www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2016

30. jún 2016

 

►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní pracovného stretnutia na KOZ SR v Bratislave k zákonu o štátnej službe.


29. jún 2016

OZNAM pre predsedov ZO zo zariadení sociálnych služieb, dávame Vám do pozornosti Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, spracovanú podpredsedníčkou SOZ ZaSS Ing. D. Pochybovou a prezentovanú na celoslovenskej porade predsedov ZO ZSS 22.6.2016 Prezentácia. 


► Na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave bude mať Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ pracovné stretnutie so zamestnancami verejného zdravotníctva.


► Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní kolektívneho vyjednávania s výborom ZO a vedením organizácie Národného onkologického ústavu v Bratislave.


28. jún 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v Bruseli. V programe sú zaradené výsledky práce stálych skupín k právam občanov so zdravotným postihnutím, k začleňovaniu Rómov, k problematike prisťahovalectva a integrácie a k monitorovaniu pracovného trhu. Odznejú aj informácie činnosti EK na podporu výskumu v oblasti demencie.

27. jún 2016

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní za KOZ SR prvého rokovania HSR SR na Úrade vlády v tomto volebnom období. V programe sú zaradené mimo iného aj Plán práce HSR SR, Správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015, Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 340/2012 Z. z. a zákon č. 532/2010 Z. z. o úhrade za služby verejnosti rozhlasu a televízie Slovenska. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2015 a ďalšie štyri správy budú predmetom diskusie sociálnych partnerov.


► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia viacero rokovaní v Nemocnici v Rožňave. Najskôr sa stretnú s predsedníčkou organizácie, následne s vedením nemocnice a napokon sa uskutoční stretnutie so zamestnancami a členmi odborov.


► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne v popoludňajších hodinách s redaktorkou D. Vyžinkárovou z New  & Media Holdingu a. s. k problematike štruktúry poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v mestách, prípadnej reštrukturalizácii a pod. Rozhovor bude uverejnený v časopise Plus 7 dní.


24. jún 2016

 

► Britskí občania včera v referende rozhodli o odchode Británie z EÚ.


► Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov PhDr. M. Vitálošová, sa dnes zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Zasadnutie sa bude konať v zasadacej miestnosti Úradu vlády SR.


► EPSU vyzýva na odmietnutie CETA, pretože je to zlá dohoda pre občanov. O1 a O2.


23. jún 2016

► Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 8. rokovaní, ktorého obsahom bude mimo iného i vyhodnotenie celoslovenskej akcie zástupcov zo zariadení sociálnych služieb a vyhodnotenie akcie OS ZaSP v Prahe zameranej do oblasti nemocničného sektora. Vyhodnotí sa sociálny dialóg s ANS a podpísanie novej KZVS na obdobie do konca roka 2017. Obsahová náplň rokovaní VV v druhom polroku bude prerokovaná, ako aj žiadosti ZO o poskytnutie sociálnej pomoci členom ZO. Zaoberať sa budú aj prípravou volejbalového turnaja, ktorý plánujeme uskutočniť na jeseň 2016. Odznejú informácie o príprave VIII. zjazdu KOZ SR.


► Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa dnes zúčastní na KOZ SR, prípravy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa bude konať v pondelok 27. 6. 2016.


22. jún 2016 ► Dnes od 10.00 h v kinosále Domu odborov - Trnavské mýto 1 v Bratislave, sa bude konať Celoslovenská pracovná porada predsedov základných odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb. TASR - správa z pracovnej porady(Mediálne výstupy z pracovnej porady sú zverejnené v monitoringu médií).

21. jún 2016


 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe sú k prerokovaniu zaradené stanoviská k Návrhu smernice EP a R o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a zrušenie smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS. Diskutovať sa bude aj o stanovisku na tému Digitálny pilier rastu: e-seniori, potenciál 25 % európskej populácie. Spravodlivá doprava v Európe bude predmetom prezentácie gen. tajomníka E. Chagasa z Európskej federácie pracovníkov v doprave.


► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová, PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová sa dnes zúčastnia odbornej diskusie za okrúhlym stolom a konzultácie na tému: "Európsky pilier sociálnych práv", ktorá sa bude konať v Európskom informačnom centre, Palisády 29, Bratislava.


► Smernica o vysielaných pracovníkoch.


20. jún 2016

 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa dnes predpoludním stretnú s riaditeľom NÚRCH Prof. MUDr. Jozefom Rovenským, DrSc, FRCP v Piešťanoch. Predmetom ich stretnutia bude riešenie podnetu ich zamestnanca v oblasti pracovnoprávnej.


► Svetový deň utečencov.


