www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2015

29. január 2015

 

Od 8.30 h sa bude konať rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS, na ktoré je pozvaný aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter.


27. január 2015 V nemocnici v Skalici bude pokračovať kolektívne vyjednávanie o KZ. V tíme vyjednávačov sa zúčastnia za SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, JUDr.  M. Laufiková a JUDr. Z. Pavlech.
Dnes sa uskutoční pochod so začiatkom o 14,30 h. organizovaný OZ KOVO na podporu schválenia novely ZP týkajúcej sa agentúrneho zamestnávania. Pozývame členov nášho odborového zväzu a zamestnancov najmä z Bratislavy. Pochod začne pred prezidentským palácom a bude smerovať pred Parlament. Predpokladaná dĺžka akcie je 1,5 hodiny. Podporme kolegyne a kolegov v snahe zlepšiť pracovné podmienky v Zákonníku práce.

26. január 2015

 

V hoteli Plus v Bratislave sa uskutoční pracovná porada vedúcich služobných úradov a predsedov ZO pri RÚVZ a ÚVZ SR.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 14.30 h zúčastní rokovania Predstavenstva JMF.


23. január 2015

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní kolektívneho vyjednávania na RÚVZ so sídlom v Martine.


22. január 2015

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


21. január 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v dňoch 21. – 22. januára 2015 zúčastní rokovania EHSV v Bruseli.


20. január 2015

 

Od 10.00 h sa v zasadacej miestnosti zväzu bude konať rokovanie pracovnej komisie pre Finančný poriadok  pre prípravu VII. zjazdu SOZ ZaSS.


Stanovisko EPSU a stanovisko PSI k desivému  útoku na novinárov a zamestnancov francúzskych satirických novín Charlie Hebdo.


19. január 2015

 

Od 10.00 h sa v zasadacej miestnosti zväzu bude konať rokovanie pracovnej komisie pre Program zväzu  pre prípravu VII. zjazdu SOZ ZaSS.


16. január 2015

 

VYHLÁSENIE Asociácie nemocníc Slovenska.


Vážené kolegyne, kolegovia,

od začiatku tohto roka majú zamestnanci možnosť uplatniť si nárok na  odpočítateľnú položku, pokiaľ je ich mesačný príjem od 380 € do 570 €. Odpočítateľná položka sa im postupne znižuje s rastom ich príjmu. Nakoľko využitie tejto možnosti zvýši čistý príjem zamestnancov je potrebné ich o tom ihneď informovať. V prílohe vám posielame tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať zamestnávateľovi najneskôr do 25. januára 2015Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočitateľnú položku.


Od 10.00 h sa v zasadacej miestnosti zväzu bude konať rokovanie pracovnej komisie pre Volebný poriadok pre prípravu VII. zjazdu SOZ ZaSS.


15. január 2015

 

Od 10.00 h sa v zasadacej miestnosti zväzu bude konať rokovanie pracovnej komisie pre Rokovací poriadok pre prípravu VII. zjazdu SOZ ZaSS.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa dnes od 13.00 h zúčastnia rokovania s Výborom ZO pri DSS prof. Matulaya, Lipského 13 v Bratislave.


13. január 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v dňoch 13. – 14. januára 2015  zúčastní Konferencie EPSU o sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní 2015. Hospodárska správa a kolektívne vyjednávanie vo verejných službách. Konferencia sa bude konať v Bruseli. Informácia z konferencie o kolektívnom vyjednávaní.


Od 10.00 h sa v zasadacej miestnosti zväzu bude konať rokovanie pracovnej komisie pre Stanovy pre prípravu VII. zjazdu SOZ ZaSS.


5. január 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9. 00 h na Úrade vlády SR zúčastní mimoriadneho  rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom: Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.