www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2016
29. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností k 31. januáru 2016.
26. február 2016 ► "Vyhlásenie predsedu Predstavenstva a prezidenta Asociácie štátnych nemocníc SR MUDr. Jozefa Valockého a predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Mgr. Antona Szalaya" z 25.2.2016  
25. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia KV o Dodatku č.7 ku KZVS s AŠN SR  na pôde Rooseveltovej FN v B. Bystrici....
... Závery z rokovania: bol podpísaný dodatok č.7 ku KZVS 
► V popoludňajších hodinách sa majú zástupcovia SOZ ZaSS stretnúť s novým výborom ZO pri DFN B. Bystrica. Diskutovať s bude o stabilizácii členskej základne a o príprave novej KZ v tejto organizácii.
24. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo. V programe je i spracovanie stanoviska výboru k Európskemu programu bezpečnosti. Zúčastnení riaditelia Cedefedop a Eurofound predstavia ročný pracovný program oboch agentúr.
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členovia VV P. Popelár, M. Krčik, O. Vrbiniak, I. Jezerská a PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia v hoteli Regia rokovania Snemu KOZ SR. Prerokujú mimo iného aj plnenie rozpočtu KOZ SR za rok 2015, vyhodnotia plnenie Hlavných úloh Konfederácie v roku 2015, tiež sa budú zaoberať použitím dotácie na rekondičné aktivity pre seniorov v minulom roku. Príprava VIII. zjazdu KOZ SR, ale aj Prvomájového zhromaždenia občanov budú ďalšími témami na diskusiu. Prítomní sa oboznámia aj analýzou programov vybraných politických strán pred voľbami.
23. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, PhDr. M. Vitálošová a M. Serbín sa zúčastnia rokovania členskej schôdze ZO pri Nemocnici v Brezne.
18. február 2016 ► Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastní ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy vo FN Žilina.
    A N K E T A    Predsedom odborových organizácií SOZ ZaSS pri lôžkových zdravotníckych zariadeniach a kúpeľoch na Slovensku, Anketový lístok z textom na stiahnutie TU v sekcii "Informácie pre predsedov" po prihlásení
17. február 2016 ► Predseda zväzu sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. Do obeda budú rokovať o stanoviskách skupiny k predkladaným návrhom pre rokovanie 514. Plenárnej schôdze, ktorá bude prebiehať v dňoch 17.-18. 2. 2016 v budove Európskej komisie. Rokovania sa zúčastnia Martin Schulz – predseda EP, Luca Visentini – ETUC, Markus Beyrer – gen. riaditeľ Bussineseurope a Monique Goyens – generálna Riaditeľka Európskej organizácie spotrebiteľov. Za súčasnú predsedajúcu krajinu v EÚ vystúpi Jetta Klijnsma – štátna tajomníčka Ministerstva sociálnych vecí a zamestnanosti Holandska.
16. február 2016 ► Predseda zväzu sa zúčastní rokovania Stáleho výboru pre zdravotníctvo a sociálne služby EPSU v Bruseli. Do programu boli zaradené aj témy: Bezpečné a adekvátne personálne obsadenie – rozhodnutie o tematickom seminári v druhom polroku 2016, Projekt HOSPEEM – EPSU „Riešenie pohybových porúch a psycho - sociálnych rizík a stresu pri práci v sektore zdravotníctva. Ďalej Akčný rámec: nábor a udržanie pracovníkov a jeho ďalšie využitie. Diskutovať sa bude aj o akčnom dni proti komercializácii a marketizácií zdravotnej starostlivosti. Diskutovať sa bude aj o aktuálne platných smerniciach EÚ a ES.
15. február 2016
► VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    Tu (po prihlásení)
  ŽILINA 15. februára (SITA, WebNoviny.sk) - Situácia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline je naďalej vážna. Skonštatovali to po poslaneckej návšteve nemocnice členovia klubu NR SR pre zdravotníctvo Ivan Uhliarik (KDH), Viliam Novotný a Jana Šípošová (OĽaNO). 
12. február 2016 ► V dňoch 10.-12. februára  2016 sa 5 účastníkov za SOZ ZaSS zúčastnilo školiaceho seminára „Nábor v odboroch a organizácia v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb“ v Londýne. Seminár zorganizoval Európsky odborový inštitút v spolupráci s Európskou federáciou odborových zväzov verejných služieb. Prítomných bolo okolo 30 zástupcov z Litvy, Slovenska a Rumunska. Pozvanými boli aj odborári z Bieloruska a Arménska, avšak v dôsledku cestovných prekážok sa nezúčastnili. Účastníci si vymieňali svoje skúsenosti z oblasti získavania a udržania členov odborov, spoločne tvorili postupy v pracovných skupinách a prezentovali vlastné nápady i názory. Zároveň sa zúčastnili protestného zhromaždenia mladých lekárov, ktorí žiadajú spravodlivú mzdu za hodiny, ktoré odpracujú, zaplatené služby v noci a cez víkend a tiež akceptáciu práva na vyrovnanosť medzi rodinným a pracovným životom.
10. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a ďalší štyria zástupcovia zo základných organizácií Ing. Peter Hodas z NOÚ Bratislava, Anna Poliaková z DSS Myjava, Helena Uhrinová a Margita Ponická z DSS Zvolen sa zúčastnia konferencie organizovanej EPSU na tému: Organizovanie a nábor nových členov, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. - 12. 2. 2016 v Londýne. 
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufíková sa zúčastnia na rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo v Bratislave. Rokovanie je zamerané na súčasnú situáciu v zdravotníctve – zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti po personálnej stránke, rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
9. február 2016
VOĽBY 2016
Vážení členovia nášho odborového zväzu, TU si môžete stiahnuť materiál spracovaný Konfederáciou odborových zväzov SR k nastávajúcim voľbám, po vzhliadnutí jednotlivých programov politických strán sa budete môcť skôr rozhodnúť komu dáte svoj hlas. Ak nie ste náhodou rozhodnutí už vopred. O tom, aký dôležitý je každý volebný lístok odovzdaný vo voľbách do príslušnej a správnej urny vari ani netreba písať.
Chceme vyjadriť presvedčenie, že sa rozhodnete a pôjdete 5. marca 2016 vyjadriť svoj postoj k dianiu v našej vlasti a možno tým i prispieť k očakávaniam, ktoré dávate politikom do ďalších štyroch rokov pre spravovanie krajiny. Prajeme dostatok času pre prečítanie si prílohy a tiež prajeme správne rozhodnutie. 

 
8. február 2016 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Farkasova a p. M. Serbín sa zúčastnia metodiskej návštevy v RÚVZ so sídlom v Poprade.
5. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa dnes zúčastní stretnutia vedenia HSV SR so zástupcami SR v EHSV zo Slovenska. Cieľom stretnutia je diskusia o zabezpečení akcií v druhom polroku 2016, kedy bude SR predsedníckou krajinou EÚ. Stretnutia sa zúčastní aj štátny tajomník MZVaEZ SR I. Korčok.
► Prinášame vám prehľad dosiahnutých priemerných platov lekárov a sestier za obdobie 1989 –3. Q 2015 
4. február 2016 ► V Bratislave sa dnes zídu členovia VV SOZ ZaSS na svojom 5. rokovaní. V programe sú zaradené mimo iného aj Návrh na zvolanie Konferencie predsedov ZO, zhodnotenie plnenia programových úloh za rok 2015, správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2015, ako aj správy členov VV o činnosti RR KOZ SR za rok 2015. Oboznámia sa aj s aktuálnou situáciou dialógu s ANS a AŠN SR.
3. február 2016 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania k Návrhu vyhlášky MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
► Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay, Mgr. Ľ. Pazderová a M. Serbín sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia rokovania v Topoľčiankach s vedením zámočku k zabezpečeniu seminára, ktorý sa bude konať v marci za účasti zástupcov odborov z Českej republike, Rakúska a Slovenska združených v EPSU.
2. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Do programu boli zaradené stanoviská TEN/579 k Integrovanému strategickému plánu pre energetické technológie a stanovisko CCMI/138 na tému Prínos domácich zdrojov uhlia a lignitu k energetickej bezpečnosti EÚ.
► Európsky parlament (EP) v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý zakladá európsku platformu na posilnenie spolupráce orgánov členských štátov, ich odborových združení a zamestnávateľských zväzov v boji proti nedeklarovanej práci a jej negatívnym účinkom na hospodárstvo a pracovný trh EÚ...
► TASR, 2. februára 2016 16:13, KOZ SR, J.Kollár: Odbory chcú presadiť iniciatívu na ochranu odborárskych práv. Dôležitá iniciatíva má zaistiť vyššiu ochranu odborárskych práv v EÚ...

1. február 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho zasadania skupiny II. EHSV zástupcov zamestnancov v Bruseli. Diskutovať sa bude o EÚ a globálnom politickom programe. Rokovania sa zúčastní aj generálny tajomník Luca Visentini a Veronica Nilsson z Európskej odborovej konfederácie k téme „ Schengen - voľný pohyb a pracovné práva v EÚ. Ako reagujú odbory?“ 
►   Informácia pre predsedov ZO  Tu (po prihlásení)