17. jún 2016 ► Aktuálne - platné KZVS pre Štátnu a Verejnú službu a KZ medzi SOZ a AFN (AŠN) a KZ medzi SOZ a ANS a platné dodatky nájdete v rubrike Kolektívne zmluvy (po prihlásení) ►►►►

16. jún 2016

 

► Vážení predsedovia základných odborových organizácií a riaditelia zariadení sociálnych služieb, blíži sa termín 17. jún 2016, do kedy sa môžete prihlásiť na Celoslovenskú pracovnú poradu predsedov základných odborových organizácií a riaditeľov ZSS.  POZVÁNKA NÁVRATKA.


► Na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave bude mať Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ pracovné stretnutie so zamestnancami verejného zdravotníctva.


► EPSU vyzýva na odmietnutie CETA, pretože je to zlá dohoda pre občanov.


14. jún 2016

 

► Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ sa zúčastní na Úrade vlády SR v  Bratislave rozporového konania k návrhu zákona o štátnej službe.


► Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ sa zúčastní konferencie "Vplyv technologického vývoja na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo" konanej v hoteli Regia v Bratislave.


► Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia konferencie "Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce", ktorá sa bude konať v hoteli Loft v Bratislave.


13. jún 2016

 

 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu Mgr. D. Farkasová a p. Renáta Krajčovičová sa dnes o 13.00 h zúčastnia ustanovujúcej schôdze v ZSS KAMPINO na Haanovej ul. v Bratislave.


► PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR.


10. jún 2016

 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje návrh na vyjednávačov KOZ o výške minimálnej mzdy pre rok 2017, prediskutuje aktuálny stav kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2017, odznejú informácie o Návrhu revízie smernice EK o vysielaní pracovníkov, ale aj o vyhlásení nevýrobných odborových zväzov k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní... smerom k poslancom NR SR. Diskutovať sa bude aj o postupe implementácie národného projektu Centrum sociálneho dialógu SR II. v rokoch 2016 - 2017. Diskutovaná bude aj pripravovaná konferencia na tému "Kultúra sveta práce."


► Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ vykoná metodickú návštevu v ZO pri Dolnooravskej NsP MUDr. L. Nadaši Jégého v Dolnom Kubíne.


9. jún 2016

 

► Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadnutia komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


8. jún 2016

 

► INFORMÁCIA Z III. KOLA KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA KZVS s ANS.


► V zasadačke nášho zväzu na Vajnorskej ul. sa dnes od 13.00 h uskutoční III. kolo vyjednávania KZVS s ANS. Za náš zväz sa rokovania zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová.


7. jún 2016

 

► TASR - správa z tlačovej besedy. (Mediálne výstupy z tlačovej besedy sú zverejnené v Monitoringu médií).


► Dávame Vám do pozornosti, že dnes o 10.00 h v malej zasadačke Slovenského syndikátu novinárov, Župné nám. č. 7 v Bratislave, sa bude konať tlačová beseda na tému: "Zatvoríme zariadenia sociálnych služieb a pošleme klientov zariadení sociálnych služieb domov?"


6. jún 2016

 

► Informácia o 105. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce.


► Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR v Bratislave.


3. jún 2016

 

► Mužstvo SOZ ZaSS vyhralo XVII. ročník nohejbalového turnaja OSZaSP v Českých Budějoviciach pred dvomi mužstvami Lázní Jáchymov "B" a "A", záchranármi zo Zlína, Františkovými Lázňami a záchranármi z Olomouca. Reprezentovali nás Erik Mandák, Ivan Lukáč, Anton Szalay a najstarší aktívny hráč turnaja Roman Ferenčák (71). Ďakujeme za dobrú reprezentáciu a obhájenie minuloročného prvenstva.


► Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia v dňoch 3.-5. júna 2016 XVII. ročníka nohejbalového turnaja partnerského odborového zväzu zdravotníctva a sociální péče ČR v Českých Budějoviciach. Tento raz cestujú k obhajobe prvého miesta z minulého ročníka.


2. jún 2016

 

► Dnes sa od 9.00 h uskutoční pracovné stretnutie na MZ SR k problematike verejného zdravotníctva. So štátnym tajomníkom prof. MUDr. S. Špánikom, CSc. sa stretnú zástupcovia SOZ ZaSS. Diskutovať budú o zámeroch MZ SR v tejto oblasti v rámci rozpracovania programového vyhlásenia vlády.


► Od 13.00 h sa predseda zväzu a Mgr. Ľ. Pazderová stretnú so zástupcami IMS-health k diskusii o zdravotníctve a službách občanom. Stretnutie sa uskutoční na žiadosť spoločnosti IMS Health Market Prognosis.


► Mgr. D. Farkasová - právnička zväzu a p. R. Krajčovičová - pracovníčka OZ sa pracovne stretnú so zamestnancami DSS KAMPINO, Haanova č. 36-38, Bratislava na Úrade SOZ ZaSS.


1. jún 2016

► 105. Medzinárodná konferencia práce.


► Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní stretnutia Poradného výboru doplnkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., v Bratislave.