www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2015
30. marec 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového zasadania zástupcov OZ z Regiónu strednej Európy a západného Balkánu združených v EPSU, ktoré sa uskutoční v Slovinskom Blede.
27. marec 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes na ÚVZ SR stretne s hlavným hygienikom SR prof. MUDr. I. Rovným, PhD., MPH. Predmetom diskusie bude riešenie limitov zamestnancov jednotlivých RÚVZ a finančné krytie nákladov činností verejného zdravotníctva.
25. marec 2015 ► Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR, ktoré prerokuje aj: Vyhodnotenie plnenia programových úloh za rok 2014 a vyhodnotenie rozpočtu KOZ SR za predchádzajúci rok. Zaoberať sa budú vyhodnotením použitia financií na pobyty dôchodcov v roku 2014 cez ŠÚD. Príprava 1. májového zhromaždenia, ktorá bude ďalším bodom rokovania. 
► V popoludňajších hodinách sa stretne prezident KOZ SR s predsedom SOZ ZaSS a zástupcami advokátskej kancelária vo veci riešenia podania na MOP  za nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji.
24. marec 2015 ► Vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti konanie Krajskej konferencie v Nitre so začiatkom o 10,00h.
23. marec 2015 ► Predseda zväzu sa dnes zúčastňuje 154. rokovania odbornej sekcie SOC v Bruseli. Predmetom diskusie bude aj téma: Sociálna spravodlivosť v EÚ- národné porovnania. Prezentácia s rozpravou na tému : Investičný plán pre Európu – vplyv na zamestnanosť a sociálnu spravodlivosť. Prerokuje sa aj záverečná správa na tému: Lepšie začlenenie rómskej komunity prostredníctvom iniciatív občianskej spoločnosti. 
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadanie Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa Zákona č. 553/2003 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb - (realizované 03/2013). >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>

20. marec 2015 ► JUDr. Z. Pavlech sa zúčastní prípravy na KOZ SR na rokovanie HSR SR, ktoré sa bude konať v pondelok na Úrade vlády SR. Do programu boli zaradené i: Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2014, Systém riadenia Programu rozvoja vidieka pre programové obdobie 2014-2020, Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi  s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. 
► PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní rokovania Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.
19. marec 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní konferencie organizovanej nadáciou FES na tému „Priority KOZ SR v dôchodkovom systéme – základné východiská pre návrhy legislatívnych zmien a sociálny dialóg.“ 
► JUDr. Z. Pavlech sa zúčastní moderovanej diskusie na tému: „Pracovná mobilita v EÚ- príležitosť alebo príčina odlivu mozgov zo Slovenska? “, ktorú poriada Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s EurActiv.sk a Friedrich Ebert Stiftung.

18. marec 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v dňoch 18.-19.3. 2015 zasadania zástupcov zamestnancov – skupiny II. a 506. Plenárneho rokovania EHSV v Bruseli. 
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a člen VV SOZ ZaSS Peter Popelár sa zúčastnia členskej schôdze ZO pri NOÚ na Klenovej ul. v Bratislave.
17. marec 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu Mgr. D. Farkašová sa zúčastnia vyjednávania KZ v DSS v Kežmarku.
16. marec 2015 ► Vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti konanie Krajskej konferencie v Žiline so začiatkom o 10,00h.
► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štátnych zamestnancov podľa zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva -
 (realizované 03/2015). 
>> TU (po prihlásení menom a heslom) >>
9.-13. marec 2015 ► Vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti konanie Krajských konferencií počas 11. týždňa tohto roka. Stretneme sa 9.3. v B. Bystrici, 10.3. v Košiciach, 11.3. v Prešove, 12.3. v Piešťanoch a 13.3. v Bratislave, vždy so začiatkom o 10,00h.
5. marec 2015 ► Od 8.30 h sa bude konať rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. >>>> VYHLÁSENIE VV SOZ ZaSS >>>>
4. marec 2015 ► Dnes sa uskutoční rokovanie výboru ZO pri FNsP FDR v B. Bystrici, ktorého sa zúčastnia za SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková. Predmetom diskusie bude fungovanie ZO.
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes stretne s predsedníčkou ZO pri RÚVZ v B. Bystrici MUDr. S. Kontrošovou. Prediskutujú aktuálnu situáciu v organizácii.
3. marec 2015 ► Predseda zväzu sa dnes zúčastní pracovnej porady zástupcov OZ k návrhom KZVS pre VS a ŠS na rok 2016. Stretnutie organizuje viceprezident KOZ SR S. Manga.
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania na  ÚVZ SR s hlavným hygienikom.
► Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastnil dňa 26. 2. 2015 rokovania skupiny II. EHSV v Bruseli. >> Viac  tu >> . . . . 
..... Gabriele Bischoff, budúca prezidentka skupiny zamestnancov (Workers' Group). 
>> Viac tu >>
2. marec 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová sa dnes zúčastnia KV o KZ v DSS a ZpS v Martine.
 2%: touto cestou Vám chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je aj v tomto roku  zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 %  z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. >> Viac info tu >>
►  VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. - (realizované 01/2015) >> TU (po prihlásení menom a heslom) >>