www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2014

18. december 2014

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v Bruseli. Rokovať sa  bude o stanoviskách odbornej sekcie k Začleneniu prisťahovalkýň do trhu práce a o stanovisku na tému Oznámenie Komisie o efektívnych, prístupných a pružných systémoch zdravotnej starostlivosti.


17. december 2014

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 13.00 h na MPSVR SR zúčastní zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.


 

16. december 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového seminára o sociálnom dialógu v štyroch krajinách Nemecko, Dánsko, Poľsko a Slovensko vo Varšave. Delegácia KOZ SR bude prezentovať dosiahnuté výsledky vyjednávania a stavu legislatívy pre túto oblasť činnosti odborov v SR.


15. december 2014

 

Dávame Vám do pozornosti zverejnenie podpísaných KZVS pre štátnu službu na rok 2015, KZVS pre verejnú službu na rok 2015 a Dodatku č. 5 ku KZVS medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc  po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Valných zhromaždení obchodných spoločností, Predstavenstva JMF a Rady členov JMF.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M. Laufíková, JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania s vedením organizácie v Nemocnici a. s. Skalica.


12. december 2014

Ing. Daniela Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


11. december 2014

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť dnes od 9.30  h v Austria Trend Hotel Bratislava organizuje workshop „Politiky rodovej rovnosti vo firmách: Výhra pre všetkých ľudí“. Workshopu sa zúčastní PhDr. M. Vitálošová.


10. december 2014

 

VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v dňoch 10. – 11. decembra 2014 zúčastní rokovania 503. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli.


Ročný prieskum rastu 2015 - Štrukturálne reformy budú poháňať skôr defláciu než obnovu.


9. december 2014

 

Dnes od 8.30 h sa bude konať rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Na rokovanie je pozvaný minister zdravotníctva SR MUDr. Viliam Čislák a riaditeľka Ecopressu p. Petronela Ševčíková. Programom rokovania okrem iného budú žiadosti členov o sociálnu pomoc, kontrola prípravy VII. zjazdu SOZ ZaSS, programové úlohy SOZ ZaSS na obdobie január – máj 2015, návrh plánu akcií na obdobie január – máj 2015, návrh rozpočtu na rok 2015, informatívny prehľad čerpania rozpočtu SOZ ZaSS k 31. 10. 2014, obsahová náplň rokovaní VV SOZ ZaSS na obdobie január – máj 2015.

______________________________________________________________________

9.12.2014 je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Korupcia je útok na demokraciu, kvalitné verejné služby a prosperitu.

______________________________________________________________________

8. december 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní na Úrade vlády SR v Bratislave rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána Richtera.  Programom rokovania okrem iného bude aj 13.  Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v SR.


Revízorky účtov Ing. Jana Blahová a JUDr. Zlatica Čeplíková sa 8. a 9. decembra 2014 zúčastnia kontroly hospodárenia SOZ ZaSS.


Ponuka ČSOB pre členov odborov.


4. december 2014 Predseda zväzu sa zúčastní v Bruseli rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV. Diskutovať sa bude aj o ekonomickej kriminalite a o transatlantickej partnerskej zmluve medzi USA a EÚ.

Na pôde KOZ SR sa uskutoční príprava na rokovanie HSR SR. V programe je zaradených 14 bodov. Stanoviská sociálnych partnerov nájdete na stránke vlády v podkapitole poradné orgány. Zástupcovia zväzov prerokujú stanoviská KOZ SR pre rokovanie, ktoré sa uskutoční v pondelok na Úrade vlády SR. Prípravy za náš zväz sa zúčastní JUDr. Z. Pavlech.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia rokovania s riaditeľkou RÚVZ v Bojniciach. Predmetom diskusie bude riešenie pracovno-právnych náležitostí zamestnancov a spolupráca s odborovou organizáciou.


3. december 2014 Dňa 2.12.2014 sa v kancelárii predsedu SOZ ZaSS uskutočnilo partnerské stretnutie SOZ ZaSS a maďarského Odborového zväzu pracovníkov vodohospodárskych služieb (www.vkdszsz.hu). Prítomný bol aj predseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda Zdenek Dlugoš. Na základe Dohody o spolupráci, ktorú SOZ ZaSS a VKDSZSZ uzavreli aj s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, zástupcovia OZ diskutovali o KZ v našich kúpeľných základných organizáciách, miere odmeňovania zamestnancov kúpeľov, situácii v odmeňovaní celkovo v jednotlivých krajinách a naplánovali detaily konferencie pre slovenských, českých a maďarských odborárov v roku 2015, ktorá sa bude konať v Maďarsku.
Informácie o iniciatívnych krokoch vedenia SOZ ZaSS v predchádzajúcich dňoch a týždňoch. >> ČÍTAJTE TU >>>>
2. december 2014 Na pôde NR SR sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS s Predstavenstvom AŠN SR. Predmetom diskusie bude realizácia ustanovenia  KZVS o valorizácii platov od 1.1. 2015. O záveroch rokovania budeme informovať. Za zväz sa zúčastnia Mgr. A. Szalay, Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech.

Predpoludním sa uskutoční pracovné stretnutie u predsedu zväzu so zástupcami Maďarského odborového zväzu VKDSZ. Rokovať budú o spolupráci  v oblasti kúpeľníctva v oboch krajinách, o situácii v tejto oblasti z pohľadu zamestnancov, o sociálnom dialógu so zamestnávateľmi a dohodnutými benefitmi pre zamestnancov.