www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
september 2013
30. september 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva JMF v hoteli URÁN v Tatranskej Lomnici. Predmetom rokovania okrem iného budú Predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodné výsledky k 31. 8. 2013.

26. september 2013

Dnes od 10.00 h sa bude konať pracovná porada predsedov ZO pri RÚVZ a ÚVZ SR vo Vyhniach v hoteli Termál. Diskutovanou bude téma Verejné zdravotníctvo a Projekt ESO 2 z pohľadu SOZ ZaSS. Zúčastní sa jej predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová.


V dňoch 26. a 27. 9. 2013  SOZ ZaSS a OSZ SP ČR v spolupráci s nadáciou FES  poriadá vo Vyhniach v hoteli Termál medzinárodnu konferenciu na tému: "Porovnanie podmienok a výmena skúsenosti so sociálným dialógom v oblasti hygienickej služby v ČR a verejného zdravotníctva v SR". Konferencie sa zúčastní hlavný hygienik  MUDr. Vladimír Valenta a za ÚVZ SR MUDr. Jana Hamade, PhD.., za SOZ ZaSS predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová. Ústrednou myšlienkou je porovnanie podmienok sociálneho dialógu a výmena skúsenosti odborárov.


Rokovania Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR vo Svidníku sa dnes zúčastní JUDr. M. Laufiková.


25. september 2013 Dnes od 13.00 h na MPSVR SR sa bude konať pracovné stretnutie predsedu zväzu Mgr. A. Szalaya s generálnou riaditeľkou sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR JUDr. Nadeždou Šebovou. Témou stretnutia je novelizácia Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
24. september 2013 Tréningového seminára ETUI/EPSU - Kľúčové trendy v sociálnych službách v Európe a budúca úloha odborových zväzov sa v dňoch 24.-25.9.2013 v Sofii zúčastnia členka VV SOZ ZaSS Mgr. M. Bungerová a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová.

VIII. ročník  Športových hier SOZ ZaSS sa uskutočnil 20. - 22. 9. 2013 v Starej Turej v areáli Strednej odbornej školy. Zúčastnilo sa ho 7 prihlásených tímov, z toho jeden z Českej republiky. Na prvom mieste volejbalového turnaja zmiešaných družstiev sa už tradične umiestnil tím FN Nitra, na druhom mieste tím OS Jablunkov z ČR, na treťom mieste tím NEDÚ Ľubochňa.


23. september 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR.


Seminára k "Európskemu dňu občanov" na KOZ SR sa dnes zúčastní predsedníčka KRPŽaM KOZ SR PhDr. M. Vitálošová a PhDr. E. Sýkorová.


20. september 2013

Tlačovej konferencie na KOZ SR na tému: Ako je to s extenziou kolektívnych zmlúv?"  sa dnes zúčastní PhDr. E. Sýkorová. Správa z tlačovej konferencie.


VIII. ročníka Športových hier SOZ ZaSS, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 20. do 22. 9. 2013 v Starej Turej sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnia Mgr. A. Szalay, Ing. D. Pochybová a p. M. Serbín.


19. september 2013

Dnes od 9.00 h budú na Ministerstve zdravotníctva SR prerokovávané Úsporné opatrenia v rezorte zdravotníctva. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


JUDr. Z. Pavlech sa dnes zúčastní na KOZ SR prípravného rokovania na HSR SR. Predmetom rokovania okrem iného bude Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016; Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014; Návrh zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon č.  600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


18. september 2013 Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa dnes zúčastní na kolektívnom vyjednávaní a rokovaní k pracovnému poriadku s členmi výboru ZO a vedením organizácie v DSS a zariadení pre seniorov v Martine.
17. september 2013 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní rokovania s riaditeľkou ZN Petronelou Ševčíkovou.
16. september 2013 VIII. ročník  Športových hier SOZ ZaSS sa uskutoční 20. - 22. 9. 2013 v Starej Turej v areáli Strednej odbornej školy. Zúčastní sa ho 7 prihlásených tímov, z toho jeden z Českej republiky.   >>>>

13. september 2013 Stanovisko SOZ ZaSS k Návrhu novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
12. september 2013 Dnes od 8.30 h rokuje VV SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného je vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2013; obsahovo-technické zabezpečenie školenia zástupcov zamestnancov pre oblasť BOZP; aktuálny stav KV KZVS pre ŠS a VS na roky 2013-2014; vyjednávanie s asociáciami nemocníc a štátnych nemocníc o KZ.

11. september 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, kde okrem iného bude prerokované Stanovisko k návrhu rozpočtu ŠS a VS na roky 2014 - 2016; Vyhodnotenie plnenia rozpočtu KOZ SR za I. polrok 2013.


Vedeckej konferencie "Právo na štrajk" na MPSVR SR sa dnes od 9.00 h zúčastní JUDr. Z. Pavlech.


5. september 2013

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní u viceprezidenta KOZ SR rokovania  vyjednávačov KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2014.


Zástupcovia zamestnávateľov, členovia Výboru základnej odborovej organizácie pri NsP Myjava a zástupcovia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb sa dnes zúčastnia Okrúhleho stola v rámci projektu "Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu" (INNOVATION NORWAY).


4. september 2013 Dnes od 9.30 h v rámci spoločného projektu ÖGB Rakúsko a KOZ SR Trh práce + sa bude konať spoločné pracovné stretnutie a návšteva Zariadenia sociálnych služieb ROSA v Bratislave. Cieľom stretnutia je vymeniť si informácie a poznatky z oblasti sociálnych služieb a starostlivosti o starých ľudí a postihnutú mládež.

3. september 2013

JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa dnes od 10.00 h zúčastnia rokovania Právnej komisie na KOZ SR.


Neformálneho diskusného seminára na aktuálnu tému hodnotenia kolektívneho vyjednávania v zdravotníctve a školstve v Estónsku, Maďarsku a na Slovensku, ktorý sa bude konať v CELSI v Bratislave od 13.30 h sa zúčastní Mgr. Ľ. Pazderová. SPRÁVA.