www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2015

27. február 2015  2%: touto cestou Vám chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je aj v tomto roku  zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 %  z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. >> Viac info tu >>
26. február 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní rokovania Skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV, ktoré prerokuje aj "Hospodársku a sociálnu situáciu v Bulharsku a v Rumunsku“. Uskutočnia sa aj voľby predsedajúceho skupiny na ďalšie päťročné volebné obdobie. 
► Podpredsedníčka Ing. D. Pochybová sa zúčastní v Bratislave medzinárodnej konferencie „Výzvy pracovného práva v kontexte zachovania a zvyšovania zamestnanosti v krajinách V4“, ktorú organizuje MPSVR SR.
25. február 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní rokovania odbornej sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude aj s vedúcim oddelenia pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby GR EMPL S. Olssonom, alebo poslankyňou EP C. Chinnici pre práva detí.
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ, ktorá má prebrať aj zámery pre KV KZVS pre ŠS a VS na rok 2016, ďalej prípravu Zhromaždenia občanov 1. mája 2015 a informácie z rokovaní DR sociálnej poisťovne.
►  VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - (realizované 01/2015) >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>

24. február 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  s Mgr. D. Farkasovou sa stretnú v rámci metodickej pomoci ZO s výborom SLK v Bardejove a v ZO pri Poliklinike v Sabinove.
► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne na Žilinskom samosprávnom kraji s jej predsedom J. Blanárom. Témou stretnutia je ďalší postup v podaní na Medzinárodnú organizáciu práce vo veci diskriminácie zamestnancov regionálnych nemocníc, ktorý sme spoločne podali na MOP v októbri 2014.
23. február 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová sa dnes zúčastnia v rámci metodickej pomoci ZO návštevy v DSS v Spišskom Štvrtku. V popoludňajších hodinách budú v tíme vyjednávačov novej KZ v DSS ALIA v Bardejove, kde budú rokovať aj s riaditeľom DSS.

► Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia školenia organizovaného FES na tému "Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve" v Bratislave.


► Predseda zväzu  Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje predbežné hospodárske výsledky obchodných spoločností k 31.1. 2015.


20. február 2015 ► Predseda zväzu A. Szalay a podpredsedníčka zväzu D. Pochybová sa stretli na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja s jej predsedom J. Baškom. Na stretnutí bola prítomná i Mgr. E. Štefíková MPH. vedúca odd. zdravotníctva a humánnej farmácie TSK. Predmetom diskusie boli otázky spojené s fungovaním zdravotníckych lôžkových zariadení a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zámery vedenia kraja do budúceho obdobia v týchto službách občanom TSK.
18. február 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní 505. Plenárneho zasadania EHSV v Bruseli. V programe je aj vystúpenie predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera k všeobecným politickým zásadám EK. Prerokujú sa stanoviská k oznámeniam a nariadeniam EP. Druhý deň rokovania sa prerokuje správa EP a Rady o fungovaní európskych orgánov dohľadu (ESA) a systému finančného dohľadu (ESFS).
17. február 2015 ► V kancelárii predsedu zväzu sa zídu zástupcovia OZ združených v EPSU a PSI zo Slovenska. Pracovné stretnutie aj za účasti regionálneho tajomníka EPSU Josefa Krejbycha prerokuje akcie v najbližších týždňoch. Diskutované budú závery rokovania VV EPSU a príprava zasadania regiónu strednej Európy a Západného Balkánu. Ako aj zabezpečenie účasti mladých zo SR na akcii v Bukurešti.
16. február 2015 ► Dnes sa uskutoční rokovanie HSR SR na Úrade vlády SR. Do programu boli zaradené mimo iného aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu.
12. február 2015 ► Podpredsedníčka zväzu sa zúčastní 12.-13.2.2015 na operatívnych rokovaniach na  ÚVZ SR s hlavným hygienikom a vedúcim služobného úradu, zástupcami MZ SR a zástupcami RÚVZ SR. 
► Podpredsedníčka zväzu JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia na KOZ SR prípravy na rokovanie HSR SR, ktoré v pondelok prerokuje mimo iného aj návrh zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale aj zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11. február 2015 ► V nemocnici v Skalici bude pokračovať kolektívne vyjednávanie o KZ. V tíme vyjednávačov sa zúčastnia za SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, JUDr.  M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech.
►  11.-12.2.2015 sa predseda zväzu zúčastní konferencie EPSU a ITC v Bruseli. Projekt „Dôstojná práca pre pracovníkov vo verejných službách,“ má svoju Úvodnú konferenciu, ktorej sa zúčastní asi 30 zástupcov OZ. Cieľom je  budovanie kapacít pre európsku federáciu OZ verejných služieb. Slovenské OZ združené v EPSU v rámci projektu budú zabezpečovať jeden z plánovaných seminárov v Bratislave v apríli 2015 pre 25 účastníkov.
10. február 2015 ► Predseda zväzu sa stretne na pracovnom stretnutí so zástupcami Jednoty dôchodcov na Slovensku. Diskutovanou témou bude situácia v zdravotníctve, služby pacientom, pohľad JDS na výhľadové riešenia.
► V popoludňajších hodinách sa  v zasadačke zväzu uskutoční prvé tohtoročné vyjednávanie s ANS o KZVS na nasledujúce obdobie. Za SOZ ZaSS sa zúčastnia schválení vyjednávači  >>>> Informácie z rokovania zástupcov zamestnancov a zástupcov ANS. >>>>

