www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Maj 2016
31. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Haagu. Pri príležitosti Holandského predsedníctva sa rokovania zúčastnia zástupcovia Holandskej vlády, najmä z ministerstva práce a odborovej konfederácie. Do panelovej diskusie budú zapojení zástupcovia z Francúzska, Rakúska, Českej republiky, ale aj zo Spojeného kráľovstva.
30. máj 2016 ►30.-31.05.2016 - Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ a členovia VV SOZ ZaSS - PhDr. B. Sokolová a p. M. Krčik sa zúčastnia v Prahe medzinárodnej konferencie "Zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v kontexte dostatočného počtu zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a v súvislosti so zmenou v štruktúre obyvateľstva v jednotlivých krajinách".

27. máj 2016

LIST POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v sobotu 28. 5. 2016 v doobedňajších hodinách rokovania Snemu Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorý sa uskutoční v hoteli Agroinštitút v Nitre.


26. máj 2016 ODBORY sa vracajú k novej platforme proti nelegálnej práci.
25. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 517. Plenárnej schôdze, ktorá bude prebiehať v dňoch 25.-26.5.2016 v budove Európskej komisie. V programe dvojdňového rokovania je zaradených viac ako dvadsať stanovísk k nariadeniam EP a ER. Hosťami tohto rokovania budú predseda Hospodárskej, sociálnej a kultúrnej rady Africkej únie Joseph Chilengi a komisár EK Neven Mimica.
24. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zväzová právnička Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia pracovného rokovania s vedením Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave na Antolskej ul. Stretnutie sa uskutoční o 10.00 h.
23. máj 2016 ►Vyjednávači KZVS za SOZ ZaSS, LOZ a OZSaPA sa stretnú v zasadačke zväzu v Bratislave pri druhom kole vyjednávania so zástupcami nemocníc združených v ANS. Rokovanie sa začne o 8.00 h.

►Od 11.00 h sa predseda zväzu zúčastní rokovaní Valných zhromaždení obchodných spoločností JMF OZ SR, následne Rady členov JMF a VZ Majetkovej únie OZ SR. Prerokovávať sa budú hospodárske výsledky dosiahnuté za rok 2015.


►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia  o 14.00 h na MZ SR prvého rokovania Odvetvovej HSR pod vedením ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera. V programe sú zaradené mímo iného aj: Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR, oblasť financovania nemocníc/poisťovní v roku 2016, ale aj legislatívne zámery v tomto roku v oblasti zdravotníctva. Bude poskytnutá informácia o aktuálnej situácii vo verejnom zdravotníctve. Diskutovať sa budú i ďalšie otázky, ako napr. zavedenie Drg. systému, spustenie E-healthu, PPP projekt UN Bratislava, alebo otázka vybudovania Detenčného centra v SR.

19. máj 2016

 

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zúčastnia dvojdňovej návštevy Prahy a rokovania s Výkonnou radou partnerského OS. Diskutovať budú o vývoji situácie v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva od posledného spoločného stretnutia na jeseň minulého roka v oboch krajinách. Diskutovať budú aj o legislatívnych zmenách pre riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach. Spoločne navštívia Senát ČR, kde ich privíta jeho predseda p. Milan Štěch.


►Dnes o 12.30 h sa zúčastní právnička zväzu JUDr. M. Laufiková rozporového konania v rámci MPK k Zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozporové konanie sa uskutoční v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


18. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia od 11.00 h rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR v hoteli SOREA REGIA. V programe sú zaradené aj návrhy KZVS pre ŠS a VS na rok 2017, návrh KOZ k výške minimálnej mzdy v budúcom roku, ako aj materiál k príprave VIII. zjazdu KOZ SR.

► TASR - VÝZVA POSLANCOM NR SR.


► Od 13.00 h sa začne v zasadačke zväzu 7. rokovanie VV SOZ ZaSS. Vyhodnotí sa účasť a diskusia Konferencie predsedov ZO, tiež účasť na Prvomájovom zhromaždení občanov v Žiline a odznejú informácie o prvom kole vyjednávania KZVS s ANS. Prediskutuje sa aj pozvanie na seminár nemocničného sektora, ktorý sa uskutoční v posledných dňoch mája v Prahe. Členovia VV sa budú zaoberať aj spoločným programom s VR OSZaSP v Prahe v dňoch 19.-20.5.2016. Informácie o pripravovanom rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR, predloží prítomným predseda zväzu. VÝZVA VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR.

13. máj 2016 ►Na pôde SOZ ZaSS sa uskutoční stretnutie zástupcov OZ zo SR združených v EPSU. Budú sa preberať závery z rokovania VV EPSU z 19. - 20. apríla 2016 a účasť našich zástupcov na seminári vo Viedni dňa 13. júna 2016 na tému "Digitalizácia a dopady na verejné služby".

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes o 12.00 h stretnú s vedením odborovej organizácie pôsobiacej pri Univerzitnej nemocnici Bratislava - Ružinov.

12. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v Bruseli. V programe sú k prerokovaniu zaradené stanoviská výboru k Európskemu aktu prístupnosti. Ďalšie stanovisko je zamerané na meniacu sa povahu pracovnoprávnych vzťahov  a ich vplyv na zachovanie životného minima a vplyv technologického vývoja na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo. Stanovisko k Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži bude predmetom ďalšej diskusie.
11. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať mimo iného aj Návrhom zmien a potvrdením zástupcov zamestnancov vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVR SR. Vyhodnotí sa aj Prvomájové zhromaždenie občanov v Žiline.

► Právnička zväzu Mgr. Diana Farkasová sa o 10.00 h zúčastní rokovania Kontrolnej skupiny JMF.

9. máj 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadného rokovania Predstavenstva JMF so začiatkom o 12.00 h. V programe je zaradená otázka odpredaja hotela Hrebienok vo Vysokých Tatrách. Diskutovať sa bude aj o ďalších aktuálnych otázkach fungovania JMF a obchodných spoločností.


Právnička zväzu Mgr. Diana Farkasová sa o 10.00 h zúčastní rokovania Právnej komisie KOZ SR.


5. máj 2016 ►Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sa dnes o 12.15 h zúčastnia Pietneho spomienkového zhromaždenia za účasti všetkých sociálnych partnerov pri príležitosti svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov, ktoré sa uskutoční v hoteli SOREA Regia v Bratislave.
4. máj 2016 ►V Martine sa uskutoční prvé kolo kolektívneho vyjednávania KZVS s ANS pre budúce obdobie. Za zväz sa zúčastnia predseda, podpredsedníčka a právničky zväzu. INFORMÁCIA Z KV.
3. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výbou pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnost EHSV v Bruseli. Prerokuje sa mimo iného stanovisko na tému "Dosah záverov konferencie COP 21 na európsku dopravnú politiku" a ďalšie stanoviská k rozhodnutiam EP.
1. máj 2016 Fotky z oslavy 1. mája 2016 konanej v Budatínskom parku v Žiline.