www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2014

28. máj 2014

 

ČSOB pre členov odborov pripravila výhodné spotrebné úvery.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa stretnú o 9.00 h s riaditeľom NsP v Považskej Bystrici, kde budú riešiť aktuálnu situáciu našej odborovej organizácie a dodržanie plnenia Dodatku č. 2 ku  KZVS s ANS.


 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa v tom istom čase zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR. Predmetom diskusie a následného schvaľovania budú návrhy  KZVS pre Štátnu a Verejnú službu pre rok 2015.


27. máj 2014

 

OZNAM PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS.


 

Toulouse, Francúzsko - Informácia o schválených nomináciach zástupcov OZ združených v EPSU za SR vo výboroch EPSU na obdobie 2014 - 2019.


26. máj 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastnil rokovaní Valných zhromaždení JMF a obchodných spoločností v hoteli Regia v Bratislave. Ďalej sa zúčastnil 36. rokovania členov JMF a Valného zhromaždenia Majetkovej únie OZ SR.


Podpredsedníčka SOZ ZaSS – Ing. Daniela Pochybová a Mgr. Diana Farkasová – právnička zväzu sa zúčastnili spoločného rokovania s vedením organizácie a výborom ZO SOZ ZaSS  v DSS Adamovské Kochanovce.


Toulouse, Francúzsko - Hlasovacie výsledky volieb prezidenta a generálneho tajomníka EPSU.


23. máj 2014 Toulouse, Francúzsko - Obráťme, chudobnú a bezútešnú Európu.

22. máj 2014

Toulouse, Francúzsko - CAROLA podporuje výskum odhalenia korporátneho lobovania ohľadne obchodných dohôd.


PhDr. Margita Vitálošová sa dnes od 8.30 h zúčastní 2. ročníka fóra FIRMA 21. storočia. Zamestnávateľ ústretový k rodine.


21. máj 2014

 

Ponuka ČSOB pre členov odborov.


Toulouse, Francúzsko - 9. kongres v Európe dnes vyjadruje solidaritu všetkým, ktorí trpia záplavami v strednej Európe.


20. máj 2014

 

Kongresu EPSU v Toulouse sa v dňoch 20. – 23. mája 2014 zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


PhDr. Margita Vitálošová sa dnes od 10.00 h zúčastní zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť na MPSVR SR.


16. máj 2014

 

SOZ ZaSS na rokovaní  Snemu medicko-technických pracovníkov v Trenčianskych Tepliciach bude zastupovať JUDr. M. Laufiková.


15. máj 2014

 

29. rokovanie VV SOZ ZaSS sa uskutoční dnes od 8.00 h v Bratislave. Predmetom rokovania okrem iného budú informácie z rokovaní odborových a iných orgánov, žiadosti členov o sociálnu pomoc, zhodnotenie rokovania a diskusných príspevkov z Konferencie predsedov ZO, zhodnotenie účasti na zhromaždení 1. mája 2014, príprava pracovnej porady zástupcov ZO kúpeľov, obsahová náplň rokovaní VV SOZ ZaSS na II. polrok 2014.


Spoločného stretnutia SOZ ZaSS a OS ZaSP ČR a rokovania Výkonného výboru a Výkonnej rady 15. – 17. mája 2014 v Znojme  sa zúčastnia členovia VV SOZ ZaSS, revizórka účtov JUDr. Z. Čeplíková, predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. Ľ. Pazderová.


PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní od 10.00 h na MPSVR SR zasadnutia Komisie na vykonanie súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti“.


14. máj 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.


Od 12.00 h Prezident SR prijme predstaviteľov KOZ SR. Za SOZ ZaSS sa prijatia u Prezidenta SR zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Tlačová správa.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a PhDr. E. Sýkorová od 14.30 h budú na pracovnom stretnutí s Mgr. Martou  Hartonovou, predsedníčkou  Výboru základnej odborovej organizácie pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. so sídlom v Bratislave.


Informačného seminára k voľbám do Európskeho parlamentu 2014 sa od 10.30 h zúčastní PhDr. M. Vitálošová.


13. máj 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní zasadania Európskeho sociálneho a hospodárskeho výboru v Bruseli.


Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa zúčastní odborného podujatia k príprave „Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR“ v Bratislave pod gesciou MZV SR.


12. máj 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR.


Na rokovaní kontrolnej skupiny JMF od 13.00 h bude Mgr. D. Farkasová.


7. máj 2014

 

Prípravy na rokovanie HSR na KOZ SR sa dnes od 9.00 h zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Pavlech.


Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová bude od 8.30 h v hoteli Bôrik v Bratislave, kde sa zúčastní Odborného podujatia k príprave časti Celoštátnej stratégie ochrany  a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, pričom jeho cieľom je diskusia na báze medzinárodných a vnútroštátnych právnych rámcov o základných princípoch a filozofii ľudských práv a o otvorených otázkach, ktoré tvorba stratégie priniesla. Uvedené podujatie organizačne  zastrešuje  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.


Vedenie a zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sa v piatok 9. mája 2014 od 12.00 h zúčastnia Pietného spomienkového zhromaždenia na MPSVR SR v Bratislave. Kde si s pietou a úctou pripomenú pamiatku zamestnancov,  ktorí prišli o život pri výkone práce svojho povolania alebo utrpeli vážne zranenia a choroby na pracovisku.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa 10. mája 2014 zúčastní rokovania Slovenskej komory fyzioterapeutov v hoteli Plus v Bratislave.


6. máj 2014

 

Pracovného stretnutia členov Právnej komisie pri KOZ SR na Úrade na ochranu osobných údajov sa dnes od 14.30 h  v Bratislave zúčastní Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech. Predmetom budú aktuálne otázky vyplývajúce z uplatňovania nového zákona o ochrane osobných údajov.


5. máj 2014

 

Ďakujeme členom odborov a ich rodinným príslušníkom za účasť na  verejnom zhromaždení občanov, ktoré sa konalo pri príležitosti  1. mája 2014 v Žiline v Budatínskom parku.