www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2016
30. november 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. V programe je i diskusia k Investičnému plánu a sociálnemu pilieru – krok vpred smerom k novej stratégii pre Európu.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k projektu "Urgentné príjmy".

29. november 2016

 

Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú s vedením ANS v zasadačke zväzu. Predmetom  vzájomnej diskusie bude KZVS. Pozvaní na rokovanie sú i zástupcovia SKSAPA a LOZ. Po skončení rokovania sa uskutoční tlačová beseda na tému Rozpočet pre rezort zdravotníctva na rok 2017, ktorej sa zúčastní predseda zväzu a zástupcovia ANS. Článok TASR.    (fotogalérie)

EOK o budúcnosti Európy.

28. november 2016

 

►Predseda zväzu sa predpoludním zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať vývojom hospodárskych výsledkov JMF a obchodných spoločností k 31. októbru 2016. Prerokuje finančný a investičný plán na rok 2017.

►Podpredsedníčka zväzu spolu s JUD. M. Laufikovou sa zúčastnia pracovného stretnutia na MZ SR k realizácii projektu č. 3 – Stratifikácia zdravotníckych zariadení.

Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní na MPSVR SR na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť.

25. november 2016

 

►SOZ ZaSS plne podporuje stanovisko zamestnávateľov a Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR k rozšíreniu kompetencií zdravotníckych asistentov - Stanovisko.

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách.

23. november 2016

 

► Dnes o 12.15 h sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutoční 4. kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017, ktorého sa zúčastní predseda zväzu a hlavný vyjednávač Mgr. A. Szalay. INFORMÁCIA Z KV.

►Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní workshopu, ktorý  organizuje Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť s názvom RODOVÉ POLITIKY A RODOVO ZODPOVEDNÉ INŠTITÚCIE – AKO NA TO?

21. november 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v dňoch 21.-22.11.2016 zúčastní rokovania výboru SOC EHSV v Bruseli. Okrem predsedu zväzu sa ho zúčastnia ešte 5 mladí členovia OZ.

16. november 2016

►Dnes popoludní sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní rokovania vyjednávačov a Rady predsedov odborových zväzov k problematike kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a ďalšieho kola vyjednávania. Závery budú dôležité práve pre mandát k podpísaniu kolektívnej zmluvy. Odborári by mali v stredu 23.11.2016 rokovať s vládou o zvyšovaní miezd v štátnej a verejnej správe pre rok 2017.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v DSS a ZpS v Martine a metodickú návštevu v Detskom domove a DSS pre deti v Martine.

15. november 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru  pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

10. november 2016 ►Zástupcovia VV SOZ ZaSS sa ako delegáti zúčastnia rokovania VIII. zjazdu KOZ SR v hoteli Regia-Sorea v Bratislave. Dvojdňové rokovanie prerokuje a schváli Stanovy Konfederácie, Rokovací poriadok zjazdu, Volebný poriadok, Program konfederácie na najbližšie štyri roky, zvolí si nové vedenie KOZ SR, príjme Rezolúciu a Uznesenie z rokovania. Ukončenie zjazdu je naplánované na piatkové popoludnie.

►Podpredsedníčka zväzu sa zúčastní pracovného stretnutia k problematike: Návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika, ktoré sa uskutoční na MZ SR od 10.00 h.

8. november 2016

 

►Predseda zväzu sa zúčastní dvojdňového rokovania výkonného výboru EPSU v Bruseli. V programe rokovania sú zaradené aj okruhy tém: Priority EPSU od posledného zasadania v apríli tohto roka. Aktualizácia odvetvových a prierezových otázok zameraných na projekty a zmluvy, postoj k zmluve CETA, správa o nábore a organizovaní nových členov a správa z výboru žien. V oblasti budúcnosti EÚ v súvislosti s Brexitom je zaradená pod bodom 7. EOK a európske záležitosti sa budú diskutovať pred prípravou Kongresu PSI so zameraním na akčný program PSI. V bode 9 sa prerokujú finančné a personálne záležitosti. Budú sa prejednávať i nové žiadosti o členstvo v EPSU a vyhodnotí sa platba členských poplatkov za rok 2016. Termínovník akcií v roku 2017 bude predmetom rokovania v záverečnom 11 bode VV EPSU.

7. november 2016 ►Predseda zväzu sa zúčastní rokovania VZ a DR hotela Flóra Trenčianske Teplice, ktoré sa uskutoční v Bratislave, v hoteli Regia – Sorea od 10.00 h.

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR od 14.00 h. V programe rokovania sú zaradené mimo iného aj témy : Informácia o výsledkoch rokovania MZ SR so zdravotnými poisťovňami k výške zmlúv s poskytovateľmi do konca roka 2016. Informácia o návrhu štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva na rok 2017. Riešenie nedostatku sestier – koncepcia a opatrenia MZ SR budú diskutované v ďalšom priebehu rokovania. Zaoberať sa budú sociálni partneri aj zavedením a harmonogramom DRG systému a minister zdravotníctva bude informovať o postupe spustenia E-health v lôžkových zariadeniach.

3. november 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní odborného seminára v Prešove na tému : Európsky pilier sociálnych práv. Vystúpi z  prezentáciou na tému: Opatrovatelia bývajúci v domácnosti  – stanovisko EHSV.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. B. Ďuranová sa zúčastnia odbornej konferencie poriadanej FES na tému : Druhý dôchodkový pilier. 

2. november 2016

 

Od 1. januára 2017 sa zmení minimálna výška základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov ústavných zdravotníckych zariadení. Minimálne mzdové nároky nezdravotníckych zamestnancov sa musia upraviť najmenej na úroveň schválenej minimálnej mzdy na rok 2017 a jej násobkov 1,2 - 2,0. Tabuľková časť v prílohách č. 1 a 2. PRÍLOHA 1 a PRÍLOHA 2.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať mimo iného aj Organizačným a obsahovým zabezpečením VIII. zjazdu, ktorý sa bude konať v hoteli Regia v dňoch 10.-11. 11. 2016. Vyhodnotí sa aj aktuálny stav KV KZVS pre ŠS a VS na rok 2017.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a  právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia KV KZ v DFN v Banskej Bystrici.