www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
September 2016

30. september 2016

 

► Pozývame Vás na školenie novozvolených funkcionárov ZO, ktoré sa bude konať v dňoch 10. - 11. októbra 2016 v hoteli Plus, Bulharská 72 v Bratislave a 17. - 18. októbra 2016 v rekreačnom zariadení Crokus v Kežmarských Žľaboch a na školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP, ktoré sa bude konať 25. októbra 2016 v budove KOZ SR, Odborárske nám. č. 3 v Bratislave a 27. októbra 2016 v UN L. P., Poliklinika dospelých v Kluboch zamestnancov, Tr. SNP 1 v Košiciach.


►Vedenie zväzu sa stretne na pôde ÚVZ SR s hlavným hygienikom SR Mgr. RNDr. MUDr. J. Mikasom, PhD., MPH., MHA. Prvé stretnutie sa uskutoční na podnet SOZ ZaSS. Cieľom diskusie budú zámery a opatrenia vedenia ÚVZ SR pre ďalšie obdobie.


 V dňoch 30.9.-2.10.2016 sa bude konať XVII. ročník športových hier OS ZaSP ČR turnaj v kolkoch v Blansku, ktorého sa zúčastní p. M. Serbín a členky ZO ÚVZ SR.


29. september 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní pracovného stretnutia s predsedom EHSV Georgosom Dassisom, ktorý v rámci pobytu na Slovensku pri príležitosti predsedníctva SR v EÚ  sa stretne zo zástupcami SR v EHSV a s členmi slovenského ECOSOCU v zámku v Topoľčiankach.
28. september 2016 ►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR v hoteli Regia. V programe rokovania sú zaradené okruhy spojené s prípravou VIII. zjazdu KOZ SR, ktorý sa bude konať v novembri. Tiež sa predstavia kandidáti na funkcie pre budúce funkčné obdobie 2016 - 2020.
27. september 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v Bruseli. Rokovať sa bude o stanoviskách EHSV k predloženým dokumentom EK a EP.
►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania v ZO v Detskej FNsP v Bratislave ohľadom rizikových faktorov na pracovisku a priznania mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.
26. september 2016 ► Dnes o 13.00 h sa stretnú sociálni partneri na KV KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 na Úrade vlády SR. Prvé kolo vyjednávania povedie na KOZ SR predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay. Výsledky prvého kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017.
► Od 14.30 h sa uskutoční rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré prediskutuje predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.8.2016. Tiež sa členovia Predstavenstva JMF oboznámia so zoznamom záujemcov o kúpu ODK v Bratislave.
► Po skončení rokovania Predstavenstva JMF sa zúčastní predseda zväzu zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra, a. s. Trenčianske Teplice.
23. september 2016 ► Zamestnanci zväzu sa zúčastnia na zhromaždení občanov zameranom proti zmluve CETA medzi EÚ a Kanadou, ktorá má prejsť schvaľovacím procesom. Dnes od 10.00 h na Hviezdoslavovom nám. prídu vyjadriť svoje obavy z negatívnych dopadov, ktoré by dohoda mohla mať na pracovníkov, domácnosti s nízkymi príjmami, sociálne práva a životné prostredie. S príhovormi vystúpia aj prezident KOZ SR J. Kollár, zástupca slovenských OZ združených v EPSU A. Szalay a Penny Clarke z EPSU. Akciu podporia svojou prítomnosťou aj kolegyne a kolegovia z Rakúska, Maďarska a Nemecka. 

22. september 2016

 

Odborový svaz zdravotnictví  a sociální péče České republiky - NIE CETA, NIE TTIP!


Skupiny občianskej spoločnosti vyzývajú európske vlády, aby odmietli dohodu CETA.


21. september 2016

 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 519. Plenárnej schôdze, ktorá bude prebiehať v dňoch 21.-22. 9. 2016 v budove Európskej komisie. V programe dvojdňového rokovania je zaradených 19 stanovísk k opatreniam, oznámeniam a nariadeniam EP a ER. Vystúpi predseda EK Jean-Claude Juncker, generálny tajomník ETUC Luca Visentini a generálny riaditeľ BusinessEurope Markus Beyrer.


 Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní Rady predsedov odborových zväzov KOZ SR.


20. september 2016

 

 Spoločné vyhlásenie kanadských odborových zväzov ohľadne CETA.


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Konferencie vydavateľstva Mafra v hoteli Devín "Slovenské zdravotníctvo 2016." V programe sú zaradené okruhy prednášok k liekovej politike novej vlády, k novým technológiám v službách lekára a pacienta, ale aj téma Slovenské nemocnice. Kedy dobehneme Európu? Zavedie sa DRG systém, prinesie redukciu poskytovateľov? Budeme svedkami ďalšieho oddlženia štátnych nemocníc? Aká je efektivita našich nemocníc? Konferencia začne o 9.00 h.


►Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ tematickú konferenciu pod názvom: "Zosúladenie pracovného a súkromného života v meniacej sa spoločnosti", ktorá sa koná v dňoch 20. - 21. septembra 2016 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave. Konferencie sa zúčastní PhDr. M. Vitálošová.

19. september 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní diskusie EHSV v Bratislave. Témou je Európsky pilier sociálnych práv. Akcia sa koná na pôde OZ Kovo od 9.30 h. Svoje prezentácie prednesú: Ľ. Majláthová - radkyňa EK v SR, Ľ. Plai - expert AZZZ SR, Doc. Ing. J. Sipko, PhD. MBA - riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, I. Švejna - štátny tajomník MPSVR SR a prezident KOZ SR - J. Kollár.

► Od 9.00 h bude rokovať na Úrade vlády SR HSR SR. V programe je  zaradených jedenásť návrhov zákonov. Mimo iného aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službých, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ale aj návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa....


►KOZ SR na základe iniciatívy Európskej federácie OZ verejných služieb (EPSU) spolu s občianskymi organizáciami organizujú v piatok 23. 9. 2016 verejnú akciu v Bratislave, zameranú na protest proti CETA - komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou a EÚ. Dokončenie, preklad konečného textu do 24 jazykov EÚ a ratifikácia sa očakáva za dva roky, pretože priechod dohody môze vyžadovať nielen súhlas Európskeho parlamentu a Európskej rady, ale tiež súhlas jednotlivých 28 členských štátov EÚ. Akcia sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí o 10.00 h v Bratislave,  zúčastnia sa zamestnanci Úradu SOZ ZaSS ako aj kolegovia - odborári z Rakúska, ČR a Maďarska. Občianska organizácia Priatelia Zeme Európa má pripraveného nafukovacieho trójskeho koňa, inšpirujúc sa zahraničnými protestnými akciami, pretože CETA sa dá prirovnať k neškodne sa tváriacemu skazonosnému "danajskému daru", neprinášajúcemu žiadny úžitok. Námietky a požiadavky protestujúcich sú v prílohách. Príloha 1 a Príloha 2 a Príloha 3.


14. september 2016

 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré po letnej prestávke prerokuje návrhy dokumentov blížiaceho sa VIII. zjazdu KOZ SR (Stanovy, Program, Rezolúcie, Časový harmonogram, Vyhodnotenie plnenia programových téz...) vyhodnotí aj čerpanie svojho rozpočtu za prvý polrok 2016. V programe sú zaradené i programy Rokovaní Rady predsedov OZ a Snemu KOZ SR. Bude sa schvaľovať aj hlavný vyjednávač KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 za KOZ SR.


►Od 13.00 h sa uskutoční príprava zástupcov OZ na rokovanie HSR SR. Pripravia sa stanoviská k pondelňajšiemu rokovaniu na Úrade vlády. Program i stanoviská nájdete na stránke vlády v časti poradné orgány. Prípravy sa zúčastnia predseda zväzu a právničky JUDr. B. Ďuranová a Mgr. D. Farkasová.

9. september 2016

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v Bruseli. Rokovať sa bude aj o stanovisku k právam domácich opatrovateľov.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sa zúčastnia medzinárodnej konferencie poriadanej KOZ SR a nadáciou FES na tému "Akú chceme Európu". Rokovanie sa uskutoční od 9.00 h v hoteli Regia v Bratislave.

8. september 2016

 

►Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka zväzu rokuje na Úrade SOZ ZaSS so zástupcami Detskej FNSP v Bratislave o kolektívnej zmluve a priznávaní príplatkov zamestnancom.


► Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka zväzu rokuje na Úrade SOZ ZaSS s členom odborov RÚVZ so sídlom v Poprade.

7. september 2016

 

► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku a infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe je k prerokovaniu zaradených 10 stanovísk. Jedno z nich je zamerané i na urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia dnes od 8.30 h na MZ SR rozporového konania k predloženej novelizácii zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.  o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia dnes od 13.00 h rokovania s vedením Nemocnice v Skalici. Rokovať budú o plnení záväzkov vyplývajúcich z platnej KZ.


► Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastní rokovania Rady OZŠaV na Slovensku. Diskutovať sa bude mimo iného aj o situácii v kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 a stanoviskách jednotlivých OZ pri neakceptovaní návrhu KOZ SR.

6. september 2016 ► PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní podujatia: "Cesty k rodovej rovnosti na Slovensku", ktoré  organizuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť a bude sa konať v Hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave.