www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2015
30. máj 2015 ► Mužstvo SOZ ZaSS sa počas víkendu zúčastní turnaja OSZaSP ČR v nohejbale, ktorý sa bude konať v Českých Budějoviciach. >>> Správa z turnaja: 1. miesto pre tím SOZ ZaSS >>>
VIDEO: >> TU >>

28. máj 2015 ► V Prahe sa uskutoční medzinárodná konferencia Sociální dialog v nemocničním sektoru – Rakousko, Německo, Slovensko a Česká republika: „Neziskové nemocnice a pracovní podmínky jejich zaměstnanců“ za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia podpredsedníčka Ing. Daniela Pochybová, JUDr. Magdaléna Laufiková a členovia ZO SOZ ZaSS Miroslav Kvarda, Jan Režňák, Magdaléna Petrášová, Gabriela Pekaríková, Viera Krajňáková, Janka Kušpálová.
27. máj 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní v dňoch 27.-28.5. 2015  v Bruseli  508. Plenárneho zasadnutia EHSV,  ktoré mimo iného prerokuje aj : Balík dokumentov týkajúcich sa daňovej transparentnosti, Európsky program v oblasti migrácie, Priemyselnú politiku EÚ pre oblasť potravín a nápojov, ale aj Usmernenia politík zamestnanosti.
26. máj 2015 ► Zväzový realizačný tím projektov z Nórskych fondov s vedením zväzu sa dnes stretnú na pracovnom stretnutí s poverenými zástupcami z INNOVATION NORWAY, kde budú preberať skúsenosti z realizácie projektov a diskutovať o ďalšej prípadnej spolupráci.
► Popoludní sa predseda zväzu zúčastní rokovania Predstavenstva hotela Flóra s členmi Dozornej rady, ktoré sa bude zaoberať činnosťou a.s. za rok 2014, správou audítora a podnikateľským zámerom pre rok 2015.
25. máj 2015 ► Predseda zväzu sa dnes popoludní zúčastní Valných zhromaždení obchodných spoločností, Rady členov a Predstavenstva JMF. Od 15,00 h. sa zúčastní Valného Zhromaždenia MÚOZ SR. Všetky rokovania sa uskutočnia v hoteli Sorea - Regia.
► Dnes sa uskutoční rokovanie HSR SR na Úrade vlády SR, ktorého sa zúčastní predseda zväzu. V programe je zaradených 15 bodov. Podrobný zoznam prerokovávaných návrhov zákonov nájdete na www.vladasr.sk, v podstránke poradné orgány a dnešné rokovanie HSR SR.

22. máj 2015

► AKTUÁLNE INFO Zo ZJAZDU: Za predsedu SOZ ZaSS bol opätovne zvolený Mgr. Anton Szalay, za podpredsedníčku bola opätovne zvolená Ing. Daniela Pochybová. Členka výkonného výboru za sociálne služby bola zvolená Bc. Jana Prčová. Za revízorky účtov boli zvolené Mgr. Diana Grejtáková a Emília Fureková.

 


21.-22. máj 2015

20. máj 2015

► SOZ ZaSS poriada tlačovku v SSN na Župnom nám. 7, v Bratislave na tému: „Situácia v zariadeniach sociálnych služieb a požiadavky premietnuté v Petícii občanov.“ Za zväz sa jej zúčastnia: Mgr. A. Szalay, Ing. D. Pochybová, JUDr. M. Laufiková, Mgr. D. Farkasová, za zamestnancov zariadení  sociálnych služieb : A. Huťová,  Bc. J. Prčová a  PhDr. M. Kostúriková. 
 PETIČNÝ HÁROK TU >> (Potrebné vytlačiť obojstranne a vyplnený poslať na adresu zväzu) >>


► 37. rokovanie VV SOZ ZaSS sa uskutoční v zasadačke zväzu v popoludňajších hodinách. VV prerokuje mimo iné aj zabezpečenie konania VII. zjazdu SOZ ZaSS, ktorý sa koná v hoteli Sorea – Regia v dňoch 21.-22. mája 2015.


15. máj 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa na pozvanie prezidentky Slovenskej komory fyzioterapeutov  E. Solčániovej zúčastní v sobotu 16.5. rokovania Snemu komory.
13. máj 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje zmeny vo výboroch pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVR. Ďalej vyhodnotí priebeh Prvomájového zhromaždenia v Žiline a zaoberať sa bude aj prípravou KV KZVS pre ŠS a VS na rok 2016. Prediskutujú sa aj otázky s prípravou na rokovanie HSR SR.
12. máj 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Odborovej rady, ktorú zvolalo vedenie ČSOB do svojej pobočky na Laurinskú ul. v Bratislave. Prerokujú sa: aktuálne informácie o banke, spolupráca s odborovými zväzmi, produkty ČSOB pre odbory a ďalšie okruhy vzájomnej spolupráce.
11. máj 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay spolu so zamestnancami Úradu SOZ ZaSS sa dnes na obed zúčastnia Pietneho spomienkového zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v hoteli Sorea- Regia pri príležitosti „Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov.“ Organizátorom akcie je KOZ SR a MPSVR SR.
8. máj 2015 DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM - 70. výročie 

7. máj 2015 ► Predseda zväzu sa dnes zúčastní rokovania výboru SOC  EHSV v Bruseli. V rámci programu sa bude diskutovať o stanovisku k Dlhodobej sociálnej starostlivosti a deinštitucionalizácii. Výbor sa bude zaoberať aj Usmernením politík zamestnanosti a podporou tvorivosti, podnikania a mobility vo vzdelávaní a odbornej príprave. Zástupkyňa riaditeľa nadácie Eurofond Erika Mezger bude prezentovať ich pracovný program na rok 2015.
6. máj 2015 ► Podpredsedníčka zväzu a právnici SOZ ZaSS sa dnes zúčastnia zasadnutia právnej komisie KOZ SR.
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Hrnčiarová a PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia v delegácii KOZ SR seminára na tému Európsky sociálny dialóg a rodová rovnosť.  Dvojdňový seminár v Maďarskom Egeri sa koná v dňoch 7.-8. mája 2015. Akciu organizuje odborová centrála LIGA.
► Dávame do pozornosti predsedom základnych organizácií nemocníc - neziskových organizácií, konanie medzinárodnej konferencie v Prahe dňa 28.5.2015. Prihlásiť sa je nutné do 10.5.2015. >>Pozvánka TU>>
5. máj 2015 ► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. M. Laufíková a p. Serbín sa zúčastnia v Detskej  FNsP v Banskej Bystrici schôdze zamestnancov tohto zariadenia.
1. máj 2015 ► SOZ ZaSS rozbieha Petičnú akciu za tri požiadavky zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Prosíme vás o podporu a pripojenie svojho podpisu na hárky, len čitateľné a úplné vyplnenie bude akceptované. Srdečne ďakujeme za podporu. PETIČNÝ HÁROK TU >> (Potrebné vytlačiť obojstranne a vyplnený poslať na adresu zväzu) >>
► Prvomájového zhromaždenia v Budatínskom parku sa zúčasnili aj členovia SOZ ZaSS. V stánku SOZ ZaSS sa účastníci mohli zapojiť k podpisovaniu Petície. V popoludňajších hodinách sa účastníci mohli zúčastniť výletu do Španej doliny.

 

Dávame do pozornosti:

► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa Zákona č. 553/2003 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb - (realizované 03/2013). >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>


  ► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štátnych zamestnancov podľa zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva -
 (realizované 03/2015). 
>> TU (po prihlásení menom a heslom) >>
  ► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - (realizované 01/2015) >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>