► o 11:00h sa uskutoční na MZ SR rokovanie Odvetvovej HSR, o ktorého zvolanie požiadal ministra zdravotníctva SOZ ZaSS.


9. február 2015 ► 9.2.2015 15:30h. Vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na stanoviská z jednotlivých RÚVZ k aktuálnosti uskutočnenia Protestu pred MZ SR dňa 10. februára 2015 v čase od 11,55 h. po garanciách pána ministra zdravotníctva Vám oznamujeme, že organizátor SOZ ZaSS –„Protestnú akciu ruší,“ ale neruší ďalšiu komunikáciu s kompetentnými v záujme zamestnancov v oblasti verejného zdravotníctva. Ďakujeme za podporu a ochotu zúčastniť sa protestu a za vyjadrenie svojho postoja k tejto problematike. VV SOZ ZaSS , 
>>>> Vyhlásenie MZ SR pre médiá  >>>> 
>>>>2015-02-09 Oznam ÚVZ, vyhlásenie VV SOZ >>>>

► Vážené kolegyne, kolegovia, na základe listu, v ktorom sme Vás žiadali o návrhy na delegátov VII. zjazdu SOZ ZaSS, ktorí budú volení na krajských konferenciách Vám dávame do pozornosti, že stanovený termín uplynul 31. januára 2015. Preto chceme uviesť, že mesiac pred konaním príslušnej krajskej konferencie budú kandidátky uzatvorené, t.j. návrhy doručené na zväz nebudú akceptované. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
6. február 2015 ► V utorok 10. februára sa uskutoční na MZ SR rokovanie Odvetvovej HSR, o ktorého zvolanie požiadal ministra zdravotníctva SOZ ZaSS. Do programu boli zaradené všetky nami požadované okruhy tém. 
>>>> Program / Pozvánka z 2.2.2015 >>>>
>>>> Stanovisko SOZ ZaSS k bodu č. 2. >>>>
  ► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
5. február 2015  Vážená pani, vážený pán, vážení odborári, pozývame Vás v utorok 10. februára 2015 o 11,55 h. v symbolickom čase o päť minút dvanásť pred budovou MZ SR na stretnutie s mottom: Zastavme likvidáciu verejného zdravotníctva na Slovensku. PODROBNÉ INFORMÁCIE TU >>>> LIST p.predsedu SOZ ZaSS >>>
4. február 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní koordinačného stretnutia zástupcov KOZ SR v projekte Národná sústava kvalifikácií. Stretnutie sa uskutoční v budove KOZ SR, zaoberať sa budú plánom akcií pre rok 2015. 
► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne s riaditeľom Národného onkologického ústavu MUDr. J. Dolinským. Stretnutia sa zúčastní aj podpredsedníčka zväzu. Diskutovať budú otázky spojené s činnosťou odborovej organizácie a vzájomnou komunikáciou s vedením NOÚ.
► JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastní prvého zasadania pracovnej skupiny vytvorenej na MPSVR SR, ktorej cieľom je úzka spolupráca štátnej správy, samospráv a mimovládnych organizácií pri tvorbe národných politík na zabezpečenie dostupnosti a udržateľnosti sociálnych služieb.
3. február 2015
► Predseda zväzu sa pracovne stretne s vedúcou služobného úradu MZ SR Ing. Zuzanou Kucerovou. Predmetom diskusie budú mimo iného nominácie zástupcov zamestnancov do správnych rád neziskových organizácií so zakladateľskou účasťou štátu.
 Predseda zväzu sa stretol aj so štátnym tajomníkom MZ SR MUDr. M. Miklošim, s ktorým prediskutoval situáciu v regionálnych úradoch VZ po obdržaní záväzných rozpočtov na rok 2015.