www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2016
 
28. október 2016 Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia pracovného stretnutia v zasadačke budovy KOZ SR od 10.00 h kde sa bude diskutovať o navrhnutých alternatívnych riešeniach systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Materiál predložil Úrad vlády SR. 
27. október 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v Bratislave zúčastní rokovania skupiny III - EHSV v hoteli Falkensteiner od 10.00 h. Konferencia je zameraná na tému : Úloha občianskej spoločnosti v energetickej únii: zabezpečenie bezpečnej, udržateľnej, konkurencieschopnej a cenovo dostupnej energie v EU.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová povedie školenie v oblasti BOZP v Košiciach. Akcia sa uskutoční v klube zamestnancov UN Košice na Triede SNP od 10.00 h. Na akciu sa prihlásilo 38 záujemcov o nové informácie z tejto oblasti.

26. október 2016 Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová sa zúčastní členskej schôdze ZO pri Národnom onkologickom ústave v Bratislave.
25. október 2016 ►Vedenie zväzu sa zúčastní školenia funkcionárov základných organizácií nášho zväzu v oblasti BOZP. Prihlásilo sa takmer štyridsať funkcionárov ZO. Akcia sa uskutoční v budove KOZ SR na Odborárskom námestí v Bratislave od 10.00 h. Lektorkou bude Ing. D. Pochybová.

24. október 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR od 12.00 h. Predstavenstvo sa bude zaoberať predbežnými hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 30. 9. 2016. Príde aj ku kooptácii nového člena Predstavenstva JMF OZ.

►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková vykonajú metodickú návštevu v Univerzitnej nemocnici v Martine.

PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR.

21. október 2016

 

►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

►PhDr. M. Vitálošová, predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR sa dnes zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Úradu vlády SR.

20. október 2016

 

►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová, právnička zväzu Mgr. D. Farkasová a p. M. Serbín absolvujú metodickú návštevu v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici za účelom prípravy návrhu kolektívnej zmluvy.   

19. október 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v dňoch 19.-20.10.2016  rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 520. Plenárnej schôdze, ktorá sa bude konať v budove Európskej komisie. V programe rokovania je zaradených takmer tridsať stanovísk pripravených jednotlivými výbormi EHSV.

►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová a p. M. Serbín sa zúčastnia konferencie Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR v Lučenci.

18. október 2016 ►Vedenie zväzu sa dnes o 12.00 h stretne s vedením Asociácie súkromných lekárov SR na ich pôde. Diskutovať budú o jednotlivých aktivitách oboch organizácií a hľadaní vzájomnej podpory pri ich presadzovaní a v legislatívnom procese.

►Podpredsedníčka OZ  Ing. D. Pochybová sa zúčastní odbornej konferencie  „Quo vadis 3. pilier“, ktorú organizuje  Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností v hoteli SOREA Regia v Bratislave.

14. október 2016 ►Dnes od 8.30 h sa bude konať 10. rokovanie Výkonného výboru Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb v zasadačke Úradu SOZ ZaSS v Bratislave.

12. október 2016

►Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR.

►Vedenie zväzu a zamestnanci zväzu   Mgr. D. Farkasová, Mgr. Ľ. Pazderová,  PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová, p. M. Serbín  sa od 14.00 h zúčastnia v hoteli Regia mimoriadnej schôdze skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov, ktorá sa uskutoční v  dňoch 12.-13.10. 2016. V programe je zaradená aj panelová diskusia na tému : Akú Európu chceme? Na akcii vystúpia aj zahraniční lektori. Diskutovať sa bude aj o vysielaní pracovníkov. Informácia z rokovania.

