www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2016
22. august 2016 Aktualizované informácie EPSU.
18. august 2016 ►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ a JUDr. M. Laufiková - právnička OZ sa zúčastnia rokovania novozvoleného Výboru ZO pri Univerzitnej NsP akademika L. Dérera v Bratislave.
17. august 2016 ►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania s výborom ZO a zástupcami pracovnej zdravotnej služby v Detskej FNsP v Bratislave ohľadom prehodnotenia rizikových prác v zariadení.
16. august 2016 ►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Farkasová - právnička OZ a p. M. Serbín vykonajú metodickú návštevu v ZO pri Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici za účelom rizikových prác, najmä na pracoviskách s výskytom ionizujúceho žiarenia, poskytovania OOPP zamestnancom, prejednania obsahu kolektívnej zmluvy.

15. august 2016

 

 Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO nezabudnite, termín odovzdávania ŠTATISTÍK o zložení členskej základne - 16. 8. 2016 sa blíži. List predsedom ZO SOZ ZaSS....


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. V programe sú zaradené tri desiatky materiálov. Medzi nimi sú aj niektoré z MZ SR. Jedná sa o novelu zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch...., alebo zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach... Presný zoznam prerokovávaných zákonov, správ a informácií nájdete na stránke www.vlada.gov.sk v časti poradné orgány a  program rokovaní aj so stanoviskami sociálnych partnerov.


12. august 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a viceprezident KOZ SR S. Manga sa zúčastnia rokovania o výške minimálnej mzdy v SR pre rok 2017 so zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov. Pozvánku zaslali z RÚZ, v ktorej uvádzajú, že majú záujem o dosiahnutie zhody pred rokovaním HSR SR, ktoré sa uskutoční v pondelok 15.8.2016 na Úrade vlády SR.


11. august 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa o 9.00 h zúčastnia prípravy HSR SR na KOZ SR.

10. august 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne s výkonným riaditeľom Slovenského národného strediska pre ľudské práva Mgr. M. Mesárošom. O stretnutie požiadalo SNSpĽP k prediskutovaniu možnosti vzájomnej spolupráce, v oblasti boja proti diskriminácii, prejavom šikanovania na pracovisku a pod. Stretnutie sa uskutoční od 9.00 h na pôde zväzu.


►Na základe požiadaviek predsedov ZO dávame Vám do pozornosti správu o aktuálnej činnosti odborového zväzu so zámerom zlepšenia podmienok práce zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorú predniesol predseda zväzu Mgr. A. Szalay na celoslovenskej porade predsedov odborových organizácií zo zariadení sociálnych služieb združených v našom odborovom zväze. Správa.


8. august 2016 VÝZVA členom Výborov odborových organizácií.