www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2016
31. marec 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes stretne so štátnym tajomníkom MPSVR SR Mgr. B. Ondrušom na MPSVR SR. Diskutovanými témami budú požiadavky a návrhy zväzu do pripravovaného Programového vyhlásenia vlády SR. Z pohľadu nášho zväzu bude prezentovaná najmä požiadavka na zosúladenie vývoja minimálnej mzdy v SR s prílohami k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní.... Riešenie problematiky právneho predpisu na dodatkovú dovolenku pre zamestnancov vykonávajúcich zvlášť ťažkých, alebo zdraviu škodlivých pracovných činností a ďalšie okruhy tém, ktoré sa nepodarilo vyriešiť v predchádzajúcom období. Návrhy SOZ ZaSS...
30. marec 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes v budove JMF na XV. poschodí zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať návrhom téz KOZ SR do Programového vyhlásenia vlády SR.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní metodickej návštevy v ZSS a zariadenia pre seniorov v Dolnom Kubíne kde sa stretne s novými členkami výboru ZO.


►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastní ďalšieho kola vyjednávania Kolektívnej zmluvy vo FN Žilina.


29. marec 2016

 

►Dávame Vám do pozornosti materiál o zvyšovaní dôchodkového veku v zmysle ustanovenia § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov po zmenách prijatých zákonom č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. V zmysle nového ustanovenia § 65a sa od 1. januára 2017 bude ďalej zvyšovať dôchodkový vek na základe zvyšovania priemernej strednej dĺžky života. Materiál Tabuľka SP Tabuľka2.


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes v popoludňajších hodinách zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať priebežnými hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 29. februáru 2016.


24. marec 2016

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k     sviatku jari.

Úrad Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

23. marec 2016

►Iniciatívu Organizácie na ochranu práv pacientov podporil svojim podpisom aj predseda SOZ ZaSS Mgr. Anton Szalay. Memorandum.


22. marec 2016 Tripartitný summit.

21. marec 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, Mgr. D. Farkasová a M. Serbín sa dnes v popoludňajších hodinách zúčastnia schôdze zamestnancov zariadenia - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch.  Cieľom stretnutia je prezentácia činnosti zväzu a založenie novej odborovej organizácie.


►Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka OZ sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Detskej FNsP v Bratislave.


18. marec 2016

 

►V zasadačke zväzu sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov profesijných komôr, odborových centrál, stavovských organizácií a zamestnávateľských asociácií, ktoré inicioval SOZ ZaSS. Diskutovaná bude problematika spoločných požiadaviek v rezorte zdravotníctva smerom k novej vláde SR. Akcie sa zúčastnia zástupcovia, ktorí prijali pozvanie k diskusii k aktuálnym témam. Informácia


►Dnes od 12.30 h sa v programe "Z prvej ruky" v Slovenskom rozhlase vyjadrí aj predseda zväzu Mgr. A. Szalay k Programovým prioritám vlády SR na roky 2016 - 2020 v oblasti zdravotníctva.


17. marec 2016 ►Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
16. marec 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 515. Plenárnej schôdze, ktorá bude prebiehať v dňoch 16.-17. 3. 2016 v budove Európskej komisie.
Diskusia na Plenárnej schôdzi bude mimo iného zameraná aj na vonkajšiu politiku EÚ a úlohe občianskej spoločnosti a o stratégii v oblasti migrácie. Rokovania sa zúčastnia Federica Mogherini  vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka EK a Dimitris Avramopoulos člen EK zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní kolektívneho vyjednávania KZ v Detskej FNsP v Bratislave. 

15. marec 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktorá sa bude konať v hoteli Regia v Bratislave. Do programu boli zaradené aj návrhy téz do programového vyhlásenia za KOZ SR, návrhy KZVS pre zamestnancov pracujúcich vo verejnej službe a štátnej službe pre rok 2017. Rokovania sa zúčastnia aj Mgr. I. Jezerská ako predsedníčka RR KOZ SR a PhDr. M. Vitálošová ako predsedníčka komisie rovnosti príležitostí mužov a žien pri KOZ SR. Vyhlásenie Rady predsedov OZ KOZ SR. 
►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa vo večerných hodinách zúčastní pracovného stretnutia s expertmi OECD, ktorí v rámci štrukturálnej misie v SR sa budú zaujímať aj o systém zdravotnej starostlivosti v SR. Stretnutia sa zúčastní aj Mgr. Ľ. Pazderová
14. marec 2016 ► Vzhľadom na opakované otázky členov ZO v prílohe zverejňujeme sumy minimálneho mzdového  nároku podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce v roku 2016 zvýšené o 3 % na základe Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, uzatvoreného medzi Asociáciou štátnych nemocníc SR a SOZ ZaSS dňa 25.2.2016 s účinnosťou od 1.3.2016. Príloha. 

11. marec 2016  ► Predseda zväzu  Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová uskutočnia pracovnú cestu do ZSS ALLIA v Bardejove. V pondelok 14. marca 2016 budú rokovať s riaditeľom zariadenia a s členkami výboru ZO o situácii v ich organizácii. 
10. marec 2016 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zajtra (10.3.) zúčastní v Prahe v rámci projektu PESSIS jednodňovej konferencie k problematike kvality poskytovania sociálnych služieb. Projekt je realizovaný v spolupráci EPSU a CEEP. Diskutovanými témami budú aj výzvy na európskej úrovni a investičná politika pre ošetrovateľské služby. 
9. marec 2016 ► Predseda zväzu  Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Dubrovniku (CRO) dvojdňového rokovania zástupcov OZ združených v EPSU z regiónu strednej Európy a západného Balkánu. V dňoch 9.-10. marca 2016 sa prerokuje dianie v odboroch a krajinách z tohto regiónu za uplynulý rok a vyhodnotia sa výsledky sociálneho dialógu pre tento rok.
8. marec 2016 ► Medzinárodný deň žien 
► EPSU vyzýva skoncovať so škrtmi vo verejnom sektore na Medzinárodný deň žien, pretože tieto majú najhorší vplyv na pracovníčky. "Úsporné opatrenia stále udierajú viac na mzdy a zamestnanosť žien než mužov," hovorí generálny tajomník EPSU Jan Willem Goudriaan: "Musíme ukončiť túto tichú krízu." 

5. marec 2016 VOĽBY 2016 na http://volby.teraz.sk/

                          na volbysr.sk


4. marec 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené okruhy tém Uskladňovanie energie a energetická bezpečnosť a dekarbonizácia dopravy - alternatívne palivá, infraštruktúra pre alternatívne palivá, emisie CO². 
► Zdravotnícke noviny, ZdN, mediweb.hnonline.sk: Vedeniu sestier chýba sebareflexia. Internetový prieskum pre o. z. Slovenský pacient signalizuje, že požiadavky sestier považuje za oprávnené 73,6 percenta respondentov, pracovné podmienky sestier vníma ako nevyhovujúce 61,2 percenta.... 
3. marec 2016 ► Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú s vedením ANS na pôde ubytovne UNM v Martine na pracovnom stretnutí. Diskutovanou témou bude ďalší postup kolektívneho vyjednávania KZVS pre ďalšie obdobie. Za zväz sa zúčastnia Mgr. A. Szalay, Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová.
1. marec 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní seminára zástupcov odborových zväzov združených v EPSU z Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Akcie sa zo zväzu zúčastní aj Mgr. Ľ. Pazderová. Akcia v zámku v Topoľčiankach potrvá dva dni. 
     SPRÁVA   
► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní diskusného fóra Hospodárskych novín- HNClubu na tému voľby 2016, ktoré sa uskutoční v Bratislave, v hoteli Mercure.