10. október 2016 ►Dnes  na KOZ SR zasadne Rada predsedov odborových zväzov a budú rokovať, či navrhnuté riešenie zvyšovania platov a jeho uplatnenie aj v roku 2018 budú akceptovať. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

7. október 2016

 

►Dnes podvečer sa stretnú v areáli Strednej odbornej školy v Starej Turej účastníci  IX. ročníka volejbalového turnaja o pohár SOZ ZaSS. Prihlásilo sa sedem družstiev: DSS Myjava, NEDU Ľubochňa, NRC Kováčová, DSS Žilina, DSS Integra Bratislava, DSS Borinka Nitra a NTS B. Bystrica. Turnaj sa odohrá v sobotu dňa 8. októbra 2016. Vyhodnotenie volejbalového turnaja.

7. október - Svetový deň za dôstojnú prácu.

6. október 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe je zaradených desať stanovísk zaoberajúcich sa mimo iných aj problematikou trhu s energiami, roamingovým trhom, alebo stratégiou EÚ k vykurovaniu.

► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. B. Ďuranová dnes rokujú so zástupcami ZO Národného onkologického ústavu v Bratislave, ohľadom kolektívnej zmluvy a odmeňovania zamestnancov na Úrade SOZ ZaSS.

5. október 2016

 

►Od 18.30 h sa stretnú vyjednávači KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 na Úrade vlády. Tretie kolo vyjednávania  bude najmä o valorizácii platov pre zamestnancov v štátnej službe a pracujúcich vo verejnom záujme. Otvorené zostali aj ustanovenia o odstupnom, odchodnom, tvorba sociálneho fondu a výška príspevku zamestnávateľa k doplnkovému dôchodkovému sporeniu. Informácia o 3. kole kolektívneho vyjednávania o KZVS 2017 pre verejnú a štátnu službu Zápisnica z 3. kola kolektívneho vyjednávania.

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom opisuje hlavné úspechy, ktoré sa dosiahli vďaka záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí od ich zavedenia v roku 2013, a vyvodzuje závery o tom, ako zlepšiť úsilie na úrovni EÚ v otázke zamestnanosti mládeže....... Oznámenie EK

4. október 2016

 

►Mimoriadne zasadnutie HSR SR bude rokovať o návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2017. Ďalej sa bude rokovať o výške minimálnej mzdy v budúcom roku, ale aj o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Rokovanie začne o 9.00 h na Úrade vlády SR. Zúčastní sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

►Prihlásiť sa na školenia z oblasti BOZP, ktoré sa budú konať v Bratislave a v Košiciach môžete obratom. Uzatvorenie prihlášok plánujeme počas budúceho týždňa. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Ďakujeme.

3. október 2016

 

►Poštou sme začiatkom septembra 2016 doručili do všetkých základných organizácií pozvánky na vzdelávanie novozvolených funkcionárov, ktoré sme plánovali uskutočniť v Kežmarských Žľaboch a v Bratislave v dňoch 10.-11. a 17.-18. októbra 2016. Žiaľ k dnešnému dňu (3.10. 2016) sa nám prihlásil nedostatočný počet záujemcov pre konanie týchto školení. Preto sa neuskutočnia v plánovaných termínoch, ale pokúsime sa ich zaradiť do obdobia 1.Q. 2017. Veríme, že záujemcov, ktorí teraz prejavili záujem to neodradí a tým, ktorí v týchto termínoch neprejavili záujem budú budúce školenia vyhovovať lepšie a vzdelávania sa zúčastnia.  

►Na Úrade vlády SR sa uskutoční od 15.00 h druhé kolo vyjednávania o KZVS pre ŠS a VS na rok 2017. Za stranu odborov povedie dialóg so sociálnymi partnermi predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Zápisnica z 2. kola kolektívneho vyjednávania.

►PhDr. M. Vitálošová a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia diskusie na tému: Potrebujeme európsky pilier sociálnej politiky? Akcia sa koná v Európskom informačnom centre a organizuje ju Portál EurActviv.sk v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Friedrich Ebert Stiftung.

► V dňoch 30.9.-2.10.2016 sa konal XVII.ročník športových hier OS ZaSP ČR turnaj v kolkoch v Blansku, ktorého sa zúčastnil p. M. Serbín a členky ZO ÚVZ SR. Vyhodnotenie turnaja v kolkoch.