www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2014

4. marec 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa od 10.00 h zúčastnia  na pozvanie ministerky zdravotníctva  rokovania o návrhu  spoločného zákona pre odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov.


V hoteli Avanti v Brne sa uskutoční dvojdňová medzinárodná konferencia zástupcov ZO z nemocničného sektora zo  SR a ČR v spolupráci s Nadáciou Fridricha Eberta na  tému: „Zhoršujúce sa podmienky pre výkon práce a vplyv demografického vývoja na sociálny dialóg v nemocničnom sektore.“ Z našich organizácií sa zúčastňuje 25 osôb. Za Úrad SOZ ZaSS sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay,  podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Farkasová a  Mgr. Ľ. Pazderová.


Dávame Vám do pozornosti konanie Záverečnej  konferencie k projektu financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg  - Innovation Norway., ktorá sa bude konať v dňoch 2.. – 3. apríla 2014 od 15.00 h v hoteli Plus v Bratislave.


3. marec 2014

 

PhDr. Eva Sýkorová sa od 9.00 h zúčastní odborného seminára  Inštitútu pre výskum práce a rodiny na tému : „Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.“ Správa zo seminára.


28. február 2014

 

Dnes sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu zväzu s Ing. A. Petrášom obchodným manažérom SPA Turčianske Teplice a.s. za účasti PhDr. M. Vitálošovej. Diskutovali o vzájomnej spolupráci pre našu členskú základňu v ich kúpeľoch v  nasledujúcom období. O záveroch a prípadnej dohode budeme informovať.


27. február 2014

 

Dávame Vám do pozornosti dnešný monitoring médií.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay bude dnes rokovať s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Sveta zdravia, a. s., Ing. Ľ. Lopatkom, PhD.


26. február 2014

 

Dávame Vám do pozornosti celoslovenské stretnutie predsedov odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2014 o 10.00 hodine, v Dome športu, Junácka ul. č. 6 v Bratislave.


V rámci Národného projektu -  Centrum sociálneho dialógu SR sa v dňoch 26.-28. februára 2014  Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech zúčastnia vzdelávacieho seminára.


25. február 2014 Konferencie "Čas na evaluáciu - Ako to vyzerá so spoločným trhom práce?", konanej v Bratislave, sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, Mgr. D. Farkasová, p. R. Krajčovičová a  JUDr. Z. Pavlech, PhDr. E. Sýkorová. SPRÁVA.

24. február 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní zasadnutia Predstavenstva JMF SR. Programom rokovania okrem iného bude oboznámenie sa s  predbežnými  hospodárskymi  výsledkami obchodných spoločností  k 31. januáru 2014.


4. vzdelávacieho modulu „Dôstojná práca a bezpečnosť práce“, ktorý sa bude konať 24. a 25. februára 2014 v Penzióne Hellene Hlboká č. 98 v Piešťanoch, financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu sa zúčastnia podpredsedníčka zväzu  Ing. D. Pochybová, projektová manažérka PhDr. M. Vitálošová, finančný a online manažér p. M. Serbín.


21. február 2014 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Pavlech sa dnes zúčastnia zasadnutia  Výboru ZO v Mestskej nemocnici v Zlatých Moravciach a následne rokovania  s vedením nemocnice a s predstaviteľmi mesta Zlaté Moravce.

19. február 2014

 

27. rokovanie VV SOZ ZaSS sa uskutoční v dňoch 19.-20. februára 2014 v hoteli Termál VYHNE.  Programom rokovania okrem iného bude informácia z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov; žiadosti členov o sociálnu pomoc; návrh na zvolanie Konferencie predsedov ZO - 2.4.2014, zvolanie VII. zjazdu SOZ ZaSS; postup základných odborových organizácií pri plnení úloh na zvolanie VII. zjazdu SOZ ZaSS; zmeny Stanov SOZ ZaSS; návrh textu KZVS s ANS na nasledujúce obodobie; návrh textu KZVS s AŠN SR na nasledujúce obdobie; čerpanie rozpočtu SOZ ZaSS za rok 2013; návrh rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2014.


Rady Predsedov OZ KOZ SR sa dnes zúčastní právnička zväzu Mgr. Diana Farkasová.


17. február 2014

 

Dnes od 9.30 h sa podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová, predsedníčka KRPŽaM KOZ SR PhDr. Margita Vitálošová, Mgr. D. Farkasová a Mgr. Ľ. Pazderová zúčastnia konferencie "Sociálne práva a sociálny dialóg vo svetle ekonomickej krízy", konanej v hoteli SOREA Regia v Bratislave.


14. február 2014

 

Dnes sa koná zasadnutie komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, ktorej členkou je Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS;


13. február 2014

 

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa dnes zúčastní pracovného stretnutia s vedením organizácie a zástupcami ZO na RÚVZ so sídlom v Čadci.


12. február 2014

 

Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.


Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa dnes zúčastní pracovného stretnutia s vedením organizácie a zástupcami ZO na RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch.


11. február 2014

 

 

 

 

JUDr. Z. Pavlech, Mgr. D. Farkasová a PhDr. E. Sýkorová sa zúčastnia  vzdelávacieho seminára k Zákonu o ochrane osobných údajov na KOZ SR.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia  schôdze zamestnancov v Domove sociálnych služieb Prof. Matulaya v Bratislave. Diskutovať budú o aktuálnych otázkach fungovania odborovej organizácie.


JUDr. Z. Pavlech, Mgr. D. Farkasová a PhDr. E. Sýkorová sa zúčastnia rokovania Právnej komisie pri KOZ SR.


10. február 2014

 

Podpredsedníčka zväzu sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR.V tíme KOZ SR bude ako expert k zákonu č.578/2004 Z. z. program dnešného rokovania nájdete na stránke Úradu vlády v podkapitole Poradné orgány. Z rokovania HSR SR.


Predseda zväzu sa od 13.30 h zúčastní rokovania Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Predmetom diskusie bude mimo iné aj príprava zákona pre odmeňovanie zamestnancov v zdravotníctve.


7. február 2014 Do pozornosti dávame, že SOZ ZaSS v spolupráci s kolegami z Českého odborového svazu zdravotnictví a sociálni péče a s nadáciou Fridricha Eberta po ročnej prestávke pokračuje vo výmene informácií o dianí v zdravotníckych zariadeniach. V dňoch 4.-5. marca 2014 sa v hoteli Avanti v Brne uskutoční medzinárodná konferencia v nemocničnom sektore na tému rokovania. „Zhoršujúce sa podmienky pre výkon práce a vplyv demografického vývoja na sociálny dialóg v nemocničnom sektore.“     -> POZVÁNKA - INFORMÁCIA >>>     /    -> NÁVRATKA >>> 

6. február 2014

 

Od 10.00 h sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech zúčastnia prípravy stanovísk KOZ SR na pondelňajšie rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR na KOZ SR v Bratislave, ktoré sa bude zaoberať mimo iného  aj novelizáciou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej  starostlivosti v stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.


Zástupcovia  Úradu SOZ ZaSS – Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS; JUDr. Magdaléna Laufíková a JUDr. Zdenko Pavlech, právnici zväzu; budú  vyjednávať o kolektívnej zmluve v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. 


V rámci Národného projektu -  Centrum sociálneho dialógu SR sa PhDr. Eva Sýkorová 7.2.2014 zúčastní vzdelávacieho seminára na tému Vzťahy s verejnosťou a práca s médiami. SPRÁVA.


4. február 2014

 

Dnes sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastní pracovného stretnutia so zamestnancami RÚVZ so sídlom v Nitre. Diskutovať sa bude o aktuálnej situácii po krátení rozpočtu na mzdy a odvody pre jednotlivé RÚVZ.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 12.30 h stretne s prezidentom ANS v Bratislave. Diskutovať budú na tému ďalšieho pokračovania kolektívneho vyjednávania o Dodatku č. 2 ku KZVS a požiadavke SOZ ZaSS o zvýšenie miezd zamestnancom v členských nemocniciach ANS.