www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 27 - september 2017
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
 

25. september 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. 8. 2017. Ďalej odznejú informácie o odpredaji súboru nehnuteľností na Trnavskom mýte v Bratislave.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní konzultácie vo veci podania platobného príkazu na exekútorskom úrade v Banskej Bystrici.

►PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastňuje jednodňovej Konferencie ČMKOS v Prahe na tému: Skracovanie pracovnej doby, zlaďovanie pracovného a súkromného života.

22. september 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Výboru zamestnanosti pri ÚPSVR SR v Martine. 

21. september 2017 ►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania novej KZ v Nemocnici v Považskej Bystrici.

20. september 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania Skupiny II. zástupcov zamestnancov  a 528. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská k 11 nariadeniam EÚ. Na Plenárnej schôdzi vystúpia Karl-Heinz Lambertz, predseda Výboru regiónov a Jean-Claude Juncker predseda Európskej komisie.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní schôdze zamestnancov v ŠNOP Bratislava na Záhradníckej ul. Cieľom stretnutia je oslovenie osadenstva zariadenia k možnosti založenia ZO. Stretnutie sa uskutoční od 14.30 h.

19. september 2017 ►V dňoch 19.-20.9.2017 v hoteli Plus, Bulharská 72 v Bratislave sa bude konať školenie pre novozvolených funkcionárov ZO. Zraz účastníkov do 10.00 h a predpokladané ukončenie o 14.00 h nasledujúceho dňa.

18. september 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h na Úrade vlády SR rokovania HSR SR. V programe sú zaradené aj nasledovné témy: Návrh zákona č.576/2007 Z. z. o zdravotnej starostlivosti...., Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 a ďalšie materiály. Program i stanoviská sociálnych partnerov nájdete na stránke Úradu vlády SR, v časti poradné orgány a rokovania.

►Dôležitá informácia pre záujemcov o účasť na školeniach pre nových funkcionárov ZO, ktoré organizuje SOZ ZaSS. Školenie vo Svite sa neuskutoční pre nedostatočný počet prihlásených. Pre tých, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa ponúkame možnosť obratom sa prihlásiť PhDr. M. Vitálošovej ešte dnes, lebo zajtra sa školenie v Bratislave začína už pred obedom.

13. september 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 9.00 h. V programe rokovania sú zaradené aj okruhy tém dotýkajúce sa aktuálneho stavu kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2018, návrh postupu aktivít KOZ SR v súvislosti s riešením odmeňovania (tabuľky) k zákonu č.553/2003 Z. z.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. B. Ďuranová sa od 11.00 h zúčastnia prípravy Stanovísk KOZ SR k rokovaniu HSR SR, ktoré sa uskutoční v pondelok 18.9.2017 od 9.00 h na Úrade vlády SR. V programe je mimo iného zaradená aj novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti... Sociálni partneri budú diskutovať aj o návrhu na výšku minimálnej mzdy v SR pre rok 2018 predkladaným ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Diskutovať sa bude aj o zákone č. 336/ 2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov SR.

►PhDr. M. Vitálošová, predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR sa dnes zúčastní zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

12. september 2017

 

►Dávame Vám do pozornosti ŠTATISTIKU za I. polrok 2017, ktorú si môžete prečítať po prihlásení.

►V dňoch 13.-15.10. 2017 sa v Blansku pri Brne uskutoční už  XVIII. ročník turnaja v kolkoch, ktorý poriada náš partnerský OSZ a SP ČR. V minulých rokoch zabezpečoval túto akciu M. Serbín, ktorý ukončil svoje pôsobenie na našom zväze k 30. 8. 2017.  Dávame do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa aktívne tejto veľmi obľúbenej akcie, aby sa prihlásili predsedovi zväzu mailom, alebo telefonicky. Môžeme vyslať jedno štvorčlenné družstvo. 

8. september 2017 USMERNENIE k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

7. september 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

6. september 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu  JUDr. M. Laufíková sa zúčastnia rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu novely zákona  NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. september 2017

POZVÁNKA a NÁVRATKA na školenie novozvolených funkcionárov ZO.

Propozície X. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných družstiev a Záväzná prihláška.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufíková sa zúčastnia pracovného stretnutia na KOZ SR v Bratislave k návrhu novely zákona  NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. september 2017 VÝZVA FUNKCIONÁROM ZO SOZ ZaSS a ŠTATISTICKÉ TABUĽKY.
 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová