www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2013
30. október 2013 V Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany sa dnes uskutoční ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania KZ pre ďalšie obdobie. Za SOZ ZaSS sa  ho zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová.

29. október 2013

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastnia pracovného stretnutia s predsedom výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. R. Rašim, MPH. s cieľom prerokovať rozpočet pre rezort zdravotníctva na rok 2014 a situáciu so znižovaním stavu zamestnancov v oblasti verejného zdravotníctva (ÚVZ SR a RÚVZ) a krátenie objemu financií pre RÚVZ o 25 - 28 %.


V popoľudňajších hodinách sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastní rokovania so zástupcami OZ ECHOZ.


28. október 2013 PhDr. Eva Sýkorová sa zúčastnila prednášky o Novom zákone o ochrane osobných údajov. Informácia z prednášky.
25. október 2013 Dávame Vám do pozornosti tlačovú správu z Bruselu "Úsporné opatrenia zlyhali - Pozrite sa na dôkazy".
24. október 2013 Dávame Vám do pozornosti ŠKOLENIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV pre BOZP: 12.11.2013 v Bratislave, 13.11.2013 v Banskej Bystrici, 14.11.2013 v Košiciach.  POZVÁNKA >>>.

23. október 2013

 

Dnes od 10.00 h rokuje Rada predsedov OZ na KOZ SR. O 11.00 h prídu na rokovanie aj zástupcovia MV SR diskutovať na tému ESO 2. Za náš zväz sa rokovania zúčastní podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová.


Od 12.00 h sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech zúčastnili KV o Dodatku č. 3 ku KZVS s AŠN SR v UN Ružinov. Vyjednávači AŠN SR prezentovali nesúhlasné stanoviská k požiadavke navýšenia základných platov zamestnancov. Vyjednávali sa i ďalšie časti dodatku, kde sa predbežne hľadá konsenzus. Predpokladom je, že 20. novembra 2013, kedy bude vyjednávanie pokračovať, budú mať zamestnávatelia prepočty prípadných nákladov na požadovanú úpravu.


Dávame Vám do pozornosti list ministerky zdravotníctva SR JUDr. Z. Zvolenskej.


18. október 2013

Dávame Vám do pozornosti NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. - zn. PL. US 13/2012-90 z 19. júna 2013.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová, JUDr. Z. Pavlech a p. M. Serbín sa v dňoch 21.-22.10.2013 zúčastnia v rámci projektu "Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu" 3. vzdelávacieho modulu "Kolektívne vyjednávanie a právne minimum", ktorý sa bude konať v RZ OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby.


17. október 2013 Na dnešnom 24. rokovaní VV SOZ ZaSS budú okrem iného prerokované Žiadosti členov o sociálnu pomoc; Štatistika základných odborových organizácií k 30.9.2013; Stav kolektívneho vyjednávania o KZVS s ANS a AŠN SR; Priebeh kolektívneho vyjednávania o KZVS vo verejnej a štátnej službe pre rok 2013; Vyhodnotenie VIII. ročníka volejbalového turnaja; Návrh plánu akcií SOZ ZaSS na rok 2014.
16. október 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.
15. október 2013 V zasadačke zväzu dnes od 9.00 h budú rokovať členovia Výboru ZO pri ZZS Košice s vedením zväzu a právnikmi zväzu na tému riešenia pracovnoprávnych vzťahov a komunikácie s vedením organizácie.

14. október 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a  podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 10.00 h zúčastnia na MZ SR pracovného stretnutia s ministerkou zdravotníctva SR, na ktorom budú informovaní o úsporných opatreniach v rezorte zdravotníctva v súvislosti so Štátnym rozpočtom na rok 2014. TLAČOVÁ SPRÁVA.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a PhDr. E. Sýkorová sa dnes o 13.00 h zúčastnia v Slovenskom syndikáte novinárov vo veľkej zasadačke tlačovej besedy na tému: "Úsporné opatrenia v rezorte zdravotníctva v súvislosti so Štátnym rozpočtom na rok 2014". TLAČOVÁ SPRÁVA.

Záznam + reportáž RTVS (správy) z tlačovej konferencie SOZ ZaSS >>>>10. október 2013 Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a členovia VV SOZ ZaSS Bc. J. Prčová a MUDr. J. Hajaš sa dnes zúčastnia pracovného stretnutia so zástupcami odborov sociálnych vecí a zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať na Úrade ŽSK v Žiline.

9. október 2013

 

V Srbsku v Belehrade sa v dňoch 9.-10. októbra 2013 koná regionálna konferencia EPSU pre oblasť nemocničného sektora obvodu strednej Európy a západného Balkánu. Partnermi sú členské organizácie EPSU pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti a nemocničného sektora v strednej Európe a v západnom Balkáne. Účastníkmi konferencie sú predseda zväzu Mgr. A. Szalay a členovia VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová a p. P. Popelár.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní mimoriadneho rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa kona v priestoroch KOZ SR v Bratislave.


8. október 2013 Hľadáte stanoviská SOZ ZaSS k súčasnej situácií v zdravotníctve a v sociálnych službách? Čítajte MONITORING MÉDIÍ.
7. október 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 15.00 h na MPSVR SR zúčastní kolektívneho vyjednávania o KZVS pre štátnu službu a verejnú službu.

Dnes sa Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka zväzu zúčastní kolektívneho vyjednávania v DSS a Zariadení pre seniorov v Martine.
4. október 2013 Dávame do pozornosti list ministerke zdravotníctva z 3.10.2013 >>celý list>>

Dávame do pozornosti list poslancom Národnej rady SR z 1.10.2013 >>celý list>>


3. október 2013

 

Dnes Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS, Mgr. Diana Farkasová, právnička zväzu, PhDr. Margita Vitálošová, špecialistka zväzu navštívili protestujúce sestry a pôrodné asistentky na protestnej akcii sestier a pôrodných asistentiek v stanovom mestečku pred Úradom vlády SR v Bratislave. So sestrami diskutovali o problémoch v zdravotníctve a v zariadeniach sociálnych služieb,  o financovaní zdravotníctva, o potrebe spoločného zákona pre všetkých pracovníkov v zdravotníctve, ktorý ale musí mať finančné krytie. Nemôžeme pripustiť, aby bol prijatý ďalší zákon bez dostatočných zdrojov. Sestrám bolo odovzdané písomné stanovisko SOZ ZaSS k navrhovanému rozpočtu pre rok 2014 a list pre ministerku zdravotníctva k prebiehajúcej protestnej akcii.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa  od 13.00 h na MPSVR SR zúčastní kolektívneho vyjednávania o KZVS pre ŠS a VS na rok 2013 a po ukončení tohto rokovania začne kolektívne vyjednávanie o KZVS pre ŠS a VS na rok 2014.


2. október 2013

 

Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní na KOZ SR pracovného stretnutia  zameraného na prípravu na druhé kolo kolektívneho vyjednávania ku KZVS. Poradu vyjednávačov  zvoláva viceprezident KOZ SR Dr. Slavomír Manga.


Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, Mgr. D. Farkasová, JUDr. Z. Pavlech sa dnes zúčastnia vedeckej konferencie na tému Pracovné súdy.


1. október 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay je dnes na pracovnej ceste - RZ Zdravotník DUBOVICA.
Dávame Vám do pozornosti: 3. vzdelávací modul  „Kolektívne vyjednávanie a právne minimum“, ktorý sa  bude konať v dňoch 21. – 22. októbra 2013 so začiatkom o 13.00 h, projektu  „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“ financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway >>>>