www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2014
           

30. október 2014

Dnes od 8.30 h sa bude konať 32. rokovanie VV SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného budú žiadosti členov o sociálnu pomoc, štatistika základných odborových organizácií k 30. 9. 2014, aktuálny stav vyjednávania KZVS s ANS na obdobie rokov 2014-2016, kontrola prípravy VII. zjazdu SOZ ZaSS a návrh plánu akcií SOZ ZaSS na obdobie január – máj 2015.


Od 13.00 h bude na Úrade vlády SR prebiehať kolektívne vyjednávanie ku KZVS pre verejnú službu a pre štátnu službu na rok 2015. Vyjednávania sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.Sociálni partneri sa opäť nedohodli na valorizácií platov. Pokračovanie kolektívneho vyjednávania o výške valorizácie  je dohodnuté na 18. 11. 2014.


29. október 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v Bratislave rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR. Do programu rokovania boli zaradené aj témy: Návrh Daňovo - odvodového balíčka opatrení predložených KOZ SR, informácie o aktuálnom stave KV KZVS pre VS a ŠS na rok 2015.


28. október 2014

 

Ponuka ČSOB pre základné odborové organizácie.


V Prešovskom Dome kultúry sa uskutoční pracovná porada pod vedením podpredsedníčky zväzu Ing. D. Pochybovej. Zástupcovia  odborových organizácií z nemocníc prediskutujú aktuálny stav kolektívneho vyjednávania KZ do budúceho obdobia. Stretnutia sa zúčastnia právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Pavlech a členky VV SOZ ZaSS  PhDr. B. Sokolová, PhDr. A. Stojničová.


27. október 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní na rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR, kde sa prerokuje Návrh rozpočtového plánu SR na rok 2015, Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Predmetom rokovania sú i zmeny v zákone č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve a ďalšie materiály.


V popoludňajších hodinách predseda zväzu sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, na ktorom sa prerokujú aktuálne dosiahnuté výsledky hospodárenia  JMF a obchodných spoločností k 30.9. 2014.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia počas dňa pracovných stretnutí so zástupcami ZO pri Východoslovenskom onkologickom ústave a v UN Košice.


23. október 2014

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v Bruseli rokovania skupiny II. EHSV – zástupcovia  zamestnancov.


V dňoch 23. – 24. októbra 2014  sa podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastní rokovania zástupcov OZ združených v EPSU z Rakúska, ČR a SR, ktoré sa bude konať v Prahe.


JUDr. Z. Pavlech sa zúčastní na KOZ SR  prípravy na Hospodársku a sociálnu radu SR.


22. október 2014

 

Dnes od 12.00 h  na Vajnorskej 1 v Bratislave sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS so zástupcami ANS k problematike kolektívneho vyjednávania  KZVS na nasledujúce obdobie.


21. október 2014

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  a JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia rokovania na VÚC Žilina, kde sa budú riešiť otázky odmeňovania a kompenzácií  za prácu v škodlivom prostredí  pre zamestnancov nemocníc. Rokovania sa zúčastní aj člen VV SOZ ZaSS MUDr. J. Hajaš.


20. október 2014

 

20. – 21. októbra 2014 sa bude konať  v Hoteli PLUS v Bratislave, dvojdňová konferencia zameraná na oblasť sociálnych služieb, ktorej sa zúčastní projektoví tím, predseda zväzu Mgr. A. Szalay, právnička zväzu Mgr. D. Farkasová a zástupcovia zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb.


Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia verejnej schôdze zamestnancov od 13.30 h  v nemocnici v Skalici.


16. október 2014

 

Dávame do pozornosti konanie vzdelávacích modulov pre funkcionárov (a členov) Základných odborových organizácií zariadení sociálnych služieb pri SOZ ZaSS v rámci   projektu  „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“  financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway, ktoré sa  budú konať v dňoch: 4.-5.11.2014 v Piešťanoch a 10.-11.11.2014 v Kežmarských Žľaboch
-->> POZVÁNKA TU >>>>


ČSOB pre členov odborov ponúka - PZP a Asistenčné služby PZP.


V budove JMF, Vajnorská 1 v Bratislave sa dnes od 10.00 h bude konať školenie zamerané na oblasť hospodárenia základných odborových organizácií. Lektormi školenia budú podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a ekonómka a hospodárka zväzu J. Čulenová.


15. október 2014

 

V dňoch 15. a 16. októbra 2014 sa v Bruseli uskutoční 502. Plenárne zasadanie EHSV, ktorého sa zúčastní predseda zväzu. Pred týmto rokovaním sa uskutoční aj zasadanie skupiny II. - zástupcov zamestnancov.


