www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2014

30. apríl 2014

 

 

1. MÁJ 2014 - INFORMÁCIA PRE ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS. PLAGÁT.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M.  Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia prípravy návrhu kolektívnej zmluvy vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline za účasti Výboru ZO SOZ ZaSS a zástupcov Lekárskeho odborového združenia a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.


29. apríl 2014

Plenárneho zasadania ECOSOC v Bruseli sa v dňoch 29. - 30. apríla 2014 zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


28. apríl 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní zasadnutia Predstavenstva JMF.


25. apríl 2014

 

Snemu komory sestier a pôrodných asistentiek v hoteli SATEL Poprad sa dnes zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


24. apríl 2014

 

 

 

Od 11.00 h  v Bratislave  sa uskutoční kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 2 ku KZVS s ANS. Za zväz sa rokovania zúčastnia: predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová je dnes  na rokovaní Výboru zamestnanosti pri ÚPSVR SR v Martine.


23. apríl 2014

 

Od 12.00 h sa v NÚSCH v Bratislave uskutočnilo vyjednávanie o Dodatku č. 4 ku KZVS s AŠN SR. Za zväz sa rokovania zúčastnili: predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech. Dodatok č. 4 ku KZVS s AŠN SR bol podpísaný. Text dodatku si prečítate v podkapitole Kolektívne zmluvy.


22. apríl 2014

 

Od 13.00 h sa zídu v budove na Odborárskom nám.  zástupcovia OZ na pracovnej porade k textom KZVS pre VS a ŠS na rok 2015. Za SOZ ZaSS sa stretnutia zúčastní predseda zväzu.


16. apríl 2014

 

 

Od 10.00 h sa uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR, predmetom rokovania bude organizačné zabezpečenie osláv 1. Mája,  ako aj návrh KOZ SR na stanovenie minimálnej mzdy v SR na rok 2015.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M.  Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania KZ v nemocnici v Zlatých Moravciach.


14. apríl 2014

 

Hospodárskej sociálnej rady na Úrade vlády SR sa dnes zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ v Úrade samosprávneho kraja Banská Bystrica, sa zúčastnia od 10.00 h podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková.


10. apríl 2014

 

Od 9.00 h sa na KOZ SR uskutoční príprava na rokovanie HSR SR. Stanoviská k predloženým legislatívnym zmenám sa budú spracovávať na základe odborných pripomienok jednotlivých OZ. Za SOZ ZaSS sa zúčastnia podpredsedníčka Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Pavlech.


Od 12.00 h sa zástupcovia SOZ ZaSS zúčastnia pracovného stretnutia s vedením AŠN SR v Ružinove. Stretnutie sa uskutočňuje na pozvanie Predstavenstva AŠN SR.


9. apríl 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje aj Správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2013. Diskutovať sa bude aj o návrhoch textov KZVS pre štátnu službu a pre zamestnancov vo verejnej službe  na rok 2015. Ďalším bodom rokovania bude organizačné zabezpečenie zhromaždenia občanov 1. mája 2014 v Žiline. Diskusia bude i o postupe KOZ SR pri rokovaniach o výške minimálnej mzdy v roku 2015.  


Od 13.30 h sa uskutoční u predsedu zväzu pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS  s Martou Kahancovou PhD. zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Diskutovať budú o projekte pre Eurofound Dublin.


Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k navrhovanej novele Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení


Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia za účasti výboru ZO pri DFNsP v Bratislave so zástupcami pracovnej zdravotnej služby, ktorí túto činnosť vykonávajú v nemocnici dodávateľským spôsobom


8. apríl 2014

 

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k navrhovanej novele zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


7. apríl 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Výboru SOC EHSV v Bruseli, ktorého hlavnou témou je zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo.

TLAČOVÁ SPRÁVA BRUSEL.

3. apríl 2014

 

Dnes sa uskutočnilo na MZ SR rozporové konanie k zákonu 335/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorého sa za zväz zúčastnila Ing. D. Pochybová. Na rokovaní neprišlo k akceptácii našich zásadných pripomienok a tak sa dohodol ďalší termín na utorok 8. 4. 2014 od 8.00 h.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa 4. apríla 2014 zúčastní rokovania s riaditeľkou RÚVZ v Martine a so zástupcami zamestnancov. Diskutovať bude o fungovaní ZO do ďalšieho obdobia.


2. apríl 2014

 

V Dome športu, Junácka č. 6 v Bratislave sa od 9.30 h uskutoční rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS.


2. apríla 2014 od 15.00 h a 3. apríla 2014 od 8.30 h sa bude konať Záverečná konferencia k nórskemu projektu v hoteli Plus, Bulharska č. 72 v Bratislave. 3. apríla 2014 od 11.30 h v hoteli Plus bude tlačová beseda. Záverečnej konferencie sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, projektová manažérka PhDr. M. Vitálošová, Mgr. Ľ. Pazderová, p. M. Serbín, Mgr. D. Farkasová a PhDr. E. Sýkorová. TLAČOVÁ SPRÁVA.


JUDr. Z. Pavlech sa dnes od 13.00 h zúčastní rokovania Právnej komisie na KOZ SR, kde predmetom rokovania bude novela zákona  č. 122/2003 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


1. apríl 2014

Dnes od 11.00 h sa uskutoční 28. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS.