www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2014

31. marec 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní pracovného stretnutia, ktorého cieľom je zachovanie fungovania ZO pri RÚVZ Liptovský Mikuláš.


Dávame Vám do pozornosti dnešný monitoring médií.


Ponuka ČSOB pre členov odborov.


28. marec 2014

 

Dávame Vám do pozornosti rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS, ktoré sa uskutoční dňa 2. apríla 2014 o 9.30 h v Dome športu, Junácka č. 6 v Bratislave. Pozvánka sa nachádza v podkapitole Informácie pre predsedov. >>>>


Dávame Vám do pozornosti konanie Záverečnej  konferencie k projektu financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg  - Innovation Norway, ktorá sa bude konať v dňoch 2.. – 3. apríla 2014 od 15.00 h v hoteli Plus v Bratislave. >>>>


27. marec 2014

 

Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR v hoteli Regia v Bratislave. Do programu rokovania boli zaradené aj : vyhodnotenie plnenia a čerpania rozpočtu KOZ SR  za rok 2013, ako aj návrh rozpočtu pre rok 2014. Diskutovať sa bude o vyhodnotení Hlavných úloh KOZ SR za rok 2013, príprave verejného zhromaždenia občanov 1. mája 2014, o projekte Odborárskeho ombudsmana na roky 2014-2016 a ďalších aktuálnych otázkach činnosti KOZ SR.


JUDr. Z. Pavlech sa zúčastní školenia k ZP k problematike nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času a ďalších pracovnoprávnych ustanovení ZP súvisiacich z pracovnou dobou.


26. marec 2014

 

V nemocnici v Zlatých Moravciach sa dnes uskutoční  ďalšie kolo vyjednávania o novej KZ, ktorého sa zo zväzu zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Pavlech a p. M. Serbín.


EPSU - Tlačová správa.


25. marec 2014

 

Predseda zväzu sa zúčastní v dňoch 25.-26.3.2014 v Bruseli 497. Plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. M. Laufiková sa od 9.30 h zúčastnia pracovného  rokovania o navrhovanom zákone pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v štátnych zdravotníckych zariadeniach na MZ SR so zástupkyňami Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.


Mgr. D. Farkasová a Mgr. Ľ. Pazderová sa od 10.00 h zúčastnia rokovania Rady mladých pri KOZ SR.


24. marec 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 13.00 h zúčastní Predstavenstva JMF.


V DSS Kežmarok, Vyšný mlyn 13 – sa dnes uskutoční pracovné stretnutie za účelom riešenia sťažnosti na fungovanie odborovej organizácie. V rámci metodickej pomoci sa návštevy zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Farkasová a  p. M. Serbín.


21. marec 2014 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania o zákone o odmeňovaní zamestnancov na MZ SR od 9.30 h za účasti zástupcov Slovenskej komory fyzioterapeutov. Zaoberať sa budú nastavením koeficientov základných tarifných platov v pripravovanom zákone predloženom MZ SR.
20. marec 2014 Dnes sa koná zasadnutie komisie pri Výbore pre otázky zamestnanostina Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, ktorej členkou je Ing. Daniela Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS.

19. marec 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní na pracovnom stretnutí s vedením ZO pri DFNsP v Bratislave a následne na rokovaní s vedením DFNsP.


Predseda zväzu sa dnes od 14.30 h stretne so zástupcami organizácie InterPro, s ktorými prediskutuje vzájomnú spoluprácu pre budúce obdobie.


18. marec 2014 Dnes od 10.00 h v Dome športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave sa uskutoční celoslovenské stretnutie predsedov odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb.

14. marec 2014

 

V Primaciálnom paláci v Bratislave sa dnes od 9.00 h uskutoční konferencia ZMOS na tému „Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a stratégie miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy.“ Za zväz sa zúčastní predseda SOZ ZaSS.


