www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2014

27.november 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes od 11.00 h na MZ SR  zúčastnia stretnutia s ministrom zdravotníctva MUDr.  Viliamom Čislákom.


Ďakujeme všetkým odborárom zo Zariadení sociálnych služieb, ktorí sa podieľali na vyplňovaní dotazníkov, mapujúcich ich pracovné podmienky a mzdy. Záverečná konferencia projektu WICARE The social services in Slovakia.


26.november 2014

 

Dnes sa uskutoční rokovanie Snemu KOZ SR od 10.00 h. v hoteli Regia v Bratislave. Zúčastnia sa aj 6 zástupcovia SOZ ZaSS – členovia VV. Do programu je zaradený aj Návrh Rozpočtu KOZ SR na rok 2015, konanie akcie pri príležitosti 25. Výročia založenia KOZ SR, Informácia o KV KZVS pre VS a ŠS na rok 2015, stav členskej základne KOZ SR k 30.9. 2014, Návrh daňovo – odvodového balíčka opatrení navrhovaných KOZ SR a ďalšie témy.


25.november 2014

 

Uskutoční sa pracovné stretnutie zástupcov OZ KOZ SR združených v EPSU a PSI u predsedu zväzu. Do programu boli zaradené: Informácia z rokovania VV EPSU, Konferencia zameraná na KV a sociálny dialóg – účasť za naše zväzy, Školiaci seminár organizovaný EPSU, OGB, ETUCE  Výzva liberalizácie verejných služieb v TTIP a ďalšie témy.


PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR.


24.november 2014

 

Dnes sa  zídu Vyjednávači  za KOZ SR  na porade a následne na ďalšom kole vyjednávania na Úrade vlády SR na pravé poludnie. Informácia z kolektívneho vyjednávania.


Po ukončení vyjednávania sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje hospodárske výsledky obchodných spoločností k 31.10. 2014.


EPSU podporuje druhý týždeň trvajúce protestné akcie zdravotníckych pracovníkov vo Veľkej Británii.


20.november 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania VII. Zjazdu OSZaSP ČR v Prahe. V úvodnej časti trojdňového rokovania sa prihovorí k delegátom zjazdu. Na zjazde bude prítomný počas prvého dňa do večerných hodín.

http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/20-11-2014-sjezd-os.aspx


19.november 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 15.30 h zúčastní kolektívneho vyjednávania o KZVS pre VS a ŠS. Informácia z kolektívneho vyjednávania.


18.november 2014

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní záverečnej konferencie WICARE v Amsterdame. Projekt bol zameraný na oblasť pracovných podmienok a platových pomerov v zariadeniach sociálnych služieb. Do realizácie zberu dát bolo zapojených 8 krajín.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia rokovania výboru NR SR pre zdravotníctvo, ktorý bude rokovať aj o Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2015 pre rezort zdravotníctva. Poslancom výboru odovzdajú naše stanovisko s poukázaním na nedostatočnú platbu štátu za svojich poistencov do zdravotného systému a tiež  na opäť redukovaný objem financií pre verejné zdravotníctvo. Budú sa pýtať ako bude nahradený výpadok financií spôsobený zrušením odvodov z minimálnej mzdy  až do úrovne príjmov zamestnancov 494 €. Informácia z rokovania.


14.november 2014

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  sa zúčastní pracovného stretnutia s vedením ZO pri  ZSS Méta v Martine.


PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní stretnutia usporiadaného Informačným portálom EurActiv.sk v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku EU Stakeholder Brunch:  Pohľady na emancipáciu žien. Bude sa diskutovať o európskych politikách smerujúcich k odstráneniu prekážok vstupu žien na trh práce; o kvótach pre zastúpenie žien v riadiacich orgánoch spoločností; o účasti žien na politickom živote; o boji proti rodovej nerovnosti v príjmoch; o možnosti podpory väčšieho zdieľania rodičovských povinností medzi mužom a ženou.


13.november 2014

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  sa v Martine zúčastní zasadania výboru a komisie zamestnanosti pri Úrade práce sociálnych vecí a rodiny SR.


Boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.


Aktualizácia vo vývoji pracovnej doby.


12.november 2014

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. Do programu boli zaradené mimo iného aj : Hlavné úlohy KOZ SR pre rok 2015, Vývoj zloženia členskej základne OZ združených v KOZ SR k 30.9. 2014, Návrh rozpočtu Konfederácie na rok 2015, Zapojenie KOZ SR do projektov z ESF v budúcom roku a postup KOZ SR pri realizácii Rekondičných pobytov dôchodcov v roku 2015. Prediskutuje sa aj návrh programu Snemu KOZ SR na 26.11. 2014.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  a právnici zväzu  JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia v DFN Košice kolektívneho vyjednávania KZ v tíme vyjednávačov za ZO.


Viac ako 120 tisíc hlasov hovorí Belgickej vláde: STOP ÚSPORNOSTI.


11.november 2014

Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech  sa zúčastnia  rokovania Právnej komisie.


Americká obchodná komora v spolupráci s Neziskovou organizáciou EPIC organizujú konferenciu, ktorá sa koná v rámci podujatia Youth Employment Week „Zamestnávanie mladých ľudí: benefity a výzvy“, ktorej účastníčkou bude PhDr. E. Sýkorová. Správa z konferencie.


 

10.november 2014

 

V dňoch 10. a 11. 11. 2014 v Kežmarských Žľaboch sa bude konať vzdelávací modul pre funkcionárov a členov Základných odborových organizácií zariadení sociálnych služieb pri SOZ ZaSS v rámci projektu „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“ financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway. Zúčastní sa ho za projektoví tím: PhDr. M. Vitálošová, p. M. Serbín a lektorky seminára podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  uskutoční pracovnú cestu na RZ Zdravotník v obci Dubovica.


5. november 2014

 

Epidémia Eboly: symptóm privatizácie a úsporných opatrení.


4. november 2014

 

Vyhlásenie Európskej odborovej konfederácie k novej Európskej komisii.


Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania Výkonného výboru EPSU v Bruseli. Na rokovanie bolo zaradených celkovo 11 okruhov tém. Medzi nimi i vyhodnotenie kongresu a prijatých dokumentov z mája 2014. Diskutovať sa bude aj o zlúčení EPSU a PSI Európa. Prerokujú sa správy z rokovaní volebných obvodov a tiež ekonomické záležitosti a návrh na úpravu členských príspevkov na ďalšie obdobie. Prebehne i schvaľovanie nových členských organizácií a vyhodnotí sa plnenie povinností členov za rok 2014. Uznesenie prijaté 49. Výkonným výborom EPSU a Európsky vývoj.


Ing. Daniela Pochybová  - podpredsedníčka OZ a JUDr. Magdaléna Laufíková – právnička zväzu sa zúčastnia rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu výnosu MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa  výnos MZ SR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 09. júla 2010 č. 14016/2010-OL.


Friedrich Ebert Stiftung e. V., zastúpenie v SR a občianske združenie Progresívne fórum organizujú verejnú diskusiu na tému:  Zmluva medzi EÚ a USA: Kto stratí, kto získa?  ktorej sa zúčastní PhDr. Eva Sýkorová. Správa z verejnej diskusie.


3. november 2014

 

V dňoch 4. a 5. 11. 2014 v Piešťanoch sa bude konať vzdelávací modul pre funkcionárov a členov Základných odborových organizácií zariadení sociálnych služieb pri SOZ ZaSS v rámci projektu „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“ financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway. Zúčastní sa ho za projektoví tím: PhDr. M. Vitálošová, p. M. Serbín a lektorky seminára podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová.