www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2016

22. december 2016

 

►Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnanci Úradu SOZ ZaSS budú na pracovisku až 9. januára 2017. 

 Štatistika priemerných platov za 3. Q 2016 (po prihlásení) >>>>

21. december 2016

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa uskutoční v hoteli Sorea-Regia od 10.00 h. V programe prvého rokovania Rady po VIII. zjazde KOZ SR sú mimo iného zaradené i okruhy tém súvisiace s KZVS pre ŠS a VS na rok 2017. Vyhodnotia sa priebeh a závery VIII. zjazdu KOZ SR. Prerokujú sa i nominácie do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

20. december 2016 ►Na MZ SR sa dnes od 12.30 h uskutoční zasadanie Odvetvovej HSR za účasti sociálnych partnerov. Od ministra zdravotníctva sa očakávajú informácie o aktuálnej situácii vo VšZP, vrátane dopadov úsporných opatrení v budúcom roku a ich dopady na zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. V bode rôzne odznejú informácie o konštituovaní dozorných rád v štátnych lôžkových zdravotníckych zariadeniach a ich kompetencie. Rokovania sa zúčastnia zástupcovia SOZ ZaSS.

19. december 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h v hoteli SOREA REGIA zúčastní Valného zhromaždenia obchodných spoločností JMF, Rady členov JMF a Predstavenstva JMF.

16. december 2016 ►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia na MZ SR pracovného stretnutia k projektu Optimalizácia ziskovosti zdravotných poisťovní.

15. december 2016

 

►Na Plenárnej schôdzi vystúpi od 9.00 h  Frans Timmermans prvý podpredseda EK na tému pracovný program EK. K téme udržateľných hospodárskych modelov vystúpi Jyrki Katainen podpredseda EK zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová sa zúčastní na MZ SR v Bratislave pracovného stretnutia k materiálu „Návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika“ kreácia legislatívneho návrhu.

14. december 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v dňoch 14.-15.12.2016 rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 521. Plenárnej schôdze, ktorá sa bude konať v budove Európskej komisie. V programe rokovania je zaradených takmer tridsať stanovísk pripravených jednotlivými výbormi EHSV.

►V dňoch 14.-15.12.2016 sa uskutoční v Prahe seminár organizovaný EPSU „Organizovanie, nábor a kampane členskej základne“, ktorého sa zúčastnia za SOZ ZaSS Mgr. Ľ. Pazderová a z NOÚ Bratislava Ing. P. Hodas.

13. december 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia pracovného stretnutia so zástupcami Úradu vlády SR a zástupcami odborových zväzov v zasadačke zväzu k téme zosúladenia príloh k zákonu č. 553/2003 Z. z. s vývojom úrovne minimálnej mzdy v SR.

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR k projektu Urgentné príjmy.

12. december 2016

 

Koľko ľudí v Európe dostáva nízke mzdy....

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. V programe rokovania je zaradených niekoľko návrhov zákonov, nariadení vlády a akčných plánov do ďalších rokov. Program i so stanoviskami sociálnych partnerov nájdete na stránke vlády.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová,  právnička zväzu Mgr. D. Farkasová a p. M. Serbín sa zúčastnia rokovaní v kúpeľoch v Bardejove, v Zariadení sociálnych služieb ProAllia v Bardejove a tiež v nemocnici v Kežmarku. Akcia sa koná v dňoch 12. - 13. 12. 2016.

9. december 2016

 

Dnes sme obdržali podpísane KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 súčasťou ktorých je aj Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nachádzajú sa na našej webovej stránke v rubrike Kolektívne zmluvy (dostupné po prihlásení).

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa stretnú o 10.00 h s Doc. Ľubicou Sipkovou z Katedry štatistiky, FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave. Diskutovanými témami budú možnosti vzájomnej spolupráce pri analýzach pracovných a platových podmienok zamestnancov zariadení sociálnych služieb na Slovensku.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní Výročnej členskej schôdze ZO SOZ ZaSS pri RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

►V budove KOZ SR o 10.00 h bude rokovať Právna komisia, ktorej sa zúčastnia právničky zväzu Mgr. Farkasová, JUDr. Ďuranová.

8. december 2016 ►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svoje 11. rokovanie. V programe sú zaradené Mimo iného i : vyhodnotenie plnenia rozpočtu zväzu za prvých desať mesiacov tohto roka a návrh rozpočtu zväzu na rok 2017. Návrh plánu akcií v roku 2017, ale aj termíny a obsahová náplň rokovaní VV na prvý polrok. Schvaľovať sa budú i sociálne výpomoci na základe žiadostí zo ZO. Odznejú aj informácie o výsledkoch KV KZVS pre verejnú a štátnu službu, ale aj z rokovaní so zamestnávateľskými asociáciami AŠN SR a ANS.

►Prípravy na HSR SR, ktorá sa bude konať v budove KOZ SR  sa zúčastnia právničky zväzu Mgr. Farkasová a JUDr. Ďuranová.

7. december 2016

 

DOPLNENIE Z MZ SR K VČERAJŠEJ INFORMÁCIÍ PRE PREDSEDOV ZO SOZ ZaSS V ŠTÁTNYCH NEMOCNICIACH. ROZHODNUTIE...

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené aktuálne okruhy tém činnosti KOZ SR. Napr. Nominácie KOZ SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne; Zhodnotenie VIII. zjazdu KOZ SR; Návrh termínov rokovaní orgánov KOZ SR na rok  2017, ale aj návrh programu rokovania Rady predsedov KOZ SR na 21.12. 2016.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky MZ SR  č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe  v niektorých zdravotníckych povolaniach.

6. december 2016

 

VÝZVA PRE PREDSEDOV ZO SOZ ZaSS V ŠTÁTNYCH NEMOCNICIACH (AŠN SR). VÝZVA.

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Poradného výboru doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s. v Bratislave.

5. december 2016 ►Predseda zväzu  Mgr. A. Szalay sa dnes stretne s riaditeľom NsP sv. Barbory Rožňava s MUDr. D. Suchým a následne s členkou výboru ZO p. Labodovou, za účelom ďalšieho zachovania existencie základnej odborovej organizácie. Podpredsedníčka zväzu Ing. Pochybová v tom čase navštívi ZO SUBSIDIUM v Rožňave, špecializované zariadenie pre seniorov.
2. december 2016 ►V priestoroch NÚSCH v Bratislave sa o 10.30 h uskutoční kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 8 s Asociáciou štátnych nemocníc SR. Za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia vyjednávači.

1. december 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h podpisovania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 na Úrade vlády SR. Texty podpísaných KZVS po podpise všetkých signatárov budú zverejnené v plnom znení v našom IB a na našej webovej stránke. Súčasťou slávnostného aktu bude aj podpísanie Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. INFORMÁCIA.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k projektu „Urgentné príjmy“.