www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2014

30. jún 2014

 

Na Úrade vlády SR sa dnes uskutoční rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorého sa zúčastní aj predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay. Program a stanoviská sociálnych partnerov nájdete na stránke poradné orgány vlády v podkapitole HSR SR.


27. jún 2014

 

Skupiny II. EHSV v Bruseli sa dnes zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech  vykonajú metodickú návštevu v ZO SOZ ZaSS pri Nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede a.s.


26. jún 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní pracovného stretnutia s predsedníčkou Výboru základnej odborovej organizácie pri Centre sociálnych služieb - JESIENKA, so sídlom v Myjave a na rokovaní s PhDr. Hanou Feriancovou riaditeľkou tohto zariadenia.


Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu PZS, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť; k návrhu vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.


PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 15.00 h zúčastní 16. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa bude konať v presscentre Úradu vlády SR.


EPSU - Oslávme deň verejných služieb! Zmeňme kurz, podporme verejné služby!


25. jún 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia na rokovaní prípravy Hospodárskej a sociálnej rady SR na KOZ SR v Bratislave.


Odkaz EPSU Európskej rade: podporovať zdravotnú starostlivosť - posilniť ekonomiku.


24. jún 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M.  Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania  v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi za účasti členov výboru ZO s vedením organizácie.


23. jún 2014 Pracovného stretnutia k zákonu o odmeňovaní na Ministerstve zdravotníctva SR sa dnes od 11.00 h zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Pavlech. Správa.

20. jún 2014 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EESC v Bruseli.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretne s predsedníčkou ZO pri DD a DSS pre deti  v Martine  Bc. M. Kacianovou. Témou stretnutia budú otázky spojené s činnosťou ZO a komunikáciou s novým vedením zariadenia.


19. jún 2014 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní v Bratislave konferencie IVPR - Národná rámcová stratégia podpory sociálneho  začlenenia a boja proti chudobe – z projektu Európskeho sociálneho fondu.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine


EPSU - Vývoj v kolektívne dohodnutých výškach mzdy za rok 2013.


18. jún 2014 V hoteli Regia v Bratislave sa uskutoční od 9,00 h. rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré mimo iného sa bude zaoberať aj rozširovaním KZVS, vývojom vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2015, participáciou KOZ SR na  implementácii OP ĽZ na roky 2014 – 2020. Odznejú i informácie o stave realizácie A3 Národného projektu Centrum sociálneho dialógu SR. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní na rokovaní so zástupcami Odborového zväzu chémia SR s vedením organizácie a zástupcami pracovnej zdravotnej služby v organizácii Chemické závody Nováky.


17. jún 2014 Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

U predsedu zväzu sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie s Dr. Moire Calveley z Hertfordshire Business school k projektu EPSU o migrácii a pohybe zdravotníckych pracovníkov v EÚ. Stretnutia sa zúčastnili aj Mgr. Ľ. Pazderová a Mgr. D. Farkasová.

Rokovania Právnej komisie KOZ SR sa dnes v doobedňajších hodinách zúčastnil  JUDr. Z. Pavlech.
16. jún 2014 Predseda zväzu navštívil predsedníčku ZO pri DSS Jeseň života na Hanulovej ul. v Bratislave. Cieľom stretnutia s Magdalénou Zsilinskou boli otázky fungovania ZO,  stav členskej základne a výhľad činnosti ZO do ďalšieho obdobia. Predseda zväzu diskutoval aj s riaditeľkou DSS Mgr. B. Belanovou o vzájomnej spolupráci s odborovou organizáciou.
12. jún 2014 Nová správa o klíme od odborových výskumníkov: Dopady na zamestnanosť.
11. jún 2014 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.

10. jún 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní v hoteli Austria Trend v Bratislave, konferencie na tému: „Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím“.


9. jún 2014

 

Predseda a podpredsedníčka zväzu sa zúčastnia pracovného stretnutia na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Predmetom diskusie bude sťažnosť na postup štátu pri zvýhodňovaní skupiny štátnych nemocníc ich oddlžením, oproti nemocniciam VÚC, ktoré oddlžené neboli. V druhej časti stretnutia je zámer s predsedom ŽSK prediskutovať  situáciu v odmeňovaní zamestnancov v nemocniciach VÚC a otázky súvisiace so situáciou v odmeňovaní v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti kraja.


6. jún 2014

 

Po piatich rokoch mužstvo SOZ ZaSS našlo v jedinom zápase na XIV. ročníku nohejbalu v Č. Budejoviciach premožiteľa. Víťazom  turnaja sa stalo mužstvo Lázní Jáchymov, pohár za druhé miesto  sme si doviezli do Bratislavy. Mužstvo SOZ ZaSS štartovalo v zložení Roman Ferenčák, Erik Mandák, Robert Farkaš a Anton Szalay. Na treťom mieste skončilo mužstvo Záchrannej služby Zlín, štvrté boli Františkové Lázne pred Nemocnicou Přerov. Turnaja sa zúčastnilo 12 tímov.


Zástupcovia zväzu sa počas víkendu zúčastnia XV. ročníka nohejbalového  turnaja organizovaného partnerským OS ZaSP ČR v Českých Budějoviciach. Cestujú obhájiť  1. miesto z predchádzajúcich piatich ročníkov.


5. jún 2014 Brusel, tlačová správa - 9. kongres EPSU bol úspešný.

4. jún 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dnes a zajtra  499. Plenárneho  zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli. Program je uvedený na stránke www.toad.eesc.europa.eu  v časti plenárne zasadnutie v dňoch 4.-5. júna 2014.


2. jún 2014

 

V kancelárii predsedu zväzu sa uskutočnilo pracovné stretnutie  s M. Kahancovou PhD. z inštitútu CELSI k Projektu „Nové výzvy v sociálnom dialógu vo verejnom sektore.“ Zameranie na zapojenie koncových užívateľov verejných služieb do sociálneho dialógu. Za SOZ ZaSS sa stretnutia zúčastnili spolu s predsedom zväzu aj Mgr. D. Farkasová a Mgr. Ľ. Pazderová.


Podrobný výklad k zvýšeniu základnej zložky mzdy na základe Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 je zverejnený na stránke zväzu v podkapitole Informácie pre predsedov.