www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2016
29. január 2016 ► Dňa 31. januára 2016 bol na našom zväze ukončený pracovný pomer s JUDr. Zdenkom Pavlechom, ktorému uplynula výpovedná doba. Ďakujeme za odvedenú prácu v prospech členskej základne a prajeme do ďalšieho obdobia veľa úspechov v pracovnej oblasti a v osobnom živote. S otázkami a konzultáciami sa od dnes obracajte na právničky zväzu JUDr. M. Laufikovú a Mgr. D. Farkasovú.
► Predseda zväzu sa na pôde zastúpenia EK na Slovensku zúčastní stretnutia s podpredsedníčkou EK pre rozpočet a ľudské zdroje K. Georgievou na tému „Rozpočet EÚ: Zvládne výzvy spojené s obnovením hospodárskeho rastu a migráciou?“
28. január 2016 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretne so zástupcami ZO pri NOÚ Bratislava. Predmetom diskusie bude oblasť rizikových prác a s tým súvisiacich predpisov.
27. január 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR. Rokovanie, ktoré začína o 10,00 h. v zasadačke JMF sa bude zaoberať mimo iného aj prezentáciou činnosti KOZ SR za posledný štvrťrok, ale aj analýzou volebných programov vybraných politických strán. Ďalej sa bude zaoberať harmonogramom prác komisií na prípravu VIII. zjazdu KOZ SR.  
► PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní rokovania Rady predsedov KOZ SR, ako predsedníčka Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR.
26. január 2016 ► Dnes sa uskutoční schôdza zamestnancov a členov odborov pri SLK Smrdáky. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa stretnú pred schôdzou s predsedom ZO MUDr. J.  Lidajom a riaditeľkou kúpeľov Máriou Turjaníkovou. Schôdze zamestnancov sa zúčastnila aj členka VV SOZ ZaSS Mgr. I. Jezerská.
25. január 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 14,00 h. zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31. 12. 2015. Prediskutuje sa aj vyhodnotenie investičného plánu JMF za rok 2015.

► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania výboru zamestnanosti pri ÚPSVAR SR v Martine.
22. január 2016 ► Dnes sa uskutoční pracovné stretnutie so zástupcami FES na Slovensku. Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay a Mgr. Ľ. Pazderová budú rokovať s Vladimírom Špánikom o možnej spolupráci pri akciách zväzu v roku 2016.
20. január 2016 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, J. Čulenová a M. Serbín cestujú do DFNsP B. Bystrica, kde sa uskutoční rokovanie s výborom ZO a úsekovými dôverníčkami. Stretnutia, ktoré sa koná pri ukončení pôsobnosti predsedníčky ZO sa zúčastní aj členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová.
► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania skupiny II.- zástupcov zamestnancov a následne popoludní a 21.1. vo štvrtok 513.-tej Plenárnej schôdze EHSV.
Vo štvrtok 21.1. v  popoludňajších hodinách sa stretnú zástupcovia EHSV zo SR s veľvyslancom SR v Bruseli.

19. január 2016 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a M. Serbín sa zúčastnia v SLK Piešťany na kolektívnom vyjednávaní KZ.
18. január 2016 ► SOZ ZaSS sa obrátil na MZ SR vo veci kreditového príplatku pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. V súčasnosti máme k dispozícii stanovisko dotýkajúce sa len sestier. K ostatným profesiám plánujeme uskutočniť pracovné stretnutie s kompetentnými na MZ SR. STANOVISKO TU
► Dnes sa uskutoční u predsedu zväzu pracovné stretnutie zástupcov OZ zo SR združených v EPSU a PSI. Stretnutia sa zúčastnia aj podpredsedníčka  Ing. D. Pochybová zväzu a Mgr. Ľ. Pazderová.  Prerokujú sa tu otázky spojené s prípravou a zabezpečením seminára v Bratislave v dňoch 1.-2. marca 2016 pre zástupcov odborov z Českej republiky, Rakúska a Slovenska. Ďalšou témou bude zabezpečenie účasti na zasadnutí regiónu strednej Európy a západného Balkánu v Dubrovníku plánovaného na 9.-10. marec.

►   Informácia pre predsedov ZO  Tu (po prihlásení) 

14. január 2016 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní rozporového konania na MZ SR k Vyhláške č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach a faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska pracovných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií. 
► Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Prinášame vám výňatok k ľahšiemu zorientovaniu sa >>> Výňatok zo Zákona č. 578/2004 Z.z.
--->>> Úplne znenie Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
► Odpoveďe na Vaše časté otázky z oblasti pracovno právnych vzťahov, a aj BOZP,  dostanete v Rubrike poradenstva na stránke Národného inšpektorátu práce Tu

13. január 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje Harmonogram prác komisií pre prípravu VIII. zjazdu Konfederácie. Ďalej sa bude zaoberať zmenami vo výboroch zamestnanosti ÚPSVAR a prípravou rokovania Rady predsedov OZ. Ďalšie zaradené témy v oblasti medzinárodnej spolupráce a budú schvaľované následne.
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. M. Laufiková, JUDr. Z. Pavlech a p. M. Serbín sa dnes zúčastnia ďalšieho kola vyjednávania KZ vo FN Skalica.
11. január 2016 ► V úvodníku nášho Informačného bulletinu č. 8, sme vás informovali o prijatom uznesení  Výkonného výboru č. 4./2.pism.c), ktorým sme pre rok 2016 neschválili centrálny odber  Zdravotníckych novín pre naše základné odborové organizácie. To však neznamená, že ich nemôžete mať k dispozícií.Celý článok TU
7. január 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru TEN EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská k Nariadeniu EP a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ a ďalšie stanoviská zamerané do oblasti energetiky.