14. október 2014


V Univerzitnej nemocnici L. P.,  Trieda SNP 1 v Košiciach sa dnes od 10.00 h bude konať školenie zamerané na oblasť hospodárenia základných odborových organizácií. Lektormi školenia budú podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a ekonómka a hospodárka zväzu J. Čulenová.


13. október 2014

 

Na Úrade vlády SR sa dnes od 9.00 h uskutoční rokovanie HSR SR s jediným bodom rokovania, ktorým je Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017, ktorý predkladá MF SR. Zúčastní sa ho aj predseda SOZ ZaSS.


V budove JMF, ul.  ČSA č. 25 v Banskej Bystrici sa dnes od 10.00 h bude konať školenie zamerané na oblasť hospodárenia základných odborových organizácií. Lektormi školenia budú podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a ekonómka a hospodárka zväzu J. Čulenová.


PhDr. M. Vitálošová sa dnes o 13.00 h zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Zasadnutie sa bude konať na Úrade vlády SR.


10. október 2014

 

Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


9. október 2014

Ministerka zdravotníctva JUDr. Z. Zvolenská prijme na našu žiadosť zástupcov SOZ ZaSS - Mgr. A. Szalaya, Ing. D. Pochybovú a JUDr. M. Laufikovú. Pracovné stretnutie sa uskutoční ráno od 8.00 h. Témami diskusie budú:

  • Aktuálny stav prípravy zákona pre odmeňovanie zamestnancov zdravotníckych zariadení.
  • Vývoj rokovaní vedenia rezortu na MF SR k Štátnemu rozpočtu na rok 2015 pre rezort  zdravotníctva.
  • Plnenie príjmovej časti rozpočtu r. 2014 v kapitole zdravotníctvo cez ÚVZ SR a RÚVZ. Diskutované budú aj ďalšie aktuálne otázky dotýkajúce sa vývoja situácie v rezorte.

8. október 2014

V budove KOZ SR sa uskutoční stretnutie zástupcov OZ k činnosti a úlohám Sektorových rád v súvislosti s implementáciou projektov Národná sústava kvalifikácií a Národná sústava povolaní III. Zúčastnia sa predseda a podpredsedníčka.


7. október 2014

Vedenie zväzu a R. Krajčovičová sa zúčastnia verejnej schôdze zamestnancov Domu tretieho veku v Bratislave. Témou stretnutia je ďalšie zachovanie činnosti a fungovanie odborovej organizácie.


6. október 2014

Predseda zväzu sa zúčastní v hoteli Regia v Bratislave dvojdňovej konferencie PERC a FES na tému : Hospodárska politika, politika zamestnanosti – výzvy, možnosti, perspektívy. Diskutovať sa bude aj o organizovanosti pracujúcich a uplatňovaní odborárskych práv.


Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a Mgr. D. Farkasová, právnička zväzu sa pracovne stretnú s výborom ZO v Nemocnici Dr. V. Alexandra n. o.  Kežmarok.


Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a Mgr. D. Farkasová, právnička zväzu sa zúčastnia členskej schôdze ZO v Zariadení pre seniorov Vyšný mlyn v Kežmarku.


3. október 2014

V II. polroku 2014 pokračujeme novým projektom pre zariadenia sociálnych služieb z finančného grantu  Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009-2014, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway. Pozvánka na úvodnú otváraciu konferenciu 20.-21.10.2014 >>>>


Ing. Daniela Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní  na rokovaní sektorovej rady Zdravotníctvo a sociálne služby v rámci národného projektu „Tvorba národnej sústavy kvalifikácií“ v Bratislave.


Mužstvo SOZ ZaSS sa zúčastní počas víkendu XV. ročníka turnaja v kolkoch organizovaného OSZaSP ČR v Blansku pri Brne. Štartovať budú MUDr. M. Ondriska, P. Popelár, P. Majda a M. Serbín.  


2. október 2014

 

Od 13.00 h sa na Úrade vlády SR bude konať kolektívne vyjednávanie ku KZVS pre štátnu službu a pre verejnú službu, ktorého sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.


PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 12.30 h zúčastní zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na MPSVaR SR.


1. október 2014

 

SOZ ZaSS Vás pozýva na školenie zamerané na oblasť hospodárenia základných odborových organizácií, ktoré sa bude konať 13. 10. 2014 v Banskej Bystrici, 14. 10. 2014 v Košiciach a 16. 10. 2014 v Bratislava. POZVÁNKA>>>.


Prístupové mená a heslá pre prihlásenie na stránku sú vygenerované a odoslané elektronickou poštou, kto nedostal prístupové údaje kontaktujte p. Michala Serbína, tel.: 02/ 50 24 02 46 alebo e-mail: email: serbin@sozzass.sk