www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2014

31. január 2014

ĎAKOVNÝ LIST zamestnancov ÚVZ a RÚVZ SR.


Marta Kahancová PHD. zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) požiadala o stretnutie na tému Dopady legislatívnych zmien od r. 2011 na kolektívne vyjednávanie a pracovne podmienky v rámci projektu Medzinárodnej organizácie práce. Stretnutie sa uskutoční u predsedu zväzu dnes po 10.30 h aj za účasti podpredsedníčky a právnikov SOZ ZaSS.


Dávame Vám do pozornosti článok Opatrovateľov v Rakúsku by domáci nerobili, Slováci áno.


30. január 2014

 

V Košiciach sa dnes od 15.00 h uskutoční schôdza zamestnancov Záchrannej služby Košice. Za zväz budú prítomné podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. M. Laufiková. Predmetom diskusie bude riešenie problematiky fungovania ZO a dialóg s vedením organizácie.


Od 9.00 h sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní pracovnej porady regionálnych hygienikov RÚVZ v zasadačke ÚVZ SR v Bratislave. Na rokovaní odznejú informácie o aktuálnom dianí vo verejnom zdravotníctve. Vystúpi aj generálny riaditeľ Sekcie financovania MZ SR Ing. V. Očkay, ktorý poskytne informáciu o riešení nedostatku financií pre RÚVZ na rok 2014. Informácia z pracovnej porady.


29. január 2014

 

Dnes od 6.30 h sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS s vedením ministerstva zdravotníctva SR aj za účasti hlavného hygienika SR. Predmetom stretnutia bola aktuálna situácia v oblasti verejného zdravotníctva vzhľadom na disponibilné zdroje na mzdy v RÚVZ. Tlačová správa bude dnes vydaná MZ SR, ktorú Vám ihneď poskytneme. Hlavný hygienik dnes bude listom informovať o postupe riešenia situácie vedúcich hygienikov v RÚVZ. TLAČOVÁ SPRÁVA. >>>>


V hoteli Régia, Kráľovské údolie Bratislava sa bude dnes konať  "Sympózium o ošetrovateľstve a opatrovaní na Slovensku a v Rakúsku". Sympózia sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová,  Mgr. D. Farkasová, JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Pavlech a PhDr. M. Vitálošová.

28. január 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay bude dnes od 9.00 h rokovať s prezidentkou Združenia zdravotných poisťovní MUDr. Katarínou Kafkovou.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 13.00 h zúčastní Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.


27. január 2014 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva JMF,  ktoré sa okrem iného bude zaoberať Predbežnými hospodárskymi výsledkami JMF a Obchodných spoločností k 31. 12. 2013.

24. január 2014

 

Dávame Vám do pozornosti 4. vzdelávací modul „Dôstojná práca a bezpečnosť práce“, ktorý sa bude konať v dňoch 24. – 25. februára 2014 so začiatkom o 13.00 h v Penzióne Hellene Hlboká č. 98 v Piešťanoch, financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg  - Innovation Norway >>>>.


23. január 2014

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  sa dnes zúčastní rokovania s výborom ZO v RÚVZ vo Vranove nad Topľou. Riešiť sa bude fungovanie ZO a vzťahy so zamestnávateľom.


Dávame Vám do pozornosti Informáciu EPSU, ktorú pre Vás preložila Mgr. Ľ. Pazderová.


22. január 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania s vedením ZO a následne sa zúčastní kolektívneho vyjednávania KZ s vedením RÚVZ v Bardejove.


Predseda zväzu príjme riaditeľa ZS Košice na jeho žiadosť. Predmetom stretnutia bude situácia v ZS z pohľadu riaditeľa.


Prezentácia produktu EBC >>>


BONA SERVA PRAHA    (Pre odborárov SOZ ZaSS platí cena ako pre členov OSZ SP – v prílohe, zľava 20 % v Aquapalace je pre všetkých. >>>


20. január 2014

 

4. vzdelávacieho modulu „Dôstojná práca a bezpečnosť práce“, ktorý sa bude konať 20. a 21. januára 2014 v RZ OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu sa zúčastnia podpredsedníčka zväzu  Ing. D. Pochybová, projektová manažérka PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová a p. M. Serbín.


17. január 2014 Na pôde zväzu sa uskutoční stretnutie zástupcov spoločnosti EPIC s vedením zväzu. Témou stretnutia je prediskutovanie uplatnenia ľudí s postihnutím na trhu práce. Vzájomná výmena informácií a výhľad možnej spolupráce.

Od 11.00 h sa v prezidentskom paláci uskutoční stretnutie zástupcov KOZ SR s prezidentom SR I. Gašparovičom. Stretnutia sa za náš  zväz zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.  Informácia.


16. január 2014

 

V Bratislave sa uskutoční prvé tohtoročné rokovanie VV SOZ ZaSS, ktoré prerokuje: žiadosť členov o sociálnu pomoc, zhodnotí plnenie Programových úloh SOZ ZaSS za rok 2013. Zaoberať sa bude aj priebežným hodnotením Projektu z Nórskych fondov. Členovia VV vyhodnotia činnosť regionálnych rád KOZ SR za uplynulý rok.


15. január 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje  mimo iného aj Postup KOZ SR pri realizácií rekondičných aktivít  dôchodcov v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. v roku 2014; ďalej informáciu o realizácií Národného projektu Centra sociálneho dialógu A-4: Vzdelávanie a podpora sociálneho partnerstva v roku 2014.


Rozporového konania na MZ SR k zákonu č. 578/2004 Z. z. od 14.30 h sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková.


Spracúvanie osobných údajov členov odborov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov - informácia. >>>>


Odmeňovanie lekárov a ďalších zamestnancov zdravotníckych zariadení v rokoch 2011 - 2015 - informácia.


14. január 2014 Dávame Vám do pozornosti dnešný monitoring médií a ponuku ČSOB pre členov odborov.

13. január 2014 Dávame Vám do pozornosti "Sympózium o ošetrovateľstve a opatrovaní na Slovensku a v Rakúsku", ktoré sa bude konať dňa 29. januára 2014 v hoteli Régia , Kráľovské údolie Bratislava (pre ZSS Bratislavského a Trnavského kraja)>>>>
10. január 2014 Súdneho pojednávania v Nitre (NsP Topoľčany) sa zúčastnili predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková, Mgr. D. Farkasová. Súdne pojednávanie na Krajskom súde v Nitre prinieslo pozitívne výsledky pre zamestnancov NsP Topoľčany.

9. január 2014 Predseda zväzu, podpredsedníčka zväzu a právnici zväzu v Banskej Bystrici kolektívne vyjednávali o Dodatku KZVS s AŠN. Tlačová správa.  
 - Po prihlásení:

Dodatok č. 3  ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc - podpísaný 9.1.2014 >>>>

7. január 2014 Dávame do pozornosti 4. vzdelávací modul „Dôstojná práca a bezpečnosť práce“, ktorý sa  bude konať v dňoch 20. – 21. januára 2014 so začiatkom o 13.00 h v rekreačnom zariadení OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby, financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway >>>>.
  Dňa 19. decembra 2013 nás navždy opustila naša  kolegyňa
JUDr. Zlata Saská vo veku 57 rokov po dlhšie trvajúcej chorobe.
Rozlúčili sme sa s ňou 23. decembra 2013 na cintoríne v Trenčíne.
Česť jej pamiatke.  >>>>