov OZ pôsobiacich v oblasti verejných služieb z Rakúska, ČR a SR združených v EPSU.


20.november 2013

 

V Univerzitnej nemocnici v bratislavskom Ružinove sa uskutočnilo  od 12.00 h  ďalšie kolo vyjednávania o Dodatku č. 3 ku KZVS s AŠN SR. Za zväz sa ho zúčastnili  predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, Mgr. D. Farkasová, JUDr. Z. Pavlech. Vyjednávači sa na znení Dodatku č. 3 ku KZVS nedohodli. Vyjednávanie bude pokračovať počas prvého decembrového týždňa s cieľom dofinalizovať jeho text a prípadne ho i podpísať.


Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov na KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 10.30 h zúčastní jej zasadnutia v budove KOZ SR.


19.november 2013 Na MPSVR SR sa uskutočnilo od 11.00 h ďalšie kolo vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2014. V tíme vyjednávačov za KOZ SR bol prítomný predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Vyjednávači textov KZVS pre ŠS a VS na rok 2014 dnes ukončili rokovania dohodou. K ich podpísaniu by malo prísť budúci týždeň. Obidve KZVS obsahujú ustanovenia podpísané pre rok 2013 (kratšia pracovná doba, dlhšia výmera dovolenky, zvýšené odchodné, tvorba sociálneho fondu...) a valorizácia platov všetkým zamestnancom o 16 Euro od 1. 1. 2014. Dojednané texty zmlúv zverejníme ihneď po ich obdržaní.

18.november 2013

V Piešťanoch sa stretnú na dvojdňovom seminári zástupcovia odborových organizácií z nemocníc, ktorí pokračujú v realizácií projektu z Nórskych fondov. Lektormi vzdelávania sú JUDr. Z. Dvoranová z ECHOZ a Mgr. L. Kucharský z OSZaSP ČR. Za zväz sa seminára zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu Mgr. D. Farkasová, PhDr. M. Vitálošová a p. M. Serbín.


Od 13.00 h sa v SOZ ZaSS uskutočnilo ďalšie kolo vyjednávania o Dodatku ku KZVS s ANS. Za zväz sa ho zúčastnili člen VV SOZ ZaSS MUDr. J. Hajaš, predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech. Sociálni partneri sa na dnešnom rokovaní nedohodli na texte Dodatku ku KZVS, rokovania budú pokračovať v prvej polovici decembra, kedy by mali byť známe zmluvné podmienky poskytovateľov lôžkovej zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami.


15.november 2013 Zástupcovia SOZ ZaSS požiadali o pracovné stretnutie na MPSVR SR, ktoré sa uskutoční dnes od 9.00 h u riaditeľky stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Mgr. Ivany Mrázkovej. Predmetom rokovania je postavenie a odmeňovanie sestier v detských domovoch. Rokovania sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková.

14.november 2013

V Dome kultúry JUMBO centrum, Masarykova 2, v Košiciach  sa dnes bude konať od 9.30 h školenie, ktoré je zamerané pre zástupcov zamestnancov z oblasti BOZP. Lektormi budú Ing. Vincent Janošťák, zväzový inšpektor a Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS.


JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastní KV v DFNsP Bratislava. Prerokovávané budú návrhy zamestnávateľa v tvorbe a použití Sociálneho fondu v nemocnici pre ďalšie obdobie.


Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia rokovania Právnej komisie KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať problematikou: Odbory a platný zákon o ochrane osobných údajov; Aktuálny stav legislatívnej úpravy zákona o kolektívnom vyjednávaní; Použitie prostriedkov zo sociálneho fondu na kolektívne vyjednávanie; Riešenie zdaňovania a platenia odvodov z príspevkov zo sociálneho fondu; ale aj ďalšími úlohami v oblasti zmien legislatívy.


Dávame Vám do pozornosti Tlačovú správu EPSU - Trvajme na tom! Chceme daň z finančných transakcií teraz!


13.november 2013

V zasadacej miestnosti JMF, ul. Čsl. armády 25, v Banskej Bystrici  sa dnes bude konať od 9.30 h školenie, ktoré je zamerané pre zástupcov zamestnancov z oblasti BOZP. Lektormi budú Ing. Vincent Janošťák, zväzový inšpektor a Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS.


Predstavenstvo KOZ SR, ktorého sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa bude zaoberať okrem iného: Návrhom hlavných úloh na rok 2014; Zložením členskej základne k 30. 9. 2013; Počtom mandátov na Snem KOZ SR; Návrhom rozpočtu pre rok 2014 a prerokuje prípravu rokovania Snemu KOZ SR.


12.november 2013 V budove KOZ SR v Bratislave sa dnes bude konať od 9.30 h školenie, ktoré je zamerané pre zástupcov zamestnancov z oblasti BOZP. Lektormi budú Ing. Vincent Janošťák, zväzový inšpektor a Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS.
8. november 2013 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní zasadania Komisie zamestnanosti na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Martine.

7. november 2013

 

V rámci medzinárodného projektu Nadácie Friedricha Eberta s názvom "Kultúra sveta práce" sa dňa 7.11.2013 uskutočnil v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny odborný seminár "Raňajky s KSP" pod názvom „Pracovná cesta“. Hlavnou témou tohto seminára boli aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty. V rámci tejto témy sa prítomní zaoberali nasledujúcimi otázkami: Pracovný čas z pohľadu legislatívy; Pracovná cesta v kontexte nepretržitého odpočinku po práci a miesta výkonu práce; Pracovná cesta, vysielanie a vzdelávanie zamestnancov – pracovnoprávne a daňové aspekty; Najčastejšie aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona o cestovných náhradách v praxi. Seminára sa zúčastnili Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech.


6. november 2013 Sociálni partneri sa zídu o 11.00 h na MPSVR SR na ďaľšom kole kolektívneho vyjednávania o KZVS pre ŠS a VS na rok 2014. Predmetom rokovania budú všetky ustanovenia KZVS mimo valorizácie platov, ktorá bola dohodnutá na predchádzajúcich rokovaniach a prinesie rast o 16 Euro pre každého zamestnanca v štátnej službe i zamestnanca pracujúceho vo verejnom záujme od 1. januára 2014. Vyjednávania sa v tíme vyjednávačov za KOZ SR zúčastní aj predseda SOZ ZaSS.
5. november 2013 Dnes od 9.00 h sa na pôde SKSaPA uskutoční pracovné stretnutie zástupcov odborových a stavovských organizácií pôsobiacich v zdravotníctve k dvom témam: "Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ich odmeňovanie". Rokovania sa na pozvanie prezidentky SKSaPA zúčastní predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay. Informácia z rokovania.

4. november 2013 Dávame Vám do pozornosti JESENNÉ POBYTY so štátnou účelovou dotáciou a ADVENTNÉ predvianočné a VIANOČNÉ pobyty so štátnou účelovou dotáciou.