www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2015

30. jún 2015

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní Riadneho Valného zhromaždenia Hotela Flóra, a. s., Trenčianske Teplice, ktoré sa bude konať v hoteli Régia v Bratislave.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech a p. M. Serbín sa zúčastnia rokovania Výboru ZO pri Nemocnici s poliklinikou v Rožňave a po skončení rokovania sa zúčastnia členskej schôdze.


29. jún 2015 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje predbežné hospodárske výsledky JMF a Obchodných spoločností k 31. 5. 2015.

26. jún 2015

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania DR v hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach.


►PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 10.00 h zúčastní rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia na Úrade vlády SR. 


Aktuálne znenie stanov SOZ ZaSS schválené na VII. zjazde, 21.-22.5.2015 nájtede v rubrike "Informácie pre predsedov ZO" v podkapitole "Zákl. dokumenty SOZ ZaSS" (po prihlásení)


25. jún 2015 ►Dnes od 8.30 h v zasadacej miestnoti zväzu sa bude konať 1. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS za účasti Revízoriek účtov SOZ ZaSS.

24. jún 2015 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Skupiny II. EHSV v Bruseli.

23. jún 2015

►Dnes od 13.00 h členovia ODT sa zúčastnia rokovania Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva.


22. jún 2015

 

V akčnom pláne Európskej komisie o zdaňovaní právnických osôb chýbajú jasné opatrenia.


18. jún 2015

 

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu vyhlášky MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.


17. jún 2015

 

►Predseda zväz Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru SOC EHSV  v Bruseli. V programe sú okruhy tém: „Potvrdzovanie zručností a kvalifikácií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa – praktický príspevok organizovanej občianskej spoločnosti“ aj „Šport a európske hodnoty“ a „Európske fórum pre migráciu a záväzok EHSV“.


16. jún 2015

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené i témy : Minimálna mzda pre rok 2016, Informácie o Projekte CSD II., Stanovisko Predstavenstva KOZ SR k TTIP medzi EÚ a USA.


15. jún 2015

 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne so zástupcami VKDSZ z Maďarska, s ktorými prediskutujú možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti kúpeľov. Predpokladá sa podpísanie vzájomnej dohody o spolupráci v tejto oblasti.


12. jún 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne so starostom obce Dubovica. Aktuálne pozrie RZ Zdravotník, ktoré je dlhodobo v ponuke na odpredaj.
10. jún 2015

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. Predstavenstvo prerokuje mimo iného aj stanovisko k Druhému sociálnemu balíčku vlády SR, tiež sa bude zaoberať prípravou SK PRESS v Rade EÚ k predsedníctvu SR v EÚ. Odznejú informácie o kolektívnom vyjednávaní KZVS  pre VS a ŠS na rok 2016 a informácie k návrhu smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom - príjme sa stanovisko KOZ SR.


► Európska komisia zastavuje vyjednávania o TTIP, kým Európsky parlament vydá pokyny.


9. jún 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, R. Krajčovičová a M. Serbín sa dnes zúčastnia metodickej návštevy s predsedom ZO v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada, Zobor n.o., Nitra a s výborom ZO v BORINKA ZSS, Nitra.

8. jún 2015

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová a M. Serbín sa dnes zúčastnia kolektívneho vyjednávania v DSS Adamovské Kochanovce.


4. jún 2015 ČSOB pre členov odborov ponúka CESTOVNÉ POISTENIE a SMARTÚČET.
3. jún 2015 ► PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ sa zúčastní na MPSVR SR zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť. V programe rokovania je aj Informácia o návrhu Zákona o eliminácii a prevencii násilia na ženách a domáceho násilia , Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014 a Informácia o príprave predsedníctva SR v Rade EÚ.
1. jún 2015 ► SOZ ZaSS rozbehl Petičnú akciu za tri požiadavky zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Prosíme vás o podporu a pripojenie svojho podpisu na hárky, len čitateľné a úplné vyplnenie bude akceptované. Srdečne ďakujeme za podporu. PETIČNÝ HÁROK TU >> (Potrebné vytlačiť obojstranne a vyplnený poslať na adresu zväzu) >>

 

Dávame do pozornosti:

► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa Zákona č. 553/2003 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb - (realizované 03/2013). >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>


  ► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štátnych zamestnancov podľa zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva -
(realizované 03/2015). 
>> TU (po prihlásení menom a heslom) >>
  ► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - (realizované 01/2015) >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>