V hoteli DoubleTree by Hilton sa dnes od 18.00 h bude konať slávnostné Odovzdávanie ocenení Sestra roka 2013 organizovaná vydavateľstvom Ecopress. Za SOZ ZaSS sa akcie zúčastní predseda zväzu.


Požiadavka na zmeny v legislatívne zamietnutá - Iniciatíva "Right2Water".


13. marec 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia rokovania o zákone o odmeňovaní zamestnancov na MZ SR od 9.00 h za účasti zástupcov SKIZP. Za účasti ministerky zdravotníctva sa budú zaoberať nastavením koeficientov základných tarifných platov pre zdravotníckych pracovníkov v pripravovanom  zákone predloženom MZ SR k diskusii v novembri 2013.


Predseda zväzu sa zúčastní v popoludňajších hodinách odborného podujatia poriadaného ZMOS v hoteli Regia v Bratislave na tému „ Optimalizácia sociálnych služieb v previazaní na lokálne politiky, problematiku bývania a domácej starostlivosti o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov“ v rámci projektu HELPS.


12. marec 2014

 

Dnes sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré mimo iného prerokuje: Čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2013, Vyhodnotenie plnenia Hlavných úloh KOZ za rok 2013, Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na BOZP zo štátneho rozpočtu na rok 2014, Návrh na obsahové zabezpečenie Sviatku práce 1. mája 2014 v Žiline, návrh programu Snemu KOZ, návrhy na zmeny niektorých zákonov (súdne poplatky, sociálny fond,..) Diskutovať sa bude aj o mechanizme výberu zástupcov odborov za sprostredkovateľov a rozhodcov. Bude prezentovaná  Správa o situácii na trhu práce za rok 2013 a prerokujú sa materiály referátu pre medzinárodnú spoluprácu. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu.


V Prievidzi o 16:00 h sa pred Niké arénou konalo protestné zhromaždenie o neriešení problémov neštátnych nemocníc zo strany Vlády SR a NR SR.
Vyhlásenie účastníkov protestného zhromaždenia v Prievidzi 12. marca 2014 >>>>


Výzva na pomoc ukrajinskej členskej organizácií.


11. marec 2014 Európska demonštrácia za sociálnu Európu - 4. apríla 2014.

10. marec 2014

 

Výbory  odborových organizácií  Vás pozývajú  na hlasné protestné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční  v stredu 12. marca 2014  o 16.oo hod. pred Niké arénou – mestská športová hala v Prievidzi  POZVÁNKA. 


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní pracovného stretnutia od 11.00 h s novým vedením ZO v DSS pre mládež na Sibírskej ul. v  Bratislave
8. marec 2014  Stanovisko EPSU k Medzinárodnému dňu žien.
7. marec 2014 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rokovania v Zariadení pre seniórov a domove sociálnych služieb v Čadci.

4. marec 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa od 10.00 h zúčastnia  na pozvanie ministerky zdravotníctva  rokovania o návrhu  spoločného zákona pre odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov.


V hoteli Avanti v Brne sa uskutoční dvojdňová medzinárodná konferencia zástupcov ZO z nemocničného sektora zo  SR a ČR v spolupráci s Nadáciou Fridricha Eberta na  tému: „Zhoršujúce sa podmienky pre výkon práce a vplyv demografického vývoja na sociálny dialóg v nemocničnom sektore.“ Z našich organizácií sa zúčastňuje 25 osôb. Za Úrad SOZ ZaSS sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay,  podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Farkasová a  Mgr. Ľ. Pazderová. SPRÁVA.Dávame Vám do pozornosti celoslovenské stretnutie predsedov odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2014 o 10.00 hodine, v Dome športu, Junácka ul. č. 6 v Bratislave.>>>>

3. marec 2014

 

PhDr. Eva Sýkorová sa od 9.00 h zúčastní odborného seminára  Inštitútu pre výskum práce a rodiny na tému : „Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.“ Správa zo seminára.