www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2015
30. apríl 2015 ► SOZ ZaSS rozbieha Petičnú akciu za tri požiadavky zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Prosíme vás o podporu a pripojenie svojho podpisu na hárky, len čitateľné a úplné vyplnenie bude akceptované. Srdečne ďakujeme za podporu.
► 1.mája sa tešíme na stretnutie s účastníkmi Prvomájového zhromaždenia v Budatínskom parku. V stánku SOZ ZaSS sa môžete zapojiť k podpisovaniu Petície. Autobus odchádza z parkoviska na Vajnorskej o 7,15 h. Návrat v podvečerných hodinách s výletom do Španej doliny.
29. apríl 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na pozvanie BSK odbornej diskusie na tému realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
28. apríl 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní v Bruseli dvojdňového rokovania Výkonného výboru EPSU. O prijatých záveroch na rokovaní bude spracovaná písomná informácia s ktorou sa budete môcť v prípade záujmu oboznámiť. 
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufíková sa zúčastnia v NR SR v Bratislave seminára „Ako s dôchodkami v budúcom volebnom období?“
27. apríl 2015 ► Dnes sa stretnú vyjednávači za SOZ ZaSS so zástupcami AŠN SR na pôde NÚSCH v Bratislave, kde budú rokovať o Dodatku č. 6 ku KZVS. Závery z rokovania: bol podpísaný Dodatok č. 6 ku KZVS >>>
► Od 13,00 h. bude rokovať Predstavenstvo JMF OZ SR, ktoré má v programe zaradené aj Dosiahnuté hospodárske výsledky obchodných spoločností za rok 2014, ale aj k 31.3. 2015. Za zväz sa rokovania zúčastní predseda zväzu A. Szalay.
24. apríl 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa na pozvanie prezidentky SKSAPA Mgr. I. Lazorovej zúčastní rokovania Snemu komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade.
23. apríl 2015 ► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSR v Bratislave.
22. apríl 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastňuje v dňoch 22.-23.4. 2015  v Bruseli  507. Plenárneho zasadnutia EHSV, ktoré sa mimo iného bude zaoberať aj témou Energetickej únie, za účasti podpredsedu EK Maroša Ševčoviča zodpovedného za túto oblasť. Diskutovať sa bude aj o obchodnej politike EÚ a TTIP za účasti Cecilie Malstrőm – členky EK zodpovednej za obchod. Za účasti Pierra Moscoviciho člena EK zodpovedného za hospodárske a finančné záležitosti bude predstavenie hospodárskych priorít EÚ.
► Podpredsedníčka zväzu je účastníčkou seminára ITC a EPSU aj v dňoch 22.-23.4. 2015. Diskutovanými témami budú aj Právo na štrajk a plnenie Dohovoru MOP č.151 o pracovných vzťahoch.
21. apríl 2015 ► Predseda zväzu a podpredsedníčka zväzu sa zúčastnia úvodného dňa seminára ITC a EPSU v hoteli Park Inn Danube v Bratislave. V rámci projektu Dôstojná
práca pre pracovníkov verejných služieb je zameranie na výmenu informácií
odborárov z 5 krajín z oblasti kolektívneho vyjednávania. Zúčastňujú sa odborári z
ČR, H, PL, UA a SK.

20. apríl 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa stretnú dnes popoludní v Bratislave so zástupcami ANS k téme - odmeňovacie systémy v nemocniciach. Stretnutie bolo dohodnuté na vyjednávaní o KZVS s ANS dňa 8. apríla 2015.
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička zväzu Mgr. D. Farkasová, p. M. Serbín sa zúčastnia schôdze zamestnancov v DSS v Spišskom Štvrtku.
16. apríl 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes predpoludním zúčastní rokovania Asociácie Stredných zdravotníckych škôl v SZŠ v B. Bystrici.
►V hoteli Regia v Bratislave sa uskutoční slávnostná konferencia pri príležitosti 25. výročia založenia KOZ SR. Akcie sa zúčastnia pozvaní hostia a pozvaní členovia odborových zväzov združených v KOZ SR. So svojim príhovorom vystúpi aj prezident SR A. Kiska.
15. apríl 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktorá prerokuje Návrh KZVS pre VS a ŠS na rok 2016, diskutovať sa bude aj o Situačnej správe o stave zamestnaneckého prostredia v SR a Návrhu pre stanovenie minimálnej mzdy na rok 2016. Do programu sú zaradené aj informácie o príprave zhromaždenia občanov 1. mája 2015 v Budatínskom parku. Odznie aj informácia o Prioritách KOZ SR presadzovaných pri definovaní jej postojov k vývoju dôchodkového systému.
14. apríl 2015 ► VV SOZ ZaSS Vás pozýva na Prvomájové zhromaždenie občanov do Budatínskeho parku v Žiline, 1.5.2015 od 10:00h. Viac v letáku (program) >> TU >>
13. apríl 2015
► Na Úrade vlády SR sa dnes stretli sociálni partneri na rokovaní HSR SR. V programe boli zaradené Návrhy na zmeny zákonov a Nariadení vlády SR. Celý program rokovania nájdete na stránke Úradu vlády v podkapitole Poradné orgány (HSR SR) a program rokovania. Medzi zástupcami KOZ SR bol prítomný aj predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay.
► Situáciu s limitom zamestnancov vo verejnom zdravotníctve pre rok 2015 prediskutoval predseda zväzu s podpredsedom vlády a ministrom financií P. Kažimírom počas rokovania HSR SR. Informácia...... >> info tu >>
9. apríl 2015 ► Vo Vyhniach sa uskutoční 36. Rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS, ktoré prerokuje mimo iného aj: Zhodnotenie krajských konferencií predsedov ZO, prípravu VII. zjazdu SOZ ZaSS, a žiadosti členov ZO o sociálnu pomoc.
8. apríl 2015 ► Dnes sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje mimo iného aj: Správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2014, Zabezpečenie zhromaždenia občanov 1. mája v Budatínskom parku, Priority KOZ SR v definovaní vývoja dôchodkového systému v SR. Prediskutujú sa informácie o pripravovanom Pietnom spomienkovom zhromaždení a o konferencii k pripomenutiu si 25. výročia založenia KOZ SR. Odznie informácia o príprave kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2016. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu.

► Od 15,00 h. je naplánované stretnutie zástupcov zamestnancov s vedením ANS o Dodatku ku KZVS. Uskutoční sa v zasadačke zväzu.    Závery z rokovania >> TU >>


1. apríl 2015

Dávame do pozornosti:

► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa Zákona č. 553/2003 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb - (realizované 03/2013). >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>


  ► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štátnych zamestnancov podľa zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva -
 (realizované 03/2015). 
>> TU (po prihlásení menom a heslom) >>
  ► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - (realizované 01/2015) >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>