www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2014

27. august 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania odbornej sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. Rokovať sa bude o Návrhu stanoviska k „Návrhu rozhodnutia EP a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce“ a tiež o stanovisku k „Štruktúre a organizácii sociálneho dialógu v kontexte skutočnej hospodárskej a menovej únie“.


26. august 2014 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní celoslovenskej pracovnej porady riaditeľov stredných zdravotníckych škôl v Poprade. Do programu rokovania sú zaradené aj okruhy tém : Nové legislatívne formy a ich implikácia do  zdravotníckeho školstva, sieť SZŠ a sieť študijných odborov, monitorovanie praktickej časti maturitnej skúšky aj externé hodnotenie SZŠ.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Pavlech sa stretnú s vedením odborovej organizácie v nemocnici v Galante. Diskutovať budú o fungovaní organizácie v rámci metodickej pomoci.


JUDr. M. Laufiková sa zúčastní pracovného stretnutia so zástupcami odborových organizácií v UN na Mickiewiczovej ul. Diskutovanou témou budú doplnenia KZ pri rokovaniach o predĺžení jej platnosti.


21. august 2014

 

Dnes sa uskutoční v Bratislave 30. rokovanie VV SOZ ZaSS, ktoré prerokuje aj aktuálny stav vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2015, tiež vývoj vyjednávania novej KZVS s ANS pre ďalšie obdobie. Prerokuje sa plnenie príjmov a čerpania rozpočtu zväzu na tento rok a zabezpečenie účasti zástupcov zväzu na akciách v najbližšom období v Bruseli, Budapešti, Teplicích nad Bečvou, Prahe, Blansku pri Brne a  vo Višegrade. Odznejú informácie o rokovaniach s vedením rezortu zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny a o rokovaniach orgánov KOZ SR.  Tiež sa bude VV zaoberať realizáciou projektu z Nórskych fondov v druhom polroku 2014 pre organizácie zo zariadení sociálnych služieb.


20.august2014
Predseda zväzu Mgr. Szalay sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré prerokuje vládny návrh úpravy minimálnej mzdy pre rok 2015, ďalej sa bude zaoberať priebehom rokovania HSR SR zo dňa 18.8.2014. Vývoj vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2015 bude tiež predmetom diskusie.

Podpredsedníčka zväzu Ing. Pochybová a právnici JUDr. Laufiková a JUDr. Pavlech sa zúčastnia ďalšieho kola vyjednávania KZ v mestskej nemocnici v Zlatých Moravciach.


18. august 2014 Dnes sa na Úrade vlády SR stretnú sociálni partneri, ktorí prerokujú celý rad návrhov zmien zákonov a vyhlášok a tiež správu o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2013. Diskutovať sa bude aj o zmene zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníku práce a o úprave minimálnej mzdy v SR pre rok 2015. Rokovania sa zúčastní aj predseda zväzu Mgr. A. Szalay.
15. august 2014 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, sa zúčastní rokovania komisie pri výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

Kvalita pitnej vody v EÚ >> Verejná konzultácia – dotazník >>>>

14. august 2014 Dnes sa uskutoční na KOZ SR od 9,00 h. príprava k rokovaniu HSR SR. Zástupcovia OZ budú diskutovať o stanoviskách k predloženým návrhom zákonov a správam na pondelňajšie rokovanie na Úrade vlády SR. Za zväz sa prípravy zúčastnia Ing. D. Pochybová, JUDr. Z. Pavlech a Mgr. A. Szalay.
13. august 2014 Dnes rokovalo Predstavenstvo KOZ SR, ktoré sa zaoberalo mimo iného aj: priebehom rokovaní o minimálnej mzde pre rok 2015, diskutovalo sa aj o ukončených rozporových konaniach v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Odzneli informácie o čerpaní rozpočtu KOZ SR za prvý polrok 2014, boli vzaté na vedomie správy zo zahraničných služobných ciest a schválené vyslanie zástupcov na akciu vo Višegrade. Predstavenstvo prerokovalo program rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa uskutoční v stredu 20.8.2014. Rokovania sa zúčastnil predseda zväzu A. Szalay.
5. august 2014 Dávame Vám do pozornosti informáciu o pobytoch pre dôchodcov v hoteloch spoločnosti